TÄZELIKLER

img

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli maslahat geçirildi.

17 Maý 2022

     Uniwersitetimiziň  Maglumat  tehnologiýa  merkezinde  Maý  aýynyň  17-ne Türkmenistanyň   Konstitusiýasynyň   we   Türkmenistanyň   Döwlet  baýdagynyň güni  mynasybetli   maslahat    geçirildi. Çykyşlarda  Esasy  Kanunymyzyň  bilim  ulgamyny  ösdürmekde, döwlet  taglymatyny, syýasy  köpdürlüligi  hem-de  köppartiýalylygy  kemala  getirmekde  eýeleýän  orny, şeýle  hem   hormatly Prezidentimiz  tarapyndan yzygiderli   durmuşa   geçirilýän   durmuş-ykdysady   strategiýanyň   we   ylmy-tehniki   syýasatyň  esasy  ugurlary  beýan  edildi.

img