TÄZELIKLER

img

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň we işgärleriniň Irlandiýanyň Dublin şäherinde geçirilen Halkara Uniwersitetler bileleşiginiň 16-njy Baş maslahatyna gatnaşmagy

07 Noýabr 2022

     Irlandiýanyň Dublin uniwersitetiniň kollejinde (UCD) geçirilen Halkara uniwersitetler bileleşiginiň XVI Baş maslahatyna gatnaşmak üçin Halkara uniwersitetler bileleşiginiň çagyrmasy boýunça hem-de Türkmenistanyň Hökümetiniň çözgüdi esasynda Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň we         Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň işgärlerinden we mugallymlaryndan, jemi 4 adamdan ybarat topar gatnaşdy.

     Bu daşary ýurt sapary Halkara uniwersitetler bileleşiginiň (HUB) çakylygy boýunça geçirildi. Halkara uniwersitetler bileleşigi (HUB) ÝUNESKO-nyň goldawy bilen 1950-nji ýylda döredilen we ýokary hünär bilim edaralaryny birleşdirýän guramadyr. HUB häzirki wagtda 611-den gowrak guramany öz içine alýar, onuň düzümine dünýäniň 130 golaý ýurtdan 551 uniwersitet, 31 gurama, 19 kärhana we 10 birleşikler girýändir. Bileleşigiň sekretariaty Fransiýa Respublikasynyň paýtagty Parižde ýerleşýän hem bolsa, ol bütin dünýäde çäreleri geçirýär. HUB tarapyndan geçirilen halkara konferensiýalar ýokary bilim bilen baglanyşykly dürli derwaýys we wajyp meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin meýdança bolup durýar, bu ýerde Bileleşigiň agzasy bolan ähli bilim edaralarynyň ýolbaşçylary we wekilleri garalýan meseleler boýunça öz pikirlerini mälim edip hem-de garamak üçin tekliplerini berip bilýärler.

     Halkara Uniwersitetler bileleşiginiň XVI Baş maslahatynyň esasy maksady bileleşiginiň agzalary we beýleki gatnaşyjylar bilen ýokary bilimiň geljegini ara alyp maslahatlaşmakdan, uniwersitetleriň geljekki jemgyýet üçin ähmiýeti we gymmaty boýunça pikirlenmekden ybarat boldy.

     Türkmenistandan gelen wekiliýetiň meýilleşdirilen çäreleriň dowamynda durmuşa geçirilmeli öz maksatlary we maksatlary bardy. Bilşimiz ýaly, Gahryman Arkadagyň we Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Arkadagly Serdaryň paýhasly ýolbaşçylygynda biziň ýurdumyzda Türkmenistanda daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy, Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasy, Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasy ýaly köp möhüm döwlet wezipeleri durmuşa geçirilýär. Halkara uniwersitetler bileleşiginiň baş maslahatynda hyzmatdaşlygy ýola goýmak, olaryň üstünlikli durmuşa geçirilmegine belli bir derejede ýardam berer. Mundan başga-da, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleriniň ýene bir möhüm wezipeleriniň biri HUB-yň ýolbaşçylaryny we Baş maslahatynyň beýleki gatnaşyjylaryny Türkmenistan, ýurdumyzyň bilim ulgamyndaky bolup geçýän düýpli özgerişleri we sanly transformasiýasy hem-de elbetde, öz ýokary okuw mekdepleri bilen tanyşdyrmakdan ybarat boldy. Bularyň hemmesi diňe bir HUB-yň çäginde däl, eýsem beýleki dünýä platformalarynda-da türkmen ýokary okuw mekdepleriniň ykrar edilmegine we abraýynyň ýokarlanmagyna ýardam berer, sebäbi dürli dünýä reýtinginde öňdebaryjy uniwersitetler hem konferensiýa gatnaşýarlar we olar bilen hyzmatdaşlyk, şübhesiz, ýokary okuw mekdeplerimiziň reýtingini ýokarlandyrar.

Iş saparynyň resmi bölümi 25-nji aprelde Dublin uniwersitet kollejiniň Reýli Holl zalynda Baş maslahata gatnaşyjylaryň hasaba alynmagy bilen başlandy. Maslahata dünýäniň 90-dan gowrak döwletinden 300-den gowrak wekil gatnaşdy, şol sanda Türkmenistandan Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň, Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetiniň we Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetiniň mugallymlary we işgärleri. Gatnaşanlaryň arasynda öz ýokary okuw mekdepleriniň prezidentleri we rektorlary, prorektorlary, halkara hyzmatdaşlyk we aragatnaşyk boýunça bölümleriň ýolbaşçylary we işgärleri boldy. Şeýlelikde, maslahatda köp sanly dürli meseleleri ara alyp maslahatlaşmaga mümkinçilik boldy.

     Baş maslahatyň mejlisinde HUB-yň Prezidenti we Baş sekretary çykyş etdiler we maslahatyň işininiň tertibini yglan etdiler hem-de maslahatyň işiniň görnüşlerini beýan etdiler. Maslahatyň işi mejlis çykyşlary, işçi bölümçeleri we tegelek stol görnüşinde alnyp baryldy. Umumy mejlisde bilim edaralarynyň häzirki jemgyýetdäki ornundan başlap, geljekde özgerişlerine çenli köp meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

     Türkmen wekiliýeti bu gepleşiklere diňe bir gatnaşman, HUB-yň ýolbaşçylary we agzalary bilen ikitaraplaýyn duşuşyklaryny hem geçirdi. Duşuşyklarda HUB tarapyndan gazanylan gözýetimler, şeýle hem bileleşigiň çäginde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň işini has-da ösdürmek boýunça maslahatlar ara alnyp maslahatlaşyldy. HUB-yň çägindäki neşirlere jogapkär bolan Bileleşigiň Baş sekretarynyň orunbasary bilen, Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlarynyň we alymlarynyň HUB-yň žurnallarynda we beýleki neşirlerinde çap edilmegi barada hem-de Scopus, Web of Science ýaly beýleki belli indekslenen neşirlerde çap etmäge ýardam bermek barada gepleşikler geçirildi.

     Umuman HUB-yň ýolbaşçylary bilen geçirilen duşuşyklarda Bileleşigiň düzümine girýän Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň onuň işine has işjeň girişmegi we gatnaşmagy ara alnyp maslahatlaşyldy.

     Baş maslahat HUB-yň ýolbaşçylary tarapyndan dabaraly ýagdaýda gatnaşan ähli wekillere minnetdarlyk sözleriň aýdylmagy bilen tamamlandy. Şeýleleik bilen, türkmen wekiliýetiniň iş saparynyň resmi bölümi tamamlandy.

     Iş saparynyň netijelerini jemläp, türkmen tarapynyň bu çärelere gatnaşmakdan bahasyna ýetip bolmajak tejribe toplandygyny bellemek bolýar, bu bolsa ýokary okuw mekdeplerimiziň HUB-yň işine has işjeň gatnaşmagyna hem-de beýleki ýokary okuw mekdeplerimiziň oňa girmegine ýardam berer. Şeýle hem, HUB-yň Baş maslahatynyň işine gatnaşan Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri beýleki belli we abraýly. HUB-yň agzasy bolan daşary ýurt uniwersitetleri bilen duşuşyklary geçirdi. Şeýlelik bilen, ýokary okuw mekdepleriniň arasynda beýleki taslamalara gatnaşmak mümkinçiligi bilen ikitaraplaýyn esasda hyzmatdaşlyk üçin şertler döredildi.

     Çüriýew Maksat, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Kiberhowpsuzlyk kafedrasynyň müdiriniň w.ý.ý.

img