TÄZELIKLER

img

Talyplaryň döredijilik we zehin festiwaly

15 Iýun 2022

       Türkmenistanyň   Magtymguly   adyndaky  Ýaşlar   guramasynyň  Merkezi    geňeşiniň  Türkmenistanyň   Bilim  ministrligi   bilen  bilelikde  guramagynda  ýurdumyzyň  ýokary  okuw mekdepleriniň  talyplarynyň  arasynda «Talyp joşguny – 2022» atly  festiwalyň  jemleýji  tapgyry  Ýagşygeldi  Kakaýew   adyndaky Halkara  nebit   we   gaz   uniwersitetinde  geçirildi.

     Ýurdumyzyň  ýokary  okuw  mekdepleriniň  her   birinde  talyp   çeper  höwesjeňler   toparlarynyň   gatnaşmagynda  döredijilik  we  zehin  festiwalynyň  birinji   tapgyry  geçirildi  we  iň  gowy döredijilik   toparlary  döwlet  derejesinde  geçiriljek  jemleýji    tapgyrda  çykyş   etmäge   hukuk  gazandylar.

       «Talyp    joşguny»  festiwaly  aýdym-saza,  tansa,  edebiýata, folklora  höwesjeň  ýaşlar  üçin – zehinini  we döredijilik  ukybyny  doly  açmaga  mümkinçilik   berýän  zehin-ylham baýramçylygydyr.

      «Talyp  joşguny – 2022»  atly   talyplar   festiwaly   ýaşlaryň    arasyndan  döredijilige  ukyply,   zehinli  ýaşlary  ýüze  çykarmak,  olaryň  başarnygyny  ösdürmek, talyplaryň   döredijilik işjeňligini   höweslendirmek,  sungata  höwesini  ýokarlandyrmak, şeýle  hem  milli  medeniýeti   giňden  wagyz  etmek  maksady  bilen  geçirildi. Festiwalyň  esasy  wezipeleriniň   biri   ýaşlarda halkymyzyň  baý  medeniýetine,  şanly  taryhyna   bolan  söýgüni  artdyrmakdyr. 

img