TÄZELIKLER

img

Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mugallymlarynyň gatnaşmagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

17 Noýabr 2022

     Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mugallymlarynyň gatnaşmagynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň uly mejlisler zalynda bu ýokary okuw mekdebiniň mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň arasynda “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň, şol sanda zyýanly endikleriň adamyň saglygyna ýetirýän zyýany baradaky sowatlygyny ýokarlandyrmak, lukmançylyk derman serişdeleri, olaryň düzümi, niýetlenilişi, käbir derman serişdeleriniň adam bedenine ýetirýän zyýanlary hem-de talyplaryň arasynda tertip-düzgüniň, köçe-ýol hereketiniň kadalarynyň berjaý edilişine gönükdirilen wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

img