Wodorod energetikasy merkezi

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Wodorod energetikasy merkezinde alnyp barylýan ylmy-barlag işleri

     Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara  nebit we gaz uniwersitetiniň Wodorod energetikasy merkeziniň tejribehanasynda elektroliz usuly arkaly suwdan wodorod ýangyjyny almak boýunça ylmy-barlag  işlerini geçirmek üçin tejribehana desgasy ýygnaldy.

     Häzirki wagtda tebigy gazdan wodorod energiýasyny almak boýunça guramaçylyk işlerini alyp barmak bilen bir hatarda Wodorod energetikasy  merkeziniň barlag hanasynda wodorod ýangyjyny öndürmek boýunça ylmy-barlag  işleri alnyp barylýar we tejribehana desgasynyň gollanmasy taýýarlanylýar.

img

     Geçirilen barlaglardan görnüşi ýaly, elektroliz  reaksiýasynyň  otag temperaturasy  we adaty atmosfera basyşy şertlerinde oňat  netijeleri berýändigi anyklandy.

     Alnan wodorod ýangyjy bilen has giňişleýin ylmy-barlag  işlerini geçirmek  üçin howpsuz gaplara  ýygnaldy. Alnan wodorod ýangyç hökmünde tejribede barlanylyp görüldi   we onuň  gyzgynlyk berijilik görkezijisi öwrenildi.

img

     Wodorod bilen barlag geçirmegiň tehniki howpsuzlyk  boýunça kadalary öwrenildi we olar ylmy barlaglarda doly ýerine ýetirilýär.

     Geljekde Wodorod energetikasy merkezi tebigy gazdan (metandan) wodorod  öndürmek boýunça gözleg geçirmegi meýilleşdirýär.

     Beýik Britaniýanyň “Imperial College London” ýokary okuw mekdebi bilen Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde döredilen Wodorod energetikasy merkeziniň arasynda halkara hyzmatdaşlygy ýola goýmak, özara  düşünişmek hakynda Ähtnamanyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmak hem-de ol  ýokary okuw mekdebiniň ylmy tejribehanalary we wodorod energetikasy ugrunda  alnyp barylýan ylmy işler bilen ýakyndan tanyşmak maksady bilen, 2023-nji ýylyň  22-26-njy maýy aralygynda Beýik Britaniýanyň London şäherine uniwersitetiň  wekilleriniň iş saparyna ugradylmagy meýilleşdirilýär.

      Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 28-nji  ýanwarynda çykaran 2581-nji karary bilen tassyklanan “Türkmenistanyň  wodorod energiýasy babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 2022-2023-nji  ýyllar üçin Ýol kartasynyň” meýilnamasyna laýyklykda Ýagşygeldi Kakaýew  adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde döredilen Wodorod energetikasy  boýunça merkeziň meýilnamasy boýunça mugallymlar üçin “Wodorod energetikasyny ösdürmegiň ähmiýeti” atly gysga möhletli hünär kämilleşdiriş umumy we tejribe  sapaklarynyň okuw maksatnamasy işlenip düzüldi.

     Häzirki wagtda Wodorod energetikasy merkezinde  uniwersitetiň mugallymlary daşary ýurt kompaniýalarynyň tejribesini öwrenýärler. Bu okuw maksatnamalary, “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleri bilen  ylalaşyldy we tassyklandy.

     Döwlet bilim standartlaryna laýyklykda uniwersitetiň okuw meýilnamalaryna “Wodorod energiýasynyň fiziki we himiki esaslary” temany  girizmek we okuw meýilnamasyny taýýarlamak boýunça degişli işler alnyp barylýar we ýakyn wagtlarda bu ugur boýunça okuw işlerine başlamak göz öňünde tutulýar.