Dalaşgär 2022

ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY  HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI                                                                           

2022/2023-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlyk ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy

1. Amaly geologiýa, dag işleri,nebitgaz işi we geodeziýa (hünärler: nebit-gaz känlerini özleşdirmek we ulanmak; nebit we gaz guýularyny burawlamak; nebitgazgeçirijilerini we nebitgazyňsaklanýan ýerlerini taslamak, gurmak we ulanmak; nebitiň we gazyň geologiýasy; gidrogeologiýawe inžener geologiýasy; geologik kartalaşdyrma we magdan ýataklarynyň gözlegi; peýdaly magdanlary gözlemegiň webarlamagyň geofiziki usullary; markşeýderişi; gazylyp alynýan peýdalymagdanlary baýlaşdyrmak).

2. Himiýa tehnologiýalary(hünär: nebiti we gazy gaýtadanişlemegiň himiki tehnologiýasy).

3. Tehnosfera howpsuzlygywe tebigy abadanlaşdyryş(hünär: daşkygurşawy goramak we tebigy baýlyklary tygşytly peýdalanmak).

4. Maşyngurluşyk(hünär: sowadyjy, kompressor maşynlary we desgalary).

5. Gurluşygyň tehnikasy wetehnologiýalary (hünär: nebitgaz desgalary we senagat gurluşygy).

6. Elektro we ýylylyk energetikasy(hünärler: senagatdesgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-deawtomatikasy; gazturbina desgalary we gazkompressor stansiýalary).

II. Bakalawr maksatnamasy:

1. Amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýa (taýýarlygyň ugry: dagişleri).

2. Tehniki ulgamlardadolandyryş (taýýarlygyň ugry: standartlaşdyrmak we metrologiýa).     

3. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugurlary: maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (nebitgaz pudagynda); kompýuterulgamynyň programma üpjünçiligi).

4. Maglumat howpsuzlygy (taýýarlygyň ugry: maglumat howpsuzlygy).    

5. Maşyngurluşyk (taýýarlygyň ugry: tehnologiki maşynlar we enjamlar).

6.  Elektro we ýylylyk energetikasy(taýýarlygyň ugry:  elektroenergetika we elektrotehnika).

7. Ykdysadyýet we dolandyryş(taýýarlygyň ugry: ykdysadyýet we dolandyryş (nebitgaz pudagynda); işgärleri dolandyryş (nebitgazpudagynda)).

III. Bakalawr maksatnamasy (okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar):

1. Amaly geologiýa, dag işleri,nebitgaz işi we geodeziýa (taýýarlygyň ugurlary: nebitgazişi; gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň geologiýasy we gözlegi).

2. Himiýa tehnologiýalary(taýýarlygyň ugry: himiýa tehnologiýasy).    

3. Informatika we hasaplaýyştehnikasy (taýýarlygyň ugry: programma inženerligi).

4. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugry: logistika (nebitgaz pudagynda)).

Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.

Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda  bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlarygiriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2022-nji ýylyň 11 - 24-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi işkagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

—Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okanýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri‚ halkarabäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärlerwe nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harbywekillikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezipbiler.

Nädogry berlenmaglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek uniwersitetde (Aşgabat şäheri) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Mary welaýaty — iýul aýynyň 27-28-i, 29-y we 30-y günleri;

Lebap welaýaty — awgust aýynyň 1-i, 2-i we 3-i günleri;

Ahal welaýaty — awgust aýynyň 5-6-sy, 7-i we 8-i günleri;

Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 10-11-i, 12-si we 13-i günleri;

Balkan welaýaty — awgust aýynyň 15-i, 16-sy we 17-si günleri;

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 19-y, 20-si we 21-i günleri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleriboýunça geçirilýär:

Hünärler: nebit-gaz känlerini özleşdirmek we ulanmak; nebit we gaz guýularyny burawlamak; nebitgazgeçirijilerini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak we ulanmak; nebitiň we gazyňgeologiýasy; gidrogeologiýa weinžener geologiýasy; geologik kartalaşdyrma we magdan ýataklarynyň gözlegi; peýdaly magdanlary gözlemegiň webarlamagyň geofiziki usullary; markşeýderişi; gazylyp alynýan peýdalymagdanlary baýlaşdyrmak; sowadyjy, kompressor maşynlary we desgalary; nebitgazdesgalary we senagat gurluşygy; senagat desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy; gazturbina desgalary we gazkompressor stansiýalary; taýýarlygyň ugurlary: dag işleri; maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (nebitgaz pudagynda); kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi; maglumat howpsuzlygy; tehnologiki maşynlar we enjamlar; elektroenergetika we elektrotehnika; ykdysadyýetwe dolandyryş (nebitgaz pudagynda); işgärleri dolandyryş (nebitgaz pudagynda) — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

Hünärler: nebiti we gazy gaýtadan işlemegiň himiki tehnologiýasy; daşky gurşawy goramak we tebigy baýlyklary tygşytly peýdalanmak; taýýarlygyň ugry standartlaşdyrmak we metrologiýa himiýa, matematika, Türkmenistanyňtaryhy;

Taýýarlygyň ugurlary (okuwlariňlis dilinde alnyp barlar): nebitgazişi; gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň geologiýasy we gözlegi; programma inženerligi; logistika (nebitgaz pudagynda) — iňlis dili, matematika,Türkmenistanyň taryhy;

Taýýarlygyň ugry: himiýa tehnologiýasy — iňlisdili, himiýa, Türkmenistanyň taryhy.

Okuw dersleri boýunça girişsynaglary Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasyndageçirilýär.

Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden başga,ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Taýýarlygyň ugurlary (okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar) boýunça giriş synaglaryny üstünlikli tabşyran dalaşgärler okuw işini geçirmek üçin ýeterlikderejede iňlis dilini bilşini barlamak maksady bilen test tabşyrýarlar. Iňlis dilini erkin bilýän dalaşgärler 1-nji okuw ýylynakabul edilýär. Iňlis dilini erkin bilmeýän dalaşgärler bir okuw ýylynyň dowamynda dil taýýarlygy okuwyny goşmaça geçýärler, okuwlaryň jemleri boýunçaoňyn bahanyň alynmagy olara saýlap alan taýýarlygynyň ugry boýunça 1-nji okuwýylynda okuwlaryny dowam etmäge mümkinçilik berýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglara esassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunça synaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksizwe talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýykgelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň salgysy: Aşgabatş., Arçabil şaýoly, 8, tel.: 39-13-74, 39-13-70.

ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI

2022/2023-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:

1. Amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýa (taýýarlygyň ugry: nebitgazişi).

2. Himiýa tehnologiýalary (taýýarlygyň ugry: uglewodorod gazlaryny gaýtadanişlemegiň tehnologiýasy).

Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar.

Uniwersitete ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş synagynyň netijesi boýunça bäsleşik esasyndakabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2022-njiýylyň 11 - 24-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň asyl nusgalary (daşaryýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistandaykrar edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndanbellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeriboýunça harby wekillikden güwähatyny.

Uniwersitetiň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýyndadalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synagy we okuwa kabul edilmek uniwersitetde (Aşgabatşäheri) we welaýat merkezlerinde 2022-nji ýylyň 27-nji iýuly — 21-nji awgustyaralygynda bellenilen möhletlerde geçirilýär.    

Giriş synagy:

Taýýarlygyň “Nebitgaz işi” ugry boýunça amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýa boýunçaýokary bilimiň okuw maksatnamasy esasynda;

Taýýarlygyň “Uglewodorodgazlaryny gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy” ugry boýunçahimiýa tehnologiýalary boýunça ýokary bilimiň okuw maksatnamasy esasynda döwletdilinde  geçirilýär.

Bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmediklere goşmaçamümkinçilik berilmeýär.

Giriş synagynyň netijeleri boýunça magistr maksatnamasyna talyplyga kabuledilmek üçin artykmaç hukukdan saýlan taýýarlygynyň ugry boýunça 2 ýyldan azbolmadyk iş döwri bolanlar peýdalanýarlar.

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň salgysy: Aşgabatş., Arçabil şaýoly, 8, tel.: 39-13-74, 39-13-70.