TÄZELIKLER

img

Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň mugallymlarynyň gatnaşmagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

09 Noýabr 2022

     Türkmenistanyň Döwletlukmançylyk uniwersitetiniň mugallymlarynyň gatnaşmagynda Ýagşygeldi Kakaýewadyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň uly mejlisler zalynda bu ýokaryokuw mekdebiniň mugallymlarynyň we talyp ýaşlarynyň arasynda “Halkyň Arkadaglyzamanasy” ýylynda ýaşlaryň arasynda sagdyn durmuş ýörelgeleriniň, şol sandazyýanly endikleriň adamyň saglygyna ýetirýän zyýany baradaky sowatlygynyýokarlandyrmak, lukmançylyk derman serişdeleri, olaryň düzümi, niýetlenilişi,käbir derman serişdeleriniň adam bedenine ýetirýän zyýanlary hem-de talyplaryňarasynda tertip-düzgüniň, köçe-ýol hereketiniň kadalarynyň berjaý edilişine gönükdirilenwagyz-nesihat çäresi geçirildi.

img