Dalaşgär 2021

ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY  HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler (hünärmen maksatnamasy) we taýýarlyk ugurlary (bakalawr maksatnamasy) boýunça talyplyga kabul edýär:

I. Hünärmen maksatnamasy:

1. Amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýa (hünärler: nebit-gazkänlerini özleşdirmek we ulanmak; nebit we gaz guýularyny burawlamak; nebitgazgeçirijileriniwe nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak we ulanmak; nebitiň we gazyň geologiýasy; gidrogeologiýa we inžener geologiýasy; geologik kartalaşdyrma we magdan ýataklarynyň gözlegi; peýdaly magdanlary gözlemegiň we barlamagyň geofiziki usullary; markşeýder işi; gazylyp alynýan peýdaly magdanlary baýlaşdyrmak).

2. Himiýa tehnologiýalary (hünär: nebiti we gazy gaýtadan işlemegiň himiki tehnologiýasy).

3. Tehnosfera howpsuzlygy we tebigy abadanlaşdyryş (hünär: daşky gurşawy goramak we tebigy baýlyklary tygşytly peýdalanmak).

4. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (hünärler: maglumatlary işläptaýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary; maglumat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi).

5. Maşyngurluşyk (hünär: sowadyjy, kompressor maşynlary we desgalary).

6. Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary (hünär: nebitgaz desgalary we senagat gurluşygy).

7. Elektro we ýylylyk energetikasy (hünärler: senagat desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy; gaz turbina desgalary we gazkompressor stansiýalary).

8. Ykdysadyýet we dolandyryş (hünär: ykdysadyýet we dolandyryş (nebitgaz pudagynda)).

II. Bakalawr maksatnamasy:

1. Amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýa (taýýarlygyňugry: dag işleri).

2. Tehniki ulgamlarda dolandyryş (taýýarlygyň ugry: standartlaşdyrmak we metrologiýa).

3. Maşyngurluşyk (taýýarlygyň ugry: tehnologiki maşynlar we enjamlar).

4. Elektro we ýylylyk energetikasy (taýýarlygyň ugry:  elektroenergetika we elektrotehnika).

5. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugry:  işgärleri dolandyryş (nebitgaz pudagynda)).

III. Bakalawr maksatnamasy (okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar):

1. Amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýa (taýýarlygyňugurlary: nebitgaz işi; gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň geologiýasy we gözlegi).

2. Himiýa tehnologiýalary (taýýarlygyň ugry: himiýa tehnologiýasy).

3. Informatika we hasaplaýyş tehnikasy (taýýarlygyň ugry: programma inženerligi).

4. Ykdysadyýet we dolandyryş (taýýarlygyň ugry: logistika (nebitgaz pudagynda)).

Uniwersitetde okuwlar tölegli esasda alnyp barylýar.

Uniwersitete Türkmenistanyň umumy orta bilimden pes bolmadyk binýatda  bilimi bolan, ýaşy 35-den geçmedik raýatlarygiriş synaglarynyň netijeleri boýunça bäsleşik esasynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021-nji ýylyň 12 - 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi işkagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— bilimi baradaky resminama (asyl nusgasy);

—Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndan bellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okanýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi;

— okuw dersleri boýunça mekdep okuwçylarynyň döwlet bäsleşiginiň ýeňijileri‚ halkarabäsleşiklere gatnaşan Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň agzalary şol ýagdaýlary tassyklaýan degişli resminamanyň asyl nusgasyny tabşyrýarlar.

Bulardanbaşga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde, resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýärlerwe nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeri boýunça harbywekillikden güwähatyny.

Dalaşgär bäsleşiksiz we (ýa-da) okuwa kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan peýdalanýandygyny tassyklaýan beýleki resminamalary görkezipbiler.

Nädogry berlenmaglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synaglary we okuwa kabul edilmek uniwersitetde (Aşgabat şäheri) we welaýat merkezlerinde aşakdaky möhletlerde geçirilýär:

Mary welaýaty — iýul aýynyň 28-29-y, 30-y we 31-i günleri;

Lebap welaýaty — awgust aýynyň 2-si, 3-i we 4-i günleri;

Ahal welaýaty — awgust aýynyň 6-7-si, 8-i we 9-y günleri;

Aşgabat şäheri — awgust aýynyň 11-12-si, 13-i we 14-i günleri;

Balkan welaýaty — awgust aýynyň 16-sy, 17-si we 18-i günleri;

Daşoguz welaýaty — awgust aýynyň 20-si, 21-i we 22-si günleri.

Giriş synaglary aşakdaky okuw dersleri boýunçageçirilýär:

hünärler we taýýarlygyň ugurlary: nebit-gaz känleriniözleşdirmek we ulanmak; nebit we gaz guýularyny burawlamak; nebitgazgeçirijileriniwe nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak we ulanmak; nebitiň we gazyň geologiýasy; gidrogeologiýa we inžener geologiýasy; geologik kartalaşdyrma we magdan ýataklarynyň gözlegi; peýdaly magdanlary gözlemegiň we barlamagyň geofiziki usullary; markşeýder işi; gazylyp alynýan peýdaly magdanlary baýlaşdyrmak; maglumatlary işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary; maglumat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi; sowadyjy, kompressor maşynlary we desgalary; nebitgaz desgalary we senagat gurluşygy; senagat desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy; gazturbina desgalary we gazkompressor stansiýalary; ykdysadyýet we dolandyryş (nebitgaz pudagynda); dag işleri; tehnologiki maşynlar we enjamlar; elektroenergetika we elektrotehnika; işgärleri dolandyryş (nebitgaz pudagynda) — fizika, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

hünärler we taýýarlygyň ugurlary: nebiti we gazy gaýtadanişlemegiň himiki tehnologiýasy; daşky gurşawy goramak we tebigy baýlyklarytygşytly peýdalanmak; standartlaşdyrmak we metrologiýa — himiýa, matematika,Türkmenistanyň taryhy;

taýýarlygyň ugurlary (okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar): nebitgaz işi; gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň geologiýasy we gözlegi;programma inženerligi; logistika (nebitgaz pudagynda) — iňlis dili, matematika, Türkmenistanyň taryhy;

taýýarlygyň ugry: himiýa tehnologiýasy — iňlis dili, himiýa, Türkmenistanyňtaryhy.

Okuw dersleri boýunça giriş synaglary Türkmenistanyň ortamekdepleriniň okuw maksatnamalarynyň esasynda geçirilýär.

Degişli dil boýunça geçirilýän derslerden başga, ähli okuw dersleri boýunça giriş synaglary döwlet dilinde dilden geçirilýär.

Taýýarlygyňugurlary (okuwlar iňlis dilinde alnyp barlar) boýunça giriş synaglarynyüstünlikli tabşyran dalaşgärler okuw işini geçirmek üçin ýeterlik derejedeiňlis dilini bilşini barlamak maksady bilen test tabşyrýarlar. Iňlis dilini erkin bilýän dalaşgärler 1-nji okuw ýylynakabul edilýär. Iňlis dilini erkin bilmeýän dalaşgärler bir okuw ýylynyňdowamynda dil taýýarlygy okuwyny goşmaça geçýärler, okuwlaryň jemleri boýunçaoňyn bahanyň alynmagy olara saýlap alan taýýarlygynyň ugry boýunça 1-nji okuwýylynda okuwlaryny dowam etmäge mümkinçilik berýär.

Giriş synaglarynyň tertibinde bellenilen wagtda synaglaraesassyz sebäplere görä gelip bilmedikler ýa-da okuw dersleriniň biri boýunçasynaglardan geçip bilmedikler soňky synaglara goýberilmeýär.

Giriş synaglaryndan üstünlikli geçen ýagdaýynda, bäsleşiksizwe talyplyga kabul edilmek üçin artykmaç hukukdan “Bilim hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň rejelenen görnüşinde kesgitlenen düzgünlere laýykgelýän dalaşgärler peýdalanýarlar.

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň salgysy: Aşgabatş., Arçabil şaýoly, 8, tel.: 39-13-74, 39-13-70.

ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETI

2021/2022-nji okuw ýyly üçin magistr maksatnamasy boýunça taýýarlygyň aşakdaky ugurlaryna talyplyga kabul edýär:

1. Amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýa (taýýarlygyň ugry: nebitgazişi).

2. Himiýa tehnologiýalary (taýýarlygyň ugry: uglewodorod gazlaryny gaýtadanişlemegiň tehnologiýasy).

Okuwlar tölegli esasda amala aşyrylýar.

Uniwersitete ýokary bilimden pes bolmadyk binýatda bilimi bolan Türkmenistanyň raýatlary giriş synagynyň netijesi boýunça bäsleşik esasyndakabul edilýär.

Resmi iş kagyzlary welaýat merkezlerinde we Aşgabat şäherinde 2021-njiýylyň 12 - 25-nji iýuly aralygynda kabul edilýär.

Resmi iş kagyzlarynyň sanawy:

— bellenilen nusgada rektoryň adyna ýazylan arza;

— bellenilen nusgadaky sowalnama (anketa);

— ýokary bilim baradaky resminamanyň we goşundysynyň asyl nusgalary (daşaryýurt döwletinde berlen ýokary bilim hakyndaky resminama onuň Türkmenistandaykrar edilendigi baradaky şahadatnamasy goşulýar);

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tarapyndanbellenilen nusgadaky saglyk kepilnamasy;

— soňky okan ýerinden (işlän ýerinden, harby bölümden) häsiýetnama;

— 3x4 sm ölçegdäki sekiz sany fotosurat;

— işleýänler üçin zähmet depderçesiniň tassyklanan göçürmesi.

Bulardan başga-da, okuwa girmäge isleg bildirýänler ýokarda görkezilen resminamalar bilen birlikde resminamalary kabul edýän iş toparyna aşakdakylary görkezýär we nusgalaryny tabşyrýarlar:

— şahsy pasportyny;

— harby şahadatnamasyny ýa-da ýazylyş şahadatnamasyny we ýaşaýan ýeriboýunça harby wekillikden güwähatyny.

Uniwersitetiň resminamalary kabul edýän iş topary zerur bolan ýagdaýyndadalaşgärden goşmaça maglumatlary sorap biler.

Nädogry berlen maglumatlar we galp resmi iş kagyzlary üçin dalaşgär şahsy jogapkärçilik çekýär.

Giriş synagy we okuwa kabul edilmek uniwersitetde (Aşgabat şäheri) 2021-njiýylyň awgust aýynyň 23 — 24-ne geçirilýär.

Giriş synagy:

taýýarlygyň “Nebitgazişi” ugry boýunça amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýaboýunça ýokary bilimiň okuw maksatnamasy esasynda;

taýýarlygyň “Uglewodorodgazlaryny gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy” ugry boýunça himiýa tehnologiýalary boýunça ýokary bilimiň okuwmaksatnamasy esasynda döwlet dilinde geçirilýär.

Bellenilen wagtda synaga esassyz sebäplere görä gelmediklere goşmaçamümkinçilik berilmeýär.

Giriş synagynyň netijeleri boýunça magistr maksatnamasyna talyplyga kabuledilmek üçin artykmaç hukukdan saýlan taýýarlygynyň ugry boýunça 2 ýyldan azbolmadyk iş döwri bolanlar peýdalanýarlar.

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň salgysy: Aşgabatş., Arçabil şaýoly, 8, tel.: 39-13-74, 39-13-70.