Uniwersitet şu gün

Uniwersitet şu gün

           Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti (HNGU)  Nebitgaz toplumynyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary üçin ýokary derejeli hünärmenleri, bakalawrlary we magistrleri taýýarlaýar. Döredilen senesi - 2012-nji ýylyň 25-nji maýy. HNGU-nyň düzümine Innowasiýa ylmy-okuw, Maglumat tehnologiýalar, Kompýuter hasaplaýyş, Ylmy-barlag we okuw merkezleri, häzirki zaman enjamlary, maşynlary, interaktiw tagtalary we programma üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylan 86 sany okuw-tejribehanalar, lingafon otaglary, 5 sany okuw binasy, 2 sany muzeý, sergiler zaly, 6 sany umumy ýaşaýyş jaýy, naharhana, dükan we sport toplumy girýär. Kompýuterlerde Adobe Photoshop, Corel Draw, AutoCAD, Embarcadero Delphi, Visual C, Adobe Flash, Microsoft SQL Server ýaly programmalar üpjünçiligi gurnalan.             

           Uniwersitetiň ylmy-okuw işlerine internet ulgamy, web-saýt, sanly bilim portaly we elektron resminama dolanyşygy ornaşdyrylan. Häzirki wagtda uniwersitetde 7 fakultet hem-de 1 sany hünär ýokarlandyryş fakulteti, 31 kafedra hereket edýär. Häzirki wagytda uiniwersitetde 500-e golaýy professor-mugallymlar, şol sanda 5 ylymlaryň doktory we 28 ylymlaryň kandidatlary  zähmet çekýär, 6000 gowurak talyplar 9 ugur we 23 hünär, 14 taýýarlyk ugry  boýunça döwrüň talabyna laýyklykda bilim alýarlar.  Uniwersitetiň aspiranturasynda 17 aspirant, alymlyk derejelerine dalaşgär nebitgaz toplumynyň wajyp meselelerini çözmeklige gönükdirilen ylmy-barlag we taslama işlerini alyp barýarlar.

img

          HNGU Russiýanyň, Rumyniýanyň, Belorusiýanyň, Ukrainanyň, Malaýziýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Germaniýanyň, Awstriýanyň, Italiýanyň, Koreýanyň, Özbekistanyň we ş.m. öňdebaryjy uniwersitetleri bilen ylym-bilim ulgamynda özara bähbitli halkara hyzmatdaşlyklary saklaýar.

          “Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyna” salgylanyp, uniwersitet 9 ugur boýunça hünärmenleri taýýarlaýar: “Amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýa”, “Himiýa tehnologiýalary”, “Tehnosfera howpsuzlygy we tebigy abadanlaşdyryş”, “Tehniki ulgamlarda dolandyryş”, “Informatika we hasaplaýyş tehnikasy”, “Maşyngurluşyk”, “Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary”, “Elektro we ýylylyk energetikasy”, “Ykdysadyýet we dolandyryş”.

          Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen tassyklanan “Türkmenistanda sanly bilim ulgamyny ösdürmegiň Konsepsiýasyny durmuşa geçirmegiň” meýilnamasyna laýyklykda uniwersitetde içki lokal tory döredildi. Onuň esasynda uniwersitetiň sanly bilim portaly döredilip, bellenilen formatlar boýunça elektron resminamalar, elektron okuw kitaplary, gollanmalary we professor-mugallymlaryň tanyşdyryşlary, görkezme esbaplary, umumy okuw, amaly we tejribe sapaklarynyň audio we wideo ýazgylary, Nebitgaz toplumynyň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň önümçiligini açyp görkezýän wideorolikler ýerleşdirilen. Uniwersitetiň maddy-enjamlaýyn binýady we ýokary hünär derejeli professor-mugallymlar düzümi, ýokary hilli we häzirki zaman bilim bermeklige mümkinçilikler döredýär.

         HNGU-nyň talyp ýaşlary her ýyl uniwersitetde we Nebitgaz toplumynyň ministrliklerinde we pudaklaýyn dolandyryş kärhanalarynda okuw-tanyşlyk, taslama, tejribe-konstruktorçylyk, önümçilik we diplomyň öň ýanyndaky tejribeliklerini geçýärler.

        Ylmy-barlag, taslama, tejribe-konstruktorçylyk işlerini bilelikde alyp barmak maksady bilen, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynda, Türkmenistanyň Ministrliklerinde we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda HNGU-nyň binýatlyk kafedralary hereket edýär.

Habarlaşmak üçin:

  • Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8, Baş bina
  • Tel: (+99312) 39-13-00
  • Faks: (+99312) 39-14-00
  • E-mail: iuog@online.tm
  • Web-saýt: iogu.edu.tm