Uçurymlar

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň uçurumlary

        Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Hormatly Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 25-nji maýynda çykaran Permany bilen Türkmen politehniki instituty ýapylyp, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti döredildi.

        2023-nji ýylda uiwersiteti 23 hünär we 5 ugur  boýunça Türkmenistanyň Nebitgaz toplumynyň pudaklaýyn dolandyryş kärhanalary bolan “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasy, “Türkmengaz”, “Türkmennebit”, “Türkmenhimiýa” döwlet konsernleri, “Türkmennebitönümleri” baş müdirligi, Türkmenbaşydaky Nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň toplumlary, “Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugy we beýleki döwlet edara-kärhanalary üçin ýokary bilimli bakalawrlary, hünärmenleri we magistrleri taýýarlaýar we goýberýär.

        Täze döredilen uniwersitet tarapyndan hünärmenleriň ilkinji goýberilişi 2017-nji ýylda amala aşyryldy.

        Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň uçurymlary Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň pudaklaýyn dolandyryş  kärhanalarynda üstünlikli  zähmet çekýärler, özlerini döredijilikli zehinli  hünärmenler we gowy guramaçylar hökmünde görkezýärler, taslama guramalarynda, dolandyryş edaralarynda (şäherleriň, welaýatlaryň, etraplaryň), ylmy we ylmy-taslama institutlarynda, şeýle hem ýokary okuw we orta hünär mekdeplerinde, mugallymçylyk işlerinde özlerini gowy görkezmek bilen bir hatarda,Türkmenistanyň döwlet kanun çykaryjy we ýerine ýetiriji häkimiýetlerinde jogapkär wezipeleri ýerine ýetirýärler.

        Uniwersitetiň uçurymlarynyň işi nebit we gaz känlerini gözlemäge, burawlamaga, özleşdirmäge, taslamaga, nebiti we gazy gaýtadan işlemäge innowasion tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmaga, inženerçilik dolandyryş hyzmatlaryny  ösdürmäge  ugrukdyrylandyr.

img

  Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetini tamamlan uçurymlar barada

                                                                                 MAGLUMAT

                                                     Ýyllar boýunça uniwersiteti  tamamlan uçurymlaryň sany:

Ýyl2017201820192020202120222023
Uçurymlaryň jemi sany462403416431473599819