TÄZELIKLER

img

Talyplaryň döredijilik we zehin festiwaly

15 Iýun 2022

       Türkmenistanyň    Magtymguly    adyndaky   Ýaşlar    guramasynyň   Merkezi    geňeşiniň    Türkmenistanyň    Bilim   ministrligi    bilen  bilelikde   guramagynda    ýurdumyzyň   ýokary    okuw mekdepleriniň    talyplarynyň   arasynda   «Talyp joşguny – 2022» atly    festiwalyň   jemleýji    tapgyry   Ýagşygeldi   Kakaýew   adyndaky Halkara   nebit   we   gaz   uniwersitetinde  geçirildi.

     Ýurdumyzyň   ýokary   okuw   mekdepleriniň   her   birinde   talyp   çeper   höwesjeňler   toparlarynyň   gatnaşmagynda   döredijilik   we   zehin   festiwalynyň  birinji   tapgyry  geçirildi   we   iň    gowy döredijilik    toparlary   döwlet   derejesinde   geçiriljek    jemleýji    tapgyrda    çykyş   etmäge   hukuk   gazandylar.

       «Talyp    joşguny»   festiwaly   aýdym-saza,   tansa,   edebiýata,   folklora   höwesjeň    ýaşlar   üçin – zehinini   we   döredijilik    ukybyny    doly     açmaga    mümkinçilik    berýän     zehin-ylhambaýramçylygydyr.

      «Talyp    joşguny – 2022»   atly   talyplar   festiwaly     ýaşlaryň    arasyndan    döredijilige   ukyply,   zehinli    ýaşlary   ýüze   çykarmak,  olaryň    başarnygyny   ösdürmek, talyplaryň     döredijilik işjeňligini   höweslendirmek,   sungata   höwesini   ýokarlandyrmak, şeýle   hem   milli    medeniýeti   giňden  wagyz   etmek    maksady  bilen   geçirildi. Festiwalyň    esasy   wezipeleriniň   biri   ýaşlarda halkymyzyň   baý    medeniýetine,  şanly   taryhyna   bolan   söýgüni   artdyrmakdyr. 

img