Bäsleşiklerde gazanylan üstünlikler

Olimpiadalarda we döwlet ýaryşlarynda talyplaryň üstünlikleri

Ýagşygeldi  Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz  uniwersitetiniň talyplarynyň 2012-2022-nji ýyllar aralygynda açyk internet bäsleşiklerine gatnaşyp gazanan netijeleri

     2022-nji   ýylyň  dowamynda  Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  talyplary  halkara  açyk  internet  olimpiadalaryna  işjeň  gatnaşyp, 4  sany  altyn,  3 sany  kümüş, 5 sany  bürünç  medala, 18  sany  I derejeli, 13 sany  II derejeli,  22 sany  IIIderejeli  diplomlara  mynasyp  boldular.  2022-nji  ýylyň  22-24-nji  dekabrynda  geçirilen  ýurdumyzyň  ýokary  okuw  mekdepleriniň  talyplarynyň  okuw  dersleri  boýunça  Döwlet  bäsleşiginde  uniwersitetiň  talyplary  2 sany I derejeli, 7 sanyII derejeli, 16 sany III derejeli  diplomlara  mynasyp  boldular.

     Uniwersitetde  2022-nji ýylyň  4-nji  maýynda  Himiýa  dersi  boýunça  halkara  internet  olimpiadasy  geçirildi. Olimpiada  uniwersitetiň  internet  sahypasynyň  “moodle”  platformasy arkaly  geçirildi  we  oňa  17 döwletden  jemi  300-den  gowrak  talyp  gatnaşdy. Bu  Olimpiada  uniwersitetimiziň  zehinli  talyp  ýaşlary  işjeň  gatnaşyp  birnäçe  baýrakly  orunlara mynasyp  boldular.

Ýyllar boýunçaJemiI-nji orunII-nji orunIII-nji orun
201218585
201318585
201414653
201518657
20162441010
2017291757
2018261466
20193312129
2020321778
20218960245
202265221627

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplarynyň 2012-2022-nji ýyllar aralygynda Döwlet derejesinde bäsleşiklerine gatnaşyp gazanan netijeleri

     2021-nji   ýylyň  dowamynda  Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  talyplary  halkara açyk  internet  olimpiadalaryna  işjeň  gatnaşyp,  60 sany altyn, 24 sany  kümüş, 5  sany  bürünç medala  mynasyp  boldular. 2021-nji  ýylyň  22-24-nji dekabrynda  geçirilen  ýurdumyzyň  ýokary  okuw  mekdepleriniň  talyplarynyň  okuw  dersleri boýunça Döwlet  bäsleşiginde  uniwersitetiň  talyplary 1 sany I derejeli, 5 sanyII derejeli, 19 sany III derejeli  diplomlara  mynasyp  boldular.

Ýyllar boýunçaJemiI-nji orunII-nji orunIII-nji orun
2012191711
20132441010
2014224513
2015222713
2016223712
2017287714
201823698
2019215511
2020182412
2021251519
2022252716

     Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary 2023-njiýylyň 15-nji martynda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty tarapyndan geçirilen Materiallaryň garşylygy dersi boýunça II Açyk halkara internet olimpiadasynda 1 sany I derejeli, 1 sany II derejeli, 3 sany III derejeli diplomlara mynasyp boldular. Olardan:

-        Himiýa tehnologiýasy taýýarlyk ugrunyň 4-nji ýyl talyby Berdiýewa Merýem  Islamdurdyýewna I derejeli Diploma,

-        Maglumatlary işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary hünäriniň 2-nji ýyl talyby Söýünow Hudaýberdi II derejeli Diploma,

-        Dag işleri taýýarlyk ugrunyň 2-nji ýyl talyby Bekçanow Bekçan Bahtiýarowiç IIIderejeli Diploma,

-        Nebit we gaz guýularyny burawlamak hünäriniň 3-nji ýyl talyby GubaýewAgajan Wepaýewiç III derejeli Diploma,

-        Nebit-gaz känlerini özleşdirmek we ulanmak hünäriniň 2-nji ýyl talyby  Lurýew Ilýa Wladimirowiç III derejeli Diploma mynasyp boldular.

     Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz  uniwersitetiniň talyplary 2023-nji ýylyň 27-nji martyndan 1-nji apreli aralygynda Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty tarapyndan geçirilen Nazary mehanika dersi boýunça II Açyk halkara internet olimpiadasynda 1 sany IIderejeli, 5 sany III derejeli diplomlara mynasyp boldular. Olardan:

-        Nebitgazgeçirijilerini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak  we ulanmak hünäriniň 3-nji ýyl talyby Ahmadullin  Ahmed-Gereý Mahmutgaliýewiç II derejeli Diploma,

-        Elektrik üpjünçiligi hünäriniň 3-nji ýyl talyby Kössekowa Läle  Amangeldiýewna III derejeli Diploma,

-        Nebitgazgeçirijilerini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak  we ulanmak hünäriniň 3-nji ýyl talyby Akyýew Döwletnazar Gurbannazarowiç III derejeli  Diploma,

-        Markşeýder işi hünäriniň 2-nji ýyl talyby Jumabaýew Rasul Bahtyýarowiç  III derejeli Diploma,

-        Maglumat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi hünäriniň 2-nji ýyl talyby Suhrabowa Şükürjan Suhrabowna III derejeli Diploma hem-de toparlaýyn III derejeli Diploma mynasyp boldular.

     Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary 2023-nji ýylyň 12-13-nji aprelinde Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty tarapyndan geçirilen Iňlis dili dersi boýunça II Halkara internet olimpiadasynda 1 sany I derejeli, 2 sany II derejeli, 3 sany III derejeli diplomlara mynasyp boldular. Olardan:

-        Logistika (nebitgaz pudagynda) taýýarlyk ugrunyň 4-nji ýyl talyby  Şamedowa Selbi Döwranowna I derejeli Diploma,

-        Ykdysadyýet we dolandyryş (nebitgaz pudagynda) 2-nji ýyl talyby  Gyzylow Seýit-Ahmet Pälwanowiç II derejeli Diploma,

-        Nebitiň we gazyň geologiýasy hünäriniň 3-nji ýyl talyby Näzberdiýew Näzberdi Myradowiç II derejeli Diploma,

-        Gidrogeologiýa we inžener geologiýasy hünäriniň 2-nji ýyl talyby Annaýew Omar Muhammet ogly III derejeli Diploma,

-        Himiýa tehnologiýasy taýýarlyk ugrunyň Dil öwreniş bölüminiň talyby  Çarygulyýewa  Aýgül  Artykowna III derejeli Diploma,

-        Nebitiň we gazyň geologiýasy hünäriniň 3-nji ýyl talyby Atamämmedow  Ysmaýyl  Salyhmämmedowiç III derejeli Diploma mynasyp boldular.

img

     Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary 2023-nji ýylyň 23-28-nji aprelinde Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti tarapyndan geçirilen III Açyk halkara matematika olimpiadasynda (OMOUS-2023) 1 sany altyn, 1 sany bürünç medallara mynasyp boldular. Olardan:

-        Ýerüsti dag işleri hünäriniň 5-nji ýyl talyby Mämmedow Nyýazmyrat  Berdimyradowiç  Altyn medala we I derejeli Diploma,

Nebit we gaz guýularyny burawlamak hünäriniň 4-nji ýyl talyby Ataýew Azatgeldi  Döwrangeldiýewiç Bürünç medala we III derejeli Diploma mynasyp boldular

   2023-nji ýylyň mart-aprel aýlarynda Russiýa Federasiýasynyň Ýoşkar-Ola şäherindäki Bilimiň hiline gözegçilik etmegiň ylmy-barlag instituty tarapyndan geçirilen Talyplaryň halkara açyk internet olimpiadasyna Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary fizika, himiýa, informatika, ekologiýa, çyzuwly geometriýa we inžener grafikasy dersleri boýunça gatnaşyp, jemi 2 sany altyn, 3 sany kümüş, 5 sany bürünç medala mynasyp boldular.

   Zehinli ýaşlary ýüze çykarmaga uly üns berilýändigi, olaryň innowasion häsiýetli halkara internet olimpiadalara yzygiderli gatnaşýandyklary we ýokary netijeleri görkezýändikleri üçin Russiýa Federasiýasynyň Ýoşkar-Ola şäherindäki Internet Olimpiadasy boýunça  guramaçylyk komiteti tarapyndan Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetine “Talyplaryň 2023-nji ýylyň açyk  Halkara internet olimpiadasynyň ýeňijisi” diýen hormatly ady (derejäni) bermek we Internet olimpiadanyň nyşanyny uniwersitetiň resmi web saýtynda ýerleşdirmäge mümkinçilik berýän çözgüt kabul edildi.

img