TÄZELIKLER

img

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde “Soňky jaň” mynasybetli dabara geçirildi.

14 Iýun 2022

      2022-nji  ýylyň  14-nji  iýunynda  Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara   nebit   we   gaz uniwersitetiniň uçurymlary üçin soňky jaň kakyldy. Belent   maksatlara   ýetmäge  ruhlanan ýaş oglan-gyzlaryň ýüzlerçesiniň durmuşyndaky ýatdan çykmajak waka — okuw ýylynyň tamamlanmagyna bagyşlanan baýramçylyk çäresi geçirildi. Olar okuw ýyllarynda ähli ulgamlarda özlerini kämilleşdirmek üçin ygtybarly binýada öwrülen köptaraplaýyn bilim aldylar.     

     Ýaşlaryň   öňünde   täze   ýollar   açyldy, olaryň ýurdumyzyň edara-kärhanalarynda zähmet çekmekleri üçin giň mümkinçilikler döredildi.  Bularyň  ählisi  hormatly Prezidentimiz  Serdar Berdimuhamedowyň  esasy  ýörelgesi “Döwlet  adam  üçindir!” diýen  şygarda  jemlenýän  durmuş  ugurly  syýasatynyň  netijesidir. Şol  ýörelgäniň   esasy  ugurlary  Watanymyzyň ösmegine   we   rowaçlanmagyna   goşant   goşmaga   ukyply   nesilleriň  sagdynlygyny, terbiýesini, bilimini hem-de ukyp-başarnyklaryny ýokarlandyrmak baradaky aladadan ybaratdyr.

img