Uniwersitetiň gurluşy

Dolandyryş-hojalyk müdirligi

Uniwersitetiň işine dolandyryş-hojalykly goldaw: okuw binalarynyň, umumy ýaşaýyş jaýlarynyň, okuw-önümçilik ussahanasynyň, tehniki ulgamlaryň (ýyladyş, suw üpjünçiligi, h...

Giňişleýin

Kompýuter hasaplaýyş merkezi

Kompýuter hasaplaýyş merkeziniň işiniň esasy ugurlary Kompýuter hasaplaýyş merkezi (KHM), Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň (HNGU) düz...

Giňişleýin

Okuw bölümi

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň (HNGU) okuw bölümi sanly bilim ulgamyny yzygiderli durmuşa geçirmek we ony kämmilleşdirmek. Döwrüň talaby...

Giňişleýin

Kitaphana

Ylmy-tehniki kitaphana Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň (HNGU) gurluş bölümi bolup durýar. Kitaphananyň işiniň esasy ugurlary:

Giňişleýin

Işgärler we ýörite bölümi

Işgärler we ýörite bölüminiň maksady – uniwersitetiň meselelerine we ugurlaryna laýyklykda talap edilýän hünärlere we kärlere eýe bolan işgärler bilen üpjün etmek, işgärl...

Giňişleýin

Buhgalteriýa

Buhgalteriýa Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda uniwersitetiň ähli maliýe-hojalyk iş amallaryny hasaba almagy guramak maksady bilen döredilen. Esasy wezipeleri: mal...

Giňişleýin