Aspirantura bölümi

Aspirantura bölümi

    Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň 9-njy awgustynda çykaran “Türkmen döwlet nebit we  gaz institutyna halkara  uniwersiteti  derejesini bermek  hakynda”  PP – 6391 belgili permanyna we “Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň meseleleri hakynda” PP – 13161 belgili Kararyna hem-de Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň 2013-nji ýylyň 12-nji awgustyndaky 249 belgili  buýrugyna laýyklykda, Türkmen döwlet nebit we gaz institutyna halkara uniwersiteti derejesiniň  berlip,onuň  Halkara nebit we gaz uniwersiteti diýlip atlandyrylmagy bilen baglylykda, Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň 2013-nji ýylyň 5-nji sentýabryndaky 82-nji buýrugy bilen aşakdaky  görkezilen hünärler boýunça aspirantura we doktorantura döredildi:                                   

    Häzirki  wagtda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň aspiranturasynda 5 aspirant we  2 sany ylymlaryň doktory alymlyk derejesine we 10 sany ylymlaryň kandidaty alymlyk  derejesine dalaşgärler   hasaba alnyp, olar ylmyň   ileri  tutulýan ugurlary boýunça öz dissertasiýa işlerini ýerine ýetirýärler.

T/bHünärleriň şifri we adyAspiranturaDoktorantura
1.05.04.03 - Sowadyjy we kriogen tehnikasynyň, kondisionirleýji ulgamlaryň we ýaşaýyş üpjünçiliginiň maşynlary we abzallary, prosesleriAspirantura
2.25.00.07 - GidrogeologiýaAspirantura
3.25.00.08 - Inžener geologiýasy, doňaklygy we (teýgum) ýer astyny öwrenişAspirantura
4.25.00.12 - Nebitli we gazly ýataklaryň geologiýasy, gözlegi we agtarylyşyAspiranturaDoktorantura
5.25.00.15 - Guýulary gazmagyň we özleşdirmegiň tehnologiýasyAspirantura
6.25.00.17 - Nebit we gaz ýataklaryny özleşdirmek we ulanmakAspiranturaDoktorantura
7.25.00.19 - Nebit-gaz geçirijileri, ammarlary we saklanýan ýerlerini gurmak we ulanmakAspirantura
8.25.00.25 - Geomorfologiýa we ewolýusion geografiýaAspirantura
9.25.00.36 - Geoekologiýa (tehniki ugry)Aspirantura

Habarlaşmak üçin

  • Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8, Baş bina, 10-njy gat, otag, 1013
  • Tel: (+99312) 39-13-09
  • Faks: (+99312) 39-14-00  
  • E-mail: iuog@sanly.tm
  • Web-saýt: iogu.edu.tm