TÄZELIKLER

img

Türkmenistanyň Çempionatynda gazanylan üstünlikler

11 Noýabr 2022

     Türkmenistanyň sport äleminde belent abraýa eýe bolmagy Hormatly Prezidentimiziň  baştutanlygynda bu ugra aýratyn üns berilýändigini aýdyň  görkezýär.Ýurdumyzda çempionatlar ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär.

     Ýaşlary bedenterbiýe we sport  bilen meşgullanmaga giňden çekmekde,sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmekde Ýagşygeldi Kakaýew   adyndaky Halkara nebit  we gaz uniwersitetiniň mugallymlary netijeli işleri alyp barýarlar.Olar bedenterbiýäniň we sportuň sazlaşykly ösmegine we ýaş türgenleriň kemala gelmegine mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

     2022-nji ýylyň 02-06-njy noýabry aralygynda Türkmenistanyň çempionatynda  sportuň Stoluň üstündeoýnalýan  tennis görnüşi boýunça ýaryş   geçirildi.Ýaryşa Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlary we talyplary gatnaşdylar. Bu ýaryşda sportuň  stoluň üstünde oýnalýan jübütlikdäki görnüşinde uniwersitetiň Sanly tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk fakultetiniň mugallym-öwrenijisi  Nyýazgylyjowa Oguljennet, Geologiýa fakultetiniň  3-nji ýyl talyby Begnazarowa Nargül  bilelikde çykyş edip,I orna  mynasyp boldular.Toparlaýyn  görnüşinde Sanly tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk fakultetiniň mugallym-öwrenijisi Nyýazgylyjowa Oguljennet I orna mynasyp boldy.

     Geologiýa fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Begnazarowa Nargül ýaryşyň toparlaýyn  görnüşinde II orna mynasyp boldy.

     Stoluň üstünde oýnalýan tennisiň ýekelikde oýnalýan görnüşinden Sanly tehnologiýalar we kiberhowpsuzlykfakultetiniň mugallym-öwrenijisi  Nyýazgylyjowa Oguljennet II orna mynasyp boldy. Sportuň stoluň üstünde oýnalýan tennisiň  jübütlikde  oglan-gyzlar görnüşinde Sanly tehnologiýalar  we kiberhowpsuzlyk fakultetiniň mugallym-öwrenijisi  Nyýazgylyjowa Oguljennet  III orna mynasyp  boldy.

     Bu üstünlikler ýurdymyzda sportuň täze belentliklere çykmagy üçin öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa  geçirilýändigini  aýdyň  beýan  edýär.

img