TÄZELIKLER

img

Woleýbol boýunça ýaryş

17 Noýabr 2022

     Türkmenistanyň sport äleminde belent abraýa eýe bolmagy Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bu ugra aýratyn üns berilýändigini aýdyň görkezýär.

     Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda geçirilen “Türkmenistan - ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly XII Uniwersiadada sportuň Woleýbol oglanlar görnüşinden çykyş edip, toparlaýyn baýrakly III orna mynasyp boldular.

     Bu gazanylan üstünlik gelejekde has hem ýokary netijeleri gazanmaga ruhlandyryp, sporty söýüjilerde guwanç, buýsanç  duýgularyny döredýär.

img