Bäsleşiklerde gazanylan üstünlikler

Olimpiadalarda we döwlet ýaryşlarynda talyplaryň üstünlikleri

     2023-nji ýylyň 14-16-njy dekabrynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň okuw dersleri boýunça geçirilen Döwlet bäsleşiginde uniwersitetiň talyplary Materiallaryň garşylygy dersi boýunça 1 sany I orny, 1 sany II orny, Ekologiýa  dersi boýunça 2 sany II orny, 1 sany IIIorny, Türkmenistanyň taryhy dersi boýunça 1 sany II orny, 2 sany III orny, Iňlis dili  dersi boýunça 1 sany II orny,1 sany III orny, Himiýa dersi  boýunça 1 sany II orny, 2 sany III orny, Fizika dersi boýunça 1 sany II orny, 1 sany III orny, Häzirki zaman kompýuter  tehnologiýalary dersi boýunça 1 sany II orny, 1 sany III orny, Matematika dersi boýunça 1 sany II orny, Rus dili  dersi  boýunça 2 sany III orny, Ykdysadyýet  dersi boýunça  2 sany III orny, Nazary mehanika dersi boýunça 1 sany III orny, Inžener grafikasy dersi  boýunça 1 sanyIII  orny eýelediler we diplomlara  mynasyp  boldular.

   2022-nji  ýylyň  dowamynda  Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  talyplary  halkara  açyk  internet  olimpiadalaryna  işjeň  gatnaşyp, 4  sany  altyn,  3 sany  kümüş, 5 sany  bürünç  medala, 18  sany  I derejeli, 13 sany  II derejeli,  22 sany  III derejeli  diplomlara  mynasyp  boldular.  2022-nji  ýylyň  22-24-nji  dekabrynda  geçirilen  ýurdumyzyň  ýokary  okuw  mekdepleriniň  talyplarynyň  okuw  dersleri  boýunça  Döwlet  bäsleşiginde  uniwersitetiň  talyplary  2 sany I derejeli, 7 sanyII derejeli, 16 sany III derejeli  diplomlara  mynasyp  boldular.

     Uniwersitetde  2022-nji ýylyň  4-nji  maýynda  Himiýa  dersi  boýunça  halkara  internet  olimpiadasy  geçirildi. Olimpiada  uniwersitetiň  internet  sahypasynyň  “moodle”  platformasy arkaly  geçirildi  we  oňa  17 döwletden  jemi  300-den  gowrak  talyp  gatnaşdy. Bu  Olimpiada  uniwersitetimiziň  zehinli  talyp  ýaşlary  işjeň  gatnaşyp  birnäçe  baýrakly  orunlara mynasyp  boldular.

      2021-nji ýylyň dowamynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň  talyplary halkara açyk internet olimpiadalaryna işjeň gatnaşyp, 60 sany altyn, 24 sany kümüş, 5 sany bürünç medala mynasyp boldular. 2021-nji ýylyň 22-24-nji dekabrynda geçirilen ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň  talyplarynyň okuw dersleri boýunça Döwlet bäsleşiginde uniwersitetiň talyplary 1 sany I derejeli, 5 sanyII derejeli, 19 sany III derejeli diplomlara mynasyp boldular.  

Ýagşygeldi  Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz  uniwersitetiniň talyplarynyň 2012-2023-nji ýyllar aralygynda döwlet bäsleşiklerine gatnaşyp gazanan netijeleri

Ýyllar boýunçaJemiI-nji orunII-nji orunIII-nji orun
2012191711
20132441010
2014224513
2015222713
2016223712
2017287714
201823698
2019215511
2020182412
2021251519
2022252716
2023241914

Ýagşygeldi  Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz  uniwersitetiniň talyplarynyň 2012-2023-nji ýyllar aralygynda açyk halkara internet bäsleşiklerine gatnaşyp gazanan netijeleri

Ýyllar boýunçaJemiI-nji orunII-nji orunIII-nji orun
201218585
201318585
201414653
201518657
20162441010
2017291757
2018261466
20193312129
2020321778
20218960245
202265221627
202386173237

     Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary 2023-njiýylyň 15-nji martynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty tarapyndan geçirilen Materiallaryň garşylygy dersi boýunça II Açyk halkara internet olimpiadasynda 1 sany I derejeli, 1 sany II derejeli, 3 sany III derejeli diplomlara mynasyp boldular. Olardan:

-        Himiýa tehnologiýasy taýýarlyk ugrunyň 4-nji ýyl talyby Berdiýewa Merýem  Islamdurdyýewna I derejeli Diploma,

-        Maglumatlary işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary hünäriniň 2-nji ýyl talyby Söýünow Hudaýberdi II derejeli Diploma,

-        Dag işleri taýýarlyk ugrunyň 2-nji ýyl talyby Bekçanow Bekçan Bahtiýarowiç IIIderejeli Diploma,

-        Nebit we gaz guýularyny burawlamak hünäriniň 3-nji ýyl talyby GubaýewAgajan Wepaýewiç III derejeli Diploma,

-        Nebit-gaz känlerini özleşdirmek we ulanmak hünäriniň 2-nji ýyl talyby  Lurýew Ilýa Wladimirowiç III derejeli Diploma mynasyp boldular.

     Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz  uniwersitetiniň talyplary 2023-nji ýylyň 27-nji martyndan 1-nji apreli aralygynda Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty tarapyndan geçirilen Nazary mehanika dersi boýunça II Açyk halkara internet olimpiadasynda 1 sany IIderejeli, 5 sany III derejeli diplomlara mynasyp boldular. Olardan:

-        Nebitgazgeçirijilerini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak  we ulanmak hünäriniň 3-nji ýyl talyby Ahmadullin  Ahmed-Gereý Mahmutgaliýewiç II derejeli Diploma,

-        Elektrik üpjünçiligi hünäriniň 3-nji ýyl talyby Kössekowa Läle  Amangeldiýewna III derejeli Diploma,

-        Nebitgazgeçirijilerini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak  we ulanmak hünäriniň 3-nji ýyl talyby Akyýew Döwletnazar Gurbannazarowiç III derejeli  Diploma,

-        Markşeýder işi hünäriniň 2-nji ýyl talyby Jumabaýew Rasul Bahtyýarowiç  III derejeli Diploma,

-        Maglumat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi hünäriniň 2-nji ýyl talyby Suhrabowa Şükürjan Suhrabowna III derejeli Diploma hem-de toparlaýyn III derejeli Diploma mynasyp boldular.

     Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary 2023-nji ýylyň 12-13-nji aprelinde Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty tarapyndan geçirilen Iňlis dili dersi boýunça II Halkara internet olimpiadasynda 1 sany I derejeli, 2 sany II derejeli, 3 sany III derejeli diplomlara mynasyp boldular. Olardan:

-        Logistika (nebitgaz pudagynda) taýýarlyk ugrunyň 4-nji ýyl talyby  Şamedowa Selbi Döwranowna I derejeli Diploma,

-        Ykdysadyýet we dolandyryş (nebitgaz pudagynda) 2-nji ýyl talyby  Gyzylow Seýit-Ahmet Pälwanowiç II derejeli Diploma,

-        Nebitiň we gazyň geologiýasy hünäriniň 3-nji ýyl talyby Näzberdiýew Näzberdi Myradowiç II derejeli Diploma,

-        Gidrogeologiýa we inžener geologiýasy hünäriniň 2-nji ýyl talyby Annaýew Omar Muhammet ogly III derejeli Diploma,

-        Himiýa tehnologiýasy taýýarlyk ugrunyň Dil öwreniş bölüminiň talyby  Çarygulyýewa  Aýgül  Artykowna III derejeli Diploma,

-        Nebitiň we gazyň geologiýasy hünäriniň 3-nji ýyl talyby Atamämmedow  Ysmaýyl  Salyhmämmedowiç III derejeli Diploma mynasyp boldular.

img

     Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary 2023-nji ýylyň 23-28-nji aprelinde Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti tarapyndan geçirilen III Açyk halkara matematika olimpiadasynda (OMOUS-2023) 1 sany altyn, 1 sany bürünç medallara mynasyp boldular. Olardan:

-        Ýerüsti dag işleri hünäriniň 5-nji ýyl talyby Mämmedow Nyýazmyrat  Berdimyradowiç  Altyn medala we I derejeli Diploma,

Nebit we gaz guýularyny burawlamak hünäriniň 4-nji ýyl talyby Ataýew Azatgeldi  Döwrangeldiýewiç Bürünç medala we III derejeli Diploma mynasyp boldular

   2023-nji ýylyň mart-aprel aýlarynda Russiýa Federasiýasynyň Ýoşkar-Ola şäherindäki Bilimiň hiline gözegçilik etmegiň ylmy-barlag instituty tarapyndan geçirilen Talyplaryň halkara açyk internet olimpiadasyna Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary fizika, himiýa, informatika, ekologiýa, çyzuwly geometriýa we inžener grafikasy dersleri boýunça gatnaşyp, jemi 2 sany altyn, 3 sany kümüş, 5 sany bürünç medala mynasyp boldular.

    Zehinli ýaşlary ýüze çykarmaga uly üns berilýändigi, olaryň innowasion häsiýetli halkara internet olimpiadalara yzygiderli gatnaşýandyklary we ýokary netijeleri görkezýändikleri üçin Russiýa Federasiýasynyň Ýoşkar-Ola şäherindäki Internet Olimpiadasy boýunça  guramaçylyk komiteti tarapyndan Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetine “Talyplaryň 2023-nji ýylyň açyk  Halkara internet olimpiadasynyň ýeňijisi” diýen hormatly ady (derejäni) bermek we Internet olimpiadanyň nyşanyny uniwersitetiň resmi web saýtynda ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän çözgüt kabul edildi.

img

    Uniwersitetiň  talyplary  2023-nji  ýylyň  19-njy  aprelinde  Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara  nebit  we  gaz uniwersiteti  tarapyndan  geçirilen I Halkara  açyk  informatika  internet  olimpiadasynda  2 sany  I derejeli,  7 sany II derejeli,  1 sany  III derejeli  diplomlara  mynasyp  boldular.  Olardan:

-        Programma  inženerligi  taýýarlyk  ugrunyň  4-nji ýyl  talyby  Seýitgulyýew  Myrat  Atamyradowiç  I derejeli  Diploma,

-        Programma  inženerligi  taýýarlyk  ugrunyň  4-nji ýyl  talyby  Orazgeldyýew  Ismail  Saýlawmyradowiç I derejeli  Diploma,

-        Maglumatlary  işläp  taýýarlamagyň  we  dolandyrmagyň  awtomatlaşdyrylan  ulgamlary  hünäriniň  5-nji  ýyl  talyby Berdimyradowa  Umyda II derejeli  Diploma,

-        Maglumatlary  işläp  taýýarlamagyň  we  dolandyrmagyň  awtomatlaşdyrylan  ulgamlary  hünäriniň  3-nji ýyl  talyby Kerimow Yhlas  Ylhamowiç  II derejeli  Diploma,

-        Maglumat  tehnologiýalarynyň  programma  üpjünçiligi  hünäriniň  4-nji ýyl  talyby  Atamyradow  Merdan Begenjowiç II derejeli  Diploma,

-        Maglumat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi hünäriniň 4-nji ýyl talyby Derekowa Aýnur Jumageldiýewna II derejeli Diploma,

-        Maglumat  tehnologiýalarynyň  programma  üpjünçiligi  hünäriniň  3-nji ýyl  talyby Begenjow  Muhammet  II derejeli Diploma,

-        Maglumat  ulgamlary  we  tehnologiýalary  (nebitgazpudagynda) taýýarlyk  ugrunyň 1-nji ýyl  talyby Orazgeldiýew  Azat Geldimyradowiç  II derejeli  Diploma,

-        Kompýuter  ulgamynyň  programma üpjünçiligi  taýýarlyk  ugrunyň  1-nji ýyl talyby  Çaryýew  Rustam  Ylhamowiç  II derejeli Diploma,

-        Maglumat  ulgamlary  we  tehnologiýalary (nebitgaz  pudagynda)  taýýarlyk  ugrunyň 1-nji  ýyl  talyby  Haýytmuhammedow Yslam  Myradowiç III derejeli  Diploma mynasyp  boldular.

     Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  talyplary  2023-nji  ýylyň 16-njy maýynda Türkmen  döwlet  ykdysadyýet  we  dolandyryş  instituty  tarapyndan  geçirilen  Dünýä  ykdysadyýeti  dersi  boýunça Açyk  Halkara  internet  olimpiadasynda  1 sany IIderejeli, 1 sany  III derejeli  diplomlara  mynasyp  boldular. Olardan:

-        Ykdysadyýet  we  dolandyryş  (nebitgaz  pudagynda) hünäriniň  4-nji ýyl  talyby Aşyrmedow  Begli  Baýramguly  ogly II derejeli Diploma

-        Ykdysadyýet  we  dolandyryş  (nebitgaz  pudagynda)  hünäriniň  3-nji ýyl  talyby Döwrankulyýew  Berdiniýaz Döwrankulyýewiç  III derejeli  Diploma  mynasyp boldular.

    Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  talyplary  2023-nji  ýylyň  19-njy  maýynda Türkmenistanyň  Inžener-tehniki  we  ulag  kommunikasiýalary  instituty  tarapyndan  geçirilen  Çyzuwly geometriýa we inžener  grafikasy  dersi  boýunça  Halkara  Açyk  Internet  olimpiadasynda  1 sany I derejeli, 2 sany II derejeli, 1 sany III  derejeli  diplomlara  mynasyp  boldular. Olardan:

-        Senagat  desgalarynyň  we  tehnologik  toplumlaryň  elektrohereketlendirilişi  hem-de awtomatikasy  hünäriniň  3-nji ýyl talyby  Jumaýewa  Gülnar  Döwranmyradowna  I derejeli  Diploma

-        Geologik  kartalaşdyrma  we  magdan  ýataklarynyň  gözlegi  hünäriniň  4-nji ýyl  talyby  Ummadow  Baýmyrat Allamyradowiç  II derejeli  Diploma

-        Nebit, gaz  känleriniň  maşynlary  we  enjamlary  hünäriniň  4-nji ýyl  talyby  Mustafakulow  Ramazan  Ýaraşkulowiç II derejeli  Diploma

-        Elektroenergetika  we  elektrotehnika  taýýarlyk  ugrunyň  2-nji ýyl  talyby  Rahymow  Agajan  Ahmedowiç  III derejeli Diploma  mynasyp  boldular.

Hakaton bäsleşikleriniň düzgünnamasy