Halkara hyzmatdaşlyk

Halkara hyzmardaşlyk

          Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Serdar Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalarynyň we halkara hyzmatdaşlyklarynyň netijesinde ýurdumyzyň ylym-bilim kuwwaty yzygiderli berkidilýär. Döwletiň, jemgyýetiň sütüni ylymdan, bilimden bina edilende, döwletiň esasynyň berkden gurlup, hemmetaraplaýyn sazlaşykly gülläp ösüşe, ýokary derejä eýe bolýandygy döwletimiziň ýeten belent sepgitleri aýdyň görkezýär.

          Şunuň bilen baglylykda, bilim ulgamyndaky halkara hyzmatdaşlyk ýurdumyzyň häzirki ösüş tapgyrynda dünýäniň öňdebaryjy gazananlarynyň esasynda milli sanly bilim ulgamynyň mundan beýläk ösdürilmegini, okatmagyň innowasion çemeleşmeleri bilen utgaşyklylykda maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň onuň ähli basgançaklarynda giňden ornaşdyrylmagyny şertlendirýär.

img

           Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti dünýäniň belli ylmy-inženerçilik merkezleri bilen hyzmatdaşlygy hil taýdan täze derejä çykarmak boýunça işleri alyp barýar. Uniwersitetde ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça alnyp barylýan hünärleriň bilim standarty, okuw meýilnamasy we okadylýan dersleriň  okuw maksatnamalary dünýäniň öňdebaryjy ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň tejribesi esasynda öwrenilip ýerine ýetirilýär. Uniwersitetde dünýäniň öňdebaryjy ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary we ylmy merkezleriniň alymlary tarapyndan talyplara bilim bermek hem-de ylmy barlaglary alyp barmagyň döwrebap usullary öwredilýär.

           Täze maglumat tehnologiýalaryny özleşdirmezden, ösüşi dowam etdirmek, ykdysadyýetde we jemgyýetçilik durmuşynda ýokary derejelere ýetmek mümkin däl.

          Bu maksat bilen, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti ýokary bilimli hünärmenleri, bakalawrlary we magistrleri taýýarlamak, dünýä bilim giňişliginei şjeň goşulmak, dünýäniň köp ýurtlary, şol sanda ýewropa ýurtlarynyň abraýlyý okary okuw mekdepleri, halkara guramalary bilen ylym-bilim ulgamynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça toplumlaýyn işler yzygiderli alnyp barylýar.

          Häzirki wagtda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde daşaryý urtlaryň abraýly ýokary okuw mekdepleri, halkara guramalary bilen baglaşylan şu aşakdaky Şertnamalar, Ylalaşyklar we Ähtnamalar hereket edýär:

- Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti bilen Belarus döwlet tehnologik uniwersitetiniň arasynda Özara hyzmatdaşlyk etmek barada Şertnama;

- Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti bilen Ukrainanyň Iwano-Frankowskiniň Milli tehniki nebit we gaz uniwersitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyk;

- Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti bilen Malaýziýanyň “PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd” kompaniýasynyň we “PETRONAS” kompaniýasynyň Tehnologik uniwresitetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama;

- Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Swikau Günbatarsakson ýokary okuw mekdebi-Amaly ylymlar uniwersitetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama;

- Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti bilen Belarus Respublikasynyň “Polosk döwlet uniwersiteti” bilim edarasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ähtnama;

- Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti bilen I.M.Gubkin adyndaky Russiýa döwlet nebit we gaz uniwersitetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama;

- Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti bilen Rumyniýanyň Ploýeştiň Nebit-gaz uniwersitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyk. Ýewropa Bileleşiginiň “Erasmus+”maksatnamasynyň çäginde “Ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryny weprofessor-mugallymlaryny alyş-çalyş etmek boýunça Maksatnama degişli ýurtlaryň arasynda 2017-2021-nji ýyllar boýunça ýokary okuw mekdepleriniň arasynda baglaşylanYlalaşyk;

- Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti bilen I.Karimow adyndaky Daşkent döwlet tehniki uniwersitetiniň arasynda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Ylalaşyk;

- Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti bilen Italiýanyň Turiniň Politehniki uniwersitetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama;

- Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti bilen Koreýa Respublikasynyň Inha uniwersitetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama;

- Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti bilen Awstriýa Respublikasynyň Leoben dag-magdan uniwersitetiniň arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama;

- Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti (Türkmenistan), “Türkmennebit” döwlet konserniniň we "Dragon Oýl (Turkmenistan) Ltd" kompaniýasynyň arasynda hyzmatdaşlyk baradaky Şertnama;

- Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti bilen Hytaýyň Milli Nebitgaz Korporasiýasynyň (Hytaý Halk Respublikasy) arasynda Özara düşünişmek hakynda Ähtnama.

Habarlaşmak üçin:

  • Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8, Baş bina
  • Tel: (+99312) 39-13-03
  • Faks: (+99312) 39-14-00
  • E-mail: iuog@online.tm
  • Web-saýt: iogu.edu.tm