TÄZELIKLER

img

Woleýbol boýunça ýaryş

17 Noýabr 2022

     Türkmenistanyňsport äleminde belent abraýa eýe bolmagy Hormatly Prezidentimiziňbaştutanlygynda bu ugra aýratyn üns berilýändigini aýdyň görkezýär.

     Ýagşygeldi  Kakaýew adyndaky  Halkara nebit we gazuniwersitetiniň talyplary Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyňarasynda geçirilen “Türkmenistan - ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly XIIUniwersiadada sportuň Woleýbol oglanlar görnüşinden çykyş edip, toparlaýynbaýrakly III orna mynasyp boldular.

     Bu gazanylan üstünlikgelejekde has hem ýokary netijeleri gazanmaga ruhlandyryp, sporty söýüjilerdeguwanç, buýsanç  duýgularyny döredýär.

img