Himiýa dersi boýunça talyplaryň halkara internet olimpiadasy-2022

Himiýa dersi boýunça talyplaryň halkara internet olimpiadasy-2022

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti, 2022-nji ýylyň 4-nji maýynda ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda Himiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasyny geçirýär we Siziň ýokary okuw mekdebiňiziň talyplaryny bu olimpiada gatnaşmaga çagyrýar.

Olimpiada Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň resmi internet web-sahypasynda we “moodle” platformasynda (http://olimpiad.iogu.edu.tm) geçiriler. Zoom - baglanşmak

Olimpiadanyň resmi iş dilleri – türkmen, rus we iňlis dilleridir.

Olimpiada şahsy bäsleşik görnüşde A we B derejede geçiriler:

a)  A derejä - himiýa hünärinde okaýan talyplar gatnaşyp biler;

b)  B derejä - hünäri himiýa bolmadyk talyplar gatnaşyp biler.

Olimpiada her dereje boýunça gatnaşýan talyplaryň sany 5-den geçmeli däl.

Ýörite işlenilip düzülen programma üpjünçiligi arkaly toplanan ballaryň jemi boýunça olimpiadanyň şahsy we toparlaýyn ýeňijileri kesgitlenilýär.

Olimpiada gatnaşmaga isleg bildirýän ýokary okuwmekdebi, talyplaryň sanawyny nusga laýyklykda (1-nji goşundy) taýýarlap 2022-nji ýylyň 20-nji apreline çenli hngu.olimp@gmail.com elektron salgysyna ugratmaly.

Möhüm seneler

20-nji mart 2022-nji ýyl: Hasaba alyş senesi

20-nji aprel 2022-nji ýyl: Olimpiada ýüz tutmagyň iň soňky senesi

4-nji maý 2022-nji ýyl: Olimpiadanyň geçirilýän senesi we jemleýji güni

20-nji maý 2022-nji ýyl: Olimpiadanyň ýeňijileriniň diplomlaryny elektron poçta arkaly ibermek

Habarlaşmak üçin:

Allamyradow Maksat Nurmyradowiç

Nebiti,gazy gaýtadan işlemegiň himiki tehnologiýasy kafedrasynyň mugallymy, HNGU

Tel.: (+993 12) 39 13 36; (+993) 65 67 51 31; (+993) 65 63 26 57; (+993) 65 62 59 33

E-mail: maksatallamyradown@gmail.comhngu.olimp@gmail.com

1. Goşundy 1

2. Internet olimpiadanyň düzgünleri

Geçirilýän ýeri

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti

img

 Himiýa dersi boýunça geçirilen halkara internet olimpiýadanyň netijeleri

a) A derejesi boýunça

b) B derejesi boýunça