TÄZELIKLER

img

Türkmenistanyň Çempionatynyň ýeňijileri

15 Dekabr 2022

     Türkmenistanyň sport  äleminde  belent  abraýa  eýe  bolmagy  Hormatly  Prezidentimiziň  baştutanlygynda  bu  ugra  aýratyn  üns  berilýändigini aýdyň görkezýär.

     Ýaşlary bedenterbiýe we sport  bilen  meşgullanmaga  giňden  çekmekde,  sagdyn  durmuş  ýörelgelerini  wagyz etmekde Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky Halkara  nebit we  gaz uniwersitetiniň Talyplar  sport kluby netijeli işleri  alyp barýar.

      2022-nji ýylyň 15-16-njy dekabrynda Halkara Bitaraplyk  güni  mynasybetli  sportuň  Dzýudo  görnüşi  boýunça Türkmenistanyň çempionatynda  oglanlaryň  we gyzlaryň  arasynda ýaryş   geçirildi.Ýaryşda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit  we gaz uniwersitetiniň Energetika we inženerçilik  desgalary fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Faýzullaýewa  Aýnura I orna, Nebit we gaz fakultetiniň 3-nji ýyl talyby  Kemalow Ylham II orna mynasyp  boldy.

      Bu  üstünlikler ýurdumyzda sportuň  täze belentliklere çykmagy  üçin öňde  goýlan wezipeleriň  üstünlikli  durmuşa  geçirilýändigini alamatlandyrýar.

img