Bedenterbiýe we sport

Uniwersitetiň sportda gazanan üstünlikleri

15 Sentýabr 2022

       Uniwesitetiň sportda gazanan üstünlikleri

      Türkmenistanda ýokary derejeli sport we köpçülikleýin-bedenterbiýe hereketiniň ösmegi, şeýle hem sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek üçin giňişleýin çäreleriň durmuşa geçirilmegi Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň üns merkezinde saklanýar.

      Soňky ýyllarda türkmen sportynyň dünýä arenasyndaky abraýy barha artýar. Döwlet edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriň bazasynda dürli sport ýaryşlary yzygiderli geçirilýär. Milli sportuň çalt ösmeginde, döwrüň talaplaryna laýyk enjamlaşdyrylan sport toplumlarynyň bolmagy we ýokary tälimçilik potensialy ýaly faktorlar aýgytly rol oýnaýar.

      Uniwersitetde ähli halkara sport standartlarynyň talaplaryna laýyk gelýän ýapyk Sport toplumy hereket edýär. Toplumda 213 tomaşaça niýetlenen suwda ýüzmek üçin howdany, 213 tomaşaçy orunlyk sportuň dürli görnüşleri üçin niýetlenen zallar (tennis, kiçi futbol, basketbol, woleýbol, gandbol zaly), trenažor enjamlary bilen enjamlaşdyrylan otag, göreş we boks oýunlary üçin meýdançalar hem-de gimnastika bilen meşgullanmak üçin ýöriteleşdirilen zal göz öňüne tutulan.Sportuň basketbol we woleýbol görnüşleri üçin ýapyk bina we açyk meýdançalar bar. Sport toplumynyň ýanaşyk çäklerinde uly we kiçi futbol, uzak aralyga ylgamak we ýeňil atletika üçin açyk meýdançalar, köp sanly trenažordyr dürli sport enjamlary bar.

img

      Hormatly Prezidentimiziň bedenterbiýe we sporty ösdürmek baradaky başlangyçlaryny durmuşa geçirmek üçin, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde häzirki zaman sport enjamlary bilen enjamlaşdyrylan Talyplaryň sport kluby hereket edýär we onuň wezipesi talyplaryň saglygyny berkitmek üçin şertleri döretmekden, sporta bolan höweslerini artdyrmakdan ybaratdyr. Talyplaryň sport kluby sagdyn, beden taýdan güýçli, ruhy taýdan baý ýaş nesliň bilim almagyny ösdürmek, talyplaryň bedenterbiýä we sporta bolan gyzyklanmasyny ýokarlandyrmaklyga niýetlenendir. Talyplaryň sport klubynda sportuň dürli görnüşleri boýunça birnäçe gurnaklar hereket edýär.Talyp ýaşlar sapakdan boş wagtlary bu gurnaklaryň işine diýseň höwesli we işjeň gatnaşýarlar.Uniwersitetde sportuň dürli görnüşleri boýunça türgenleşik işleri we ýaryşlar yzygiderli geçirilýär.

      Uniwersitetiň talyp türgenleri ýurt we halkara derejesinde geçirilýän ýaryşlara işjeň gatnaşyp, üstünlikleri gazanýarlar.

      2014-nji “Magtymguly Pyragynyň” ýylynda geçirilen sportuň basketbol görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionatynda uniwersitetiň “Nebitçi” basketbol ýygyndy topary üstünlikli çykyş edip, baýrakly orna mynasyp boldylar.

      2015-nji “Bitaraplygyň we Parahatçylygyň” ýylynda geçirilen sportuň woleýbol görnüşi boýunça Türkmenistanyň ýokary ligasynda uniwersitetiň “Nebitçi” woleýbol ýygyndy topary üstünlikli çykyş edip, baýrakly orna mynasyp boldylar.

      2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arassynda sportyň Küşt  görnüşi  boýunça geçirilen sport ýaryşynda uniwersitetiň Ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň Bedenterbiýe kafedrasynyň uly mugallymy Ahmedow Ýolgeldi gatnaşyp, baýrakly III oruna we Ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň Ýokary matematika kafedrasynyň uly mugallymy  Hudaýberenow Öwezmämmet gatnaşyp baýrakly III oruna  mynasyp boldylar.

      2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylyň 24-nji ýanwarynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda sportuň Suwda ýüzmek görnüşi boýunça geçirilen sport ýaryşynda uniwersitetiň Geologiýa fakultetiniň  mugallymy Orakow Nurmuhammet üstünlikli çykyşedip, baýrakly I orna mynasyp boldy.

      2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda sportuň Sambo  görnüşi boýunça geçirilen sport ýaryşynda uniwersitetiň  Ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň logistika hünäriniň 2-nji ýyl talyby Babekow Nyýazmyrat gatnaşyp, baýrakly III orna mynasyp boldy. Sportuň Erkin göreş görnüşi boýunça sport ýaryşynda uniwersitetiň Geologiýa fakultetiniň PMGBGU hünäriniň 2-nji ýyl talyby Işangulyýew Eýeberdi gatnaşyp, baýrakly III orna mynasyp boldy, şeýle hem Energetika we inženerçilik desgalary fakultetiniň GTDweGKS hünäriniň 3-nji ýyl talyby Sabirow Abdulazim gatnaşyp, baýrakly II orna mynasyp boldy.

      2021-nji “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany”  ýylynda ýokary  okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda sportuň Stoluň üstünde oýnalýan tennis görnüşi boýunça geçirilen sport ýaryşyna uniwersitetiň Geologiýa fakultetiniň PMGBGU hünäriniň 1-nji ýyl talyby Begnazarowa Nargül gatnaşyp, baýrakly I orna mynasyp boldy.

      Institutyň talyp türgenleri Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda “Türkmenistan sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýurdy” atly şygar bilen geçirilýän Uniwersiýada ýaryşyna sportuň 23 görnüşinde çykyş edýärler we baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

      Uniwersitetde Türkmenistanyň şanly baýramçylyk senelerine bagyşlanan sport çäreleri yzygiderli geçirilýär, şeýle hem talyplar “Saglyk ýolunda” gezelenç, ýöriş edýärler hem-de welosiped marafonlaryna gatnaşýarlar.

img

     Türgenlerimiziň täze üstünligi

img

    Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Serdarymyzyň il-ýurt bähbitli, umumy adamzat ähmiýetli syýasaty netijesinde “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Türkmenistan döwletimizde ähli pudaklarda, şol sanda ylym, bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda hem uly ösüşlere ýetilýär. Ýaşlarymyzyň halkara derejesinde bilim almaklary, ylym, hünär öwrenmekleri üçin ýurdumyzda halkara ýokary okuw mekdepleriniň döredilmegi, halkyň saglygyny goramak maksady bilen birnäçe halkara hassahanalaryň açylmagy, şeýle hem halkyň saglygyny berkitmek we ýurdumyzyň abraý-mertebesini dünýä ýaýmak maksady bilen birnäçe sport desgalarynyň, toplumlaryň, stadionlaryň we sport mekdepleriniň gurlup ulanmaga berilmegi bu ösüşlere aýdyň mysaldyr.  

   Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan döwlet ähmiýetli, bütin adamzat bähbitli işlerine mynasyp goşandyny goşýar, ýagny birnäçe ugurlar boýunça ýokary hünär derejeli hünärmenleri ýetişdirýär. Ýokary okuw mekdebinde sporta hem uly üns berilýär. Uniwersitetiň talyp türgenleri sportuň dürli görnüşleri boýunça döwlet derejesinde geçirilýän ýaryşlara gatnaşyp, baýrakly orunlary eýeleýärler. “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda olar sportuň woleýbol görnüşi boýunça erkek türgenleriň arasynda geçirilen Çempionatda baýrakly birinji orny eýelemegi başardylar.

   Bu ýaryş örän gyzykly we çekeleşikli geçdi. Ýurdumyzyň iň görnükli 10 (on) sany woleýbol toparlary öz aralarynda iki topara bölündiler we topardan 1-nji we 2-nji orunlary anyklamak üçin özara oýunlary geçirdiler.

    Geçirilen  oýunlaryň netijesi boýunça  toparlarda 1-nji we 2-nji orny  eýelänler belli boldy we olar ýarym final oýunlary geçirdiler. Ýagşygeldi  Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň “Nebitçi” topary toparlaryň arasynda 1-nji orny eýelemegi başardy we ýarym finala çykdy.

   Ýarym final oýunda “Nebitçi” toparymyz 3-1 hasaby bilen “Migrasiýa” toparyndan üstün çykmagy başardy we final oýnuna gatnaşmaga hukuk gazandy.     

     Final oýunda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň “Nebitçi” topary 3-2 hasaby bilen Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutyndan üstün çykyp, 1-nji orny eýeledi we Çempion bolmagy başardy.

     Aşgabat şäheriniň Kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi

     Türkmenistanyň sport äleminde belent abraýa eýe bolmagy Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bu ugra aýratyn üns berilýändigini aýdyň beýan edýär.Türkmenistanyň çempionatlary hem ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär.

     Ýaşlary bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga giňden çekmekde, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmekde Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlary netijeli işleri  alyp barýarlar. Olar bedenterbiýäniň we sportuň sazlaşykly ösmeginde we ýaş türgenleriň kemala gelmeginde mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

     2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 13-16-sy aralygynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlarynyň arasynda sportuň Stoluň  üstünde oýnalýan tennis görnüşi boýunça Aşgabat şäheriniň kubogyny almak ugrunda ýaryş  geçirildi. Bu ýaryşda uniwersitetiň  Sanly tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk fakultetiniň mugallym-öwrenijisi Nyýazgylyjowa Oguljennet III orna mynasyp boldy.

    Munuň özi türkmen sportunyň täze belentliklere çykmagy üçin öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini aýdyň beýan edýär.

img

   Birinji orna mynasyp boldy

    Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri eziz Watanymyz üçin beýik we şöhratly döwürdir. Bedew batly ösüşler ýurdumyzyň sport ulgamynda hem ýokary derejelere ýetip, kalbymyzy şatlyga besleýär. Eziz Diýarymyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän halk bähbitli başlangyçlaryň netijesinde sport çäreleri barha rowaçlanýar.

   “Halkyň  Arkadagly zamanasy” ýylynda  türkmen türgenleriniň  gazanýan üstünlikleri, Türkmenistanyň sport  ýurduna  öwrülendigine şaýatlyk  edýär.

   Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň  talyplary hem sportyň taýboks görnüşi  boýunça  Türkmenistanyň çempionatyna gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

   Uniwersitetiň Energetika we inženerçilik desgalary fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Gurbanow Agajan 2022-nji  ýylyň oktýabr aýynyň  15-16-syna Sportuň taýboks görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionatynda 86 kg agramda çykyş edip, I orna mynasyp boldy.

   Arkadagly Serdarymyzyň  döredip berýän  mümkinçiliklerinden ruhlanýan ýaşlarymyz halkara ýaryşlara hem gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

img

     Sportuň uşu görnüşinden Türkmenistanyň çempionaty

      Garaşsyz  yurdumyzda  sportuň ösen ulgamyny döretmek, beden we ruhy  taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek  babatda uly işler alnyp barylýar.

      Arkadagly Serdarymyzyň döredip berýän hemme taraplaýyn mümkinçiliklerinden ruhlanýan ýaşlarymyz halkara ýaryşlara gatnaşyp,baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

      Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasaty netijesinde ýurdumyzyň sport abraýyny dünýä ýüzünde ösdürmekde özüniň  mynasyp  goşandyny goşup biljek türgenleri ýüze çykarmak maksady bilen sportuň dürli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň  çempionatlary geçirilýär.

      Ine, şeýle çempionatlar hem 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda  Aşgabat şäherinde geçirildi.

      Sportuňu şu görnüşi boýunça geçirilen Türkmenistanyň çempionatynda talyp türgenlerimiz Gurbanow Agajan 85 kg agramda çykyş edip birinji orna, şeýle hem Gylyjow Eziz 90 kg agramda çykyş edip, üçünji orna mynasyp boldular.

img

     Sportuň Ýeňil atletika görnüşinden Türkmenistanyň çempionaty

      Garaşsyz ýurdumyzda sportuň ösen ulgamyny döretmek, beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek babatda uly işler alnyp barylýar.

      Arkadagly Serdarymyzyň döredip berýän hemme taraplaýyn mümkinçiliklerinden ruhlanýan ýaşlarymyz halkara ýaryşlara gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

      Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasaty netijesinde ýurdumyzyň sport abraýyny dünýä ýüzünde ösdürmekde özüniň mynasyp goşandyny goşup biljek türgenleri ýüze çykarmak maksady bilen sportuň dürli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň çempionatlary geçirilýär.

      Ine, şeýle çempionatlar hem 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda  Aşgabat şäherinde geçirildi.

      Talyp türgenimiz Pena  Babanyýazow Türkmenistanyň ýeňil atletika boýunça çempionatynda 800 metr, 1500 metr aralyklarda üstünlikli çykyşedip, birinji baýrakly orny eýelemegi başardy.

img

     “Sagdyn durmuş ýörelgesi – bagtly geljegiň binýady” sport hepdeligi

     Türkmenistanyň sport äleminde belent abraýa eýe bolmagy Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda  bu ugra  aýratyn üns berilýändigini aýdyň görkezýär.

     Ýaşlary bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga giňden çekmekde, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmekde Ýagşygeldi Kakaýew  adyndaky Halkara nebit  we gaz uniwersitetiniň mugallymlary netijeli  işleri alyp barýarlar. Olar bedenterbiýäniň we sportuň sazlaşykly ösmegine we ýaş türgenleriň kemala gelmegine mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

     2023-nji  ýylyň “Arkadag Serdarly  bagtyýar  ýaşlar ýyly” diýlip  yglan edilmegi  mynasybetli 8-13-nji maý aralygynda “Sagdyn durmuş ýörelgesi – bagtly geljegiň binýady” ady bilen ÝagşygeldiKakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde geçirilen  sport  hepdeliginde sportuň görnüşleri boýunça ýaryş geçirildi.

img

      Üstünlikli çykyş

     Ýurdumyzda  sportuň ösen ulgamyny döretmek, beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri  terbiýeläp ýetişdirmek babatda uly işler  alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty netijesinde ýurdumyzyň sport abraýyny belende  göterip biljek türgenleri ýüze çykarmak maksady bilen, sportuň dürli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşlar geçirilýär.

     Arkadagly Serdarymyzyň döredip berýän giň mümkinçiliklerinden ruhlanýan ýaşlarymyz dürli ýaryşlara gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.    

     “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 7-nji maýynda  Aşgabat şäherinde sportuň gimnastika görnüşi boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi.

     Geçirilen ýaryşda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Himiýa tehnologiýasy we ekologiýa fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Hasanow Ramazan sportuň gimnastika görnüşi boýunça  üstünlikli çykyş edip, baýrakly birinji orny eýelemegi  başardy.

img

     Dünýä kubogyny almak ugrundaky ýaryşda üstünlik

     Berkarar döwletiň  täze  eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen sportunyň taryhyna täze sahypalar ýazylýar.Türkmenistan häzirki wagtda ösen sport ulgamly, dünýä derejesindäki ýaryşlary üstünlikli geçirmäge ukyply ýurt hökmünde tanalýar.

   “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 24-27-nji martynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde sportuň Söweş sambo görnüşi boýunça Dünýä kubogyny almak ugrunda geçirilen ýaryşda türkmen türgenleri üstünlikli çykyş etdiler. Ýaryşda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Energetika we inženerçilik desgalary fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Mämmetgurbanow Mämmetgurban 88 kg agramda III orna mynasyp boldy.

   Bu üstünlik ýurdymyzda sportuň täze belentliklere çykmagy üçin öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini aýdyň beýan edýär.

   Türgenlerimiziň dünýä derejesindäki üstünlikli çykyşlary sporty söýüjilerde guwanç, buýsanç duýgularyny döredýär.

img

     Birinji orny eýeledi

    Ýurdumyzda sportuň ösen ulgamyny döretmek, beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek babatda uly işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty netijesinde ýurdumyzyň sport abraýyny belende göterip biljek türgenler ýüze çykarmak maksady bilen, sportuň dürli  görnüşleri boýunça Türkmenistanyň çempionatlary geçirilýär.

    Arkadagly Serdarymyzyň döredip berýän giň mümkinçiliklerinden ruhlanýan ýaşlarymyz halkara ýaryşlaryna  gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp  bolýarlar.       

    Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar  ýylynyň  9-10-njy sentýabrynda Gyzylarbat şäherinde sportuň ýeňil atletika (ýarym marafon) görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi.Türkmenistanyň çempionatynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara  nebit  we  gaz uniwersitetiniň Geologiýa fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Pena Babanyýazow sportuň ýeňil atletika (ýarym marafon) görnüşi  boýunça 10 kilometr aralyga ylgamakda  üstünlikli çykyş edip, baýrakly  birinji  orny eýelemegi başardy.

img

     Woleýbolçylaryň  üstünligi

    Türkmenistanyň sport äleminde belent  abraýa eýe bolmagy Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda bu  ugra aýratyn üns berilýär.

    “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip  yglan edilen 2023-nji  ýylyň 11-19-njy sentýabry aralygynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly  32 ýyllyk  baýramy, Türkmenistanyň  Magtymguly  adyndaky Yaşlar  guramasynyň ÝUNESKO-nyň  Bütindünýä  Yaşlar jemgyýetiniň  resmi agzalygyna  kabul  edilmegi, şeýle  hem “Halkara talyplar sporty  güni” mynasybetli Türkmen döwlet  bedenterbiýe we  sport  institutynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň  talyplarynyň arasynda  geçirilen “Arkadag  Serdarly bagtyýar  ýaşlaryň  sport, sagdyn  durmuş  baş ýörelgesidir” atly köpçülikleýin bedenterbiýe-sport  sagdyn durmuş  medeni-çäreleriň  arasynda  sportuň  woleýbol (oglanlar)görnüşi  boýunça ýaryş geçirildi.Ýaryşda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiň “Nebitçi”  woleýbol ýygyndy topary çykyş edip,toparlaýyn  baýrakly I orna mynasyp boldy.

    Bu gazanylan üstünlik gelejekde ýaşlary has hem ýokary netijeleri  gazanmaga ruhlandyryp, olarda guwanç, buýsanç  duýgularyny döredýär.

img

        Ýeňişlere ruhlandyrýan ýaryşlar

        Berkarar  döwletiň  täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen sportunyň taryhyna täze sahypalar ýazylýar. Türkmenistan häzirki wagtda ösen sport ulgamly, dünýä derejesindäki ýaryşlary üstünlikli geçirmäge ukyply ýurt hökmünde tanalýar.

     “Arkadag  Serdarly bagtyýar  ýaşlar ýyly” diýlip yglan edilen 2023-njiýylyň 10-12-nji dekabry aralygynda Aşgabat şäherinde Türkmenistanyň kubogyny almak ugrunda sportuň kikboksing görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Sanly tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk  fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Rahmanow Aýmyrat 63,5 kg agramda üstünlikli çykyş edip, I orna mynasyp boldy.

    Bu üstünlik ýurdymyzda sportuň täze belentliklere çykmagyüçin öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini aýdyň görkezýär.

    Türgenlerimiziň  üstünlikli  çykyşlary  sporty söýüjilerde  guwanç, buýsanç duýgularyny döredýär.

img

      Ýaryşyň ýeňijileri

    Türkmenistanyň sport äleminde belent abraýa eýe bolmagy Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň baştutanlygynda bu ugra aýratyn üns berilýändigini aýdyň görkezýär. Ýurdumyzda çempionatlar ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär.

    Ýaşlary bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga giňden çekmekde, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmekde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit  we gaz uniwersitetinde netijeli işler alnyp barylýar.

    Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 28 ýyllygyna mynasybetli we Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň jemine bagyşlanyp ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň  talyplarynyň arasynda 2023-nji ýylyň 12-13-nji  dekabrynda sportuň karatedo görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Nebit we gaz fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Annadurdyýew Bäşimmyrat 67 kg agramda üstünlikli çykyş edip, I orna mynasyp boldy.

    Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat bölüminiň Nebit senagat  fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Begjanow Hemra hem sportuň karatedo görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda 84 kg agramda üstünlikli çykyş edip, II orna mynasyp boldy.

     Bu üstünlikler ýurdymyzda sportuň täze belentliklere çykmagy üçin öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini aýdyň beýan edýär.

     Ýaryş Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň sport toplumynda geçirildi we 3:0 hasaby bilen “Gara altyn” toparynyň peýdasyna tamamlandy.

     Ýeňijiler tarapyndan pökgi geçirmekde Watan Ataýew (20-nji minutda), Maksatseýit Murjikow (36-njyminutda) we Maksat Amanow (38-nji minutda) tapawutlandylar.

     Ýarym finalda“Kopetdag” “Gümrükçi” toparyny 5:3 hasaby bilen ýeňendigini we “Gara altyn”Superliganyň häzirki çempiony “Deňizçi” toparyndan 3:1 hasaby bilen üstün çykandygyny bellemelidir.

     Jemleýji jürlewügiňyz ýany ýeňijileri we baýrakçylary sylaglamak dabarasy geçirildi. Çempionlaryň hormat Kubogyny we medallary Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň başlygynyň wezipesini ýerine ýetiriji Berdimyrat Nurmyradow we TFF-nyň Futzal bölüminiň müdiri Annanur Gulow gowşurdylar.

img

     Talyplaryň sport üstünlikleri

      Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen sportunyň taryhyna täze  sahypalar ýazylýar. Türkmenistan häzirki wagtda ösen sport ulgamly, dünýä derejesindäki ýaryşlary üstünlikli geçirmäge ukyply ýurt hökmünde tanalýar.

       2023-nji ýylyň 17-19-njy dekabry  aralygynda sportuň erkin göreş görnüşi  boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi.

      Ýaryşda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Energetika we inženerçilik desgalary fakultetiniň 1-nji ýyl  talyby Hojalyýew Orazmuhammet sportuň erkin göreş görnüşinden 92 kg  agramda II orny,  Geologiýa  fakultetiniň 1-nji  ýyl  talyby Ataýew  Parahat 79 kg agramda I orny eýelemegi başardylar.

     2023-nji ýylyň 17-19-njy dekabrynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirilen “Türkmenistan – ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly XIII Uniwersiadada sportuň  dzýu-do  görnüşinden Geologiýa  fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Ramazanow Mekan 60 kg agramda  II orna, şol fakultetiň 1-njiýyl talyby Agamämmedow Ali 60 kg agramda III orna, Nebit we gaz fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Kemalow Ylham 90 kg agramda çykyş edip, I orna mynasyp boldular.

     2023-nji ýylyň 18-19-njy dekabrynda Türkmenistanyň açyk kubogyny almak ugrunda sportuň suwda ýüzmek görnüşi boýunça  geçirilen ýaryşda 50 metr erkin usulda,100 metr batelflaý usulynda, 4 x 100  estafeta boýunça Geologiýa fakultetiniň 1-njiýyl talyby Žalaýew Musa üstünlikli çykyş edip, I orna mynasyp boldy.

      2023-nji ýylyň 15-20-nji dekabry aralygynda Türkmenistanyň  kubogyny almakugrunda sportuň futzal görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda Ýagşygeldi Kakaýew  adyndaky Halkara nebit  we gaz uniwersitetiniň  “Gara altyn” futzal topary üstünlikli çykyşedip, I orna mynasyp boldy.

     Türgenlerimiziň  üstünlikli çykyşlary sporty söýüjilerde guwanç, buýsanç duýgularyny döredýär.

     Bu üstünlikler ýurdymyzda sportuň täze belentliklere  çykmagy üçin öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini  aýdyň  beýan edýär.

img

     Merkezi  Aziýa çempionatynda

    Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen sportunyň taryhyna täze sahypalar ýazylýar.Türkmenistan häzirki wagtda ösen sport ulgamly, dünýä derejesindäki ýaryşlary üstünlikli geçirmäge ukyply ýurt hökmünde tanalýar.

     “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 18-21-nji dekabry aralygynda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde sportuň uşu görnüşi boýunça Merkezi Aziýa çempionatynda geçirilen ýaryşda türkmen türgenleri üstünlikli çykyş etdiler.

    Ýaryşda Ýagşygeldi  Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Energetika we inženerçilik desgalary fakultetiniň 5-nji ýyl talyby Gurbanow Agajan 90 kg agramda III orna mynasyp boldy.

    Bu üstünlik  ýurdymyzda sportuň täze belentliklere çykmagy üçin öňde goýlan wezipeleriň  üstünlikli durmuşa geçirilýändigini aýdyň  beýan edýär.

    Türgenlerimiziň dünýä derejesindäki üstünlikli çykyşlary sporty söýüjilerde guwanç, buýsanç duýgularyny döredýär.

img

    Birinji orny eýeledi

    Ýurdumyzda sportuň ösen ulgamyny döretmek, beden we ruhy  taýdan sagdyn nesilleri  terbiýeläp ýetişdirmek  babatda uly işler alnyp  barylýar. Hormatly Prezidentimiziň  parasatly syýasaty netijesinde ýurdumyzyň  sport  abraýyny belende göterjek  türgenleri  ýüze çykarmak maksady bilen sportuň dürli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň çempionatlary  geçirilýär.

    Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döredýän giň mümkinçiliklerinden ruhlanýan ýaşlarymyz  halkara ýaryşlaryna gatnaşyp, baýrakly orunlara  mynasyp  bolýarlar. 

    “Pähim-paýhas  ummany Magtymguly Pyragy” ýyly diýlip  yglan  edilen 2024-nji  ýylyň  21-nji ýanwarynda Aşgabat şäherinde sportuň  ýeňil  atletika  görnüşi  boýunça Türkmenistanyň  gyşky  çempionaty  geçirildi.Türkmenistanyň  gyşky  çempionatynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit  we gaz  uniwersitetiniň Geologiýa  fakultetiniň 2-nji  ýyl  talyby Pena Babanyýazow  sportuň  ýeňil  atletika  görnüşi  boýunça  800 metr aralyga  ylgamakda  üstünlikli  çykyş  edip, baýrakly  birinji  orny  eýelemegi  başardy.

img

       Birinji orna mynasyp boldular

       Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda ýurdumyzda bedenterbiýe we sport ulgamynyň ösdürilmegine aýratyn üns berilýär. Ýurdumyzda sport ýaryşlary ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär.

       Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen sportunyň taryhyna täze sahypalar ýazylýar. Türkmenistan häzirki wagtda ösen sport ulgamly, dünýä derejesindäki ýaryşlary üstünlikli geçirmäge ukyply ýurt hökmünde tanalýar.

       “Pähim - paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly diýlip  yglan edilen 2024-njiýylyň 19-24-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň çempionaty we Aşgabat şäheriniň açyk birinjiliginde sportuň kikboksing  görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda Ýagşygeldi  Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Sanly tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk  fakultetiniň  3-nji ýyl talyby Rahmanow Aýmyrat 63,5 kg agramda üstünlikli çykyş edip, I orna hem-de Türkmenistanyň  çempionatynda sportuň suwda pökgi oýnamak görnüşi boýunça Ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Annamuhammedow Wepa üstünlikli çykyş edip, I orna mynasyp boldy.

       Türgenlerimiziň üstünlikli çykyşlary sporty söýüjilerde guwanç, buýsanç duýgularyny döredýär.

img

     Kuraş boýunça ýaryş

    Türkmenistanyň sport äleminde belent abraýa eýe bolmagy Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bu ugra aýratyn üns berilýändigini aýdyň görkezýär. Ýurdumyzda çempionatlar ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär.

    Ýaşlary bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga giňden çekmekde, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmekde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlary netijeli işleri alyp barýarlar. Olar bedenterbiýäniň we sportuň sazlaşykly ösmegine we ýaş türgenleriň kemala gelmegine mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

    “Pähim - paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly diýlip yglan edilen 2024-nji ýylyň 25-27-nji fewraly aralygynda Türkmenistanyň çempionatynda sportuň kuraş görnüşi boýunça geçirilen ýaryşda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Nebit we gaz fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Kemalow Ylham 90 kg agramda üstünlikli çykyş edip, I orna mynasyp boldy.

img

     Şöhratly ýeňişler

    Hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzyň sport ulgamy uly ösüşlere beslenýär. Türkmenistanyň sport äleminde belent abraýa eýe bolmagy şol tagallalaryň netijesidir. Ýurdumyzda sportuň dürli ugurlary boýunça çempionatlar ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär.

    Ýaşlary bedenterbiýä we sporta çekmekde, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmekde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde netijeli işler alnyp barylýar.

    “Pähim - paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly diýlip yglan edilen 2024-nji ýylyň 29-njy martyndan 31-nji marty aralygynda Mary welaýatynyň Mary şäherinde geçirilen sportuň dzýudo görnüşi boýunça açyk çempionatynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Geologiýa fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Ramazanow Mekan 60 kg agramda üstünlikli çykyş edip, II orna mynasyp boldy.

    Şol fakultetiň 1-nji ýyl talyby Agamämmedow Ali hem sportuň dzýudo görnüşi boýunça 66 kg agramda üstünlikli çykyş edip, II mynasyp boldy.

    Bu üstünlikler ýurdymyzda sportuň täze belentliklere çykmagy üçin öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini aýdyň beýan edýär.

img

      Saglyk-baýlyk

    Türkmenistan döwleti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň bilelikdäki maksatnamasynyň çäklerinde Bütindünýä Saglyk güni mynasybetli Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň guramagynda Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherjiginde ýokary okuw mekdepleriniň talyp türgenleriniň gatnaşmagynda sportuň ýeňil atletika görnüşi boýunça 800 metr aralyga ylgamakda ýaryş geçirildi.

    “ Pähim - paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly diýlip yglan edilen 2024-nji ýylyň 5-nji aprelinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “Türkmenistan – bagtyýar, sagdyn we ruhubelent ýaşlaryň ýurdy” atly köpçülikleýin ylgaw ýaryşynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Geologiýa fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Pena Babanyýazow 800 metr aralygy 1 minut 59 sekuntda geçip, baýrakly birinji orny eýelemegi başardy.

    Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döredip berýän giň mümkinçiliklerinden ruhlanýan ýaşlarymyz dürli ýaryşlara gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

img

      Fijitalyň üstünlikleri

    Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň, Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň, Türkmenistanyň Milli talyplar sport federasiýasynyň, Türkmenistanyň Milli elektron sport federasiýasynyň bilelikde gurnamagynda Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda “ Pähim - paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly diýlip yglan edilen 2024-nji ýylyň 1-6-njy apreli aralygynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “Hereketli we sanly sport – sportda innowasiýalar” atly (physical+digital) sportuň täze fijital+futbol (futbol wideo oýun simulýatory+5x5 futzal) görnüşi, fijital+basketbol (basketbol wideo oýun simulýatory 3x3 basketbol) görnüşi, fijital+stol tennis (stol tennis wideo oýun simulýatory+stol tennis türgenleşdiriji elektron enjamynda) görnüşi, fijital+karate-do (durkun ýagdaýda göreş oýun simulýatory+karate-do) görnüşleri boýunça ýaryşlary geçirildi.

    Ýaryşa Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Nebit we gaz fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Annadurdyýew Bäşimmyrat sportuň täze fijital+karate-do görnüşinden 75 kg agramda üstünlikli çykyş edip, I orna mynasyp boldy.

    Şol ýaryşda sportuň täze fijital+futbol görnüşinden Energetika we inženerçilik desgalary fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Ýangibaýew Atajan, Ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Magtymow Aýmyrat, Sanly tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Begmämmedow Perman, Geologiýa fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Nepesow Rahatmyrat, Nebit we gaz fakultetiniň Dil öwreniş bölüminiň talyby Hanow Süleýman üstünlikli çykyş edip, III orna mynasyp boldular.

    Türgenlerimiziň dünýä derejesindäki üstünlikli çykyşlary sporty söýüjilerde guwanç, buýsanç duýgularyny döredýär.

img

     Taryhy üstünlik 

    Hormatly Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz ýurdumyzda sporty ösdürmäge, ýaşlaryň sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmaklaryna uly ähmiýet berýär. Ýurdumyzda dünýä ülňülerine laýyk gelýän sport desgalary gurlup ulanylmaga berilýär. Bu sport desgalarynda türgenleşikler we dürli ýaryşlar yzygiderli geçirilýär.

   2023-nji ýylyň oktýabr aýyndan 2024-nji ýylyň aprel aýy aralygynda Türkmenistanyň woleýbol boýunça erkekleriň klub toparlarynyň arasynda milli çempionaty geçirildi. 2024-nji ýylyň 1-10-njy apreli aralygynda bu ýaryşyň IV tapgyry tamamlandy.

    Ýaryşda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň “Nebitçi” woleýbol topary üstünlikli çykyş edip, I orna we Türkmenistanyň çempiony diýen ada mynasyp boldy.

    Ýaryş Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Sport toplumynda geçirildi.

    Bu üstünlikler gelejekde türgen talyplary has hem ýokary netijeleri gazanmaga ruhlandyrýar.

      XXXIII Tomusky Olimpia oýunlaryna tarap ýol

      Sagdynlygy we ruhubelentligi berkarar etmegiň ilkinji şerti hökmünde sporty, köpçülikleýin bedenterbiýäni ösdürmek möhümdir. Şeýle bolansoň, sagdyn durmuşyň tarapdary Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen Türkmenistan halkara sport hyzmatdaşlygynyň mekany hökmünde özüni dünýä tanatmagy başardy.

      Soňky ýyllarda türkmen türgenleriniň gazanýan uly ýeňişleri, görkezýän ýokary netijeleri muny doly tassyklaýar.

      2024-nji ýylyň 23-nji aprelinden 3-nji maýy aralygynda Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherinde XXXIII Tomusky Olimpiýa oýunlarynyň Halkara saýlama ýaryşynda sportuň suwda ýüzmek görnüşi boýunça ýaryş geçirildi.

      Ýaryşda 800 metr erkin ýüzmek görnüşinden Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Geologiýa fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Žalaýew Musa üstünlikli çykyş edip, III orna mynasyp boldy hem-de Parižde geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak üçin ýolanma aldy.

      Biz Pariž şäherinde geçiriljek XXXIII Tomusky Olimpiýa oýunlarynda Musa Žalaýewiň üstünlik gazanyp, baýrakly oruna mynasyp boljagyna uly ynam bildirýäris hem-de kalby arzuwdan, bedeni gujurdan doly türgenimize üstünlik arzuw edýäris.

img

      Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysynyňüstünligi

      Türkmen türgenleriniň iri halkara ýaryşlaryna gatnaşmagy hormatly Arkadagly Gahryman Prezidentimiziň alyp barýan sport syýasatynyň hem-de ýurdumyzyň türgenleriniň sportda gazanýan üstünlikleriniň dünýäniň ýüzünde ykrar edilýändigini aýdyň görkezýär.

      Türkmenistanda ýokary derejeli sport we köpçülikleýin-bedenterbiýe hereketiniň ösmegi, şeýle hem sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek üçin giňişleýin çäreleriň durmuşa geçirilmegi Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň üns merkezinde saklanýar. Soňky ýyllarda türkmen sportynyň dünýä abraýy barha artýar.

      Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe köpçülikleýin bedenterbiýäni we sporty, olimpiýa hereketini ösdürmek asylly ýörelgä öwrüldi.Ýurdumyzda bedenterbiýäni we ýokary netijeli sporty ösdürmek, halkara derejeli ussat türgenleri taýýarlamak hem-de olaryň iri sport ýaryşlarynda üstünlikli çykyş etmeklerini gazanmak ugrunda toplumlaýyn işler alnyp barylýar.

      Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy şu ýylyň 9-17-nji maýy aralygynda Pakistanyň Yslamabat şäherinde geçiriljek «CAVA Voleyball Nations League» Aziýa oýunlaryna gatnaşdy. Yklym ýaryşyna ýokary derejede taýýarlyk görmek üçin Türkmenistanyň woleýbol ýygyndysy 4-10-njy maý aralygynda Özbegistanyň Daşkent şäherinde özüniň okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny geçdiler.

      2024-nji ýylyň 11-17-nji maýy aralygynda Pakistan Yslam Respublikasynyň Yslamabad şäherinde “Merkezi Aziýa Woleýbol Assosiasiýasynyň Milletler Ligasy” atly halkara ýaryş geçirildi we oňa Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy gatnaşdy.

      Bu ýaryşa Aziýanyň 6 (alty) döwletiniň: Pakistan Yslam Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Türkmenistanyň, Owganystan Yslam Respublikasynyň, Şri-Lankanyň we Gyrgyzystan Respublikasynyň woleýbol ýygyndy toparlary gatnaşdylar.

      11-nji maýda, ýaryşyň ilkinji oýnunda biziň milli ýygyndymyz Eýran Yslam Respublikasynyň milli ýygyndysyndan 3:2 hasaby bilen ýeňlişe sezewar boldy. Muňa garamazdan, biziň ildeşlerimiz ýaryşyň ikinji oýnunda, ýagny 12-nji maýda Gyrgyzystan Respublikasynyň milli ýygyndysyny 3:0 hasaby bilen ýeňmegi başardylar.

      Şeýle hem, 15-nji maýda Türkmenistanyň milli ýygyndysy Owganystan Yslam Respublikasynyň milli ýygyndysyny 3:1 hasaby bilen ýeňmegi başardy. 16-njy maýda bolsa Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy Şri-Lankanyň woleýbol milli ýygyndysyny 3:0 hasaby bilen utmagy başaryp, “Merkezi Aziýa Woleýbol Assosiasiýasynyň Milletler Ligasy” atly halkara ýaryşynda final oýnunda çykyş etmäge hukuk gazandy .

      Final oýny şu ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň woleýbol ýygyndysy bilen ýer eýeleri bolan Pakistan Yslam Respublikasynyň milli ýygyndysynyň arasynda geçdi. Oýnuň jemleri boýunça Türkmenistanyň woleýbol boýunça milli ýygyndysy Pakistan Yslam Respublikasynyň milli ýygyndysyndan soň, ikinji ýeri eýeläp, Merkezi Aziýa Woleýbol Assosiasiýasynyň Milletler Ligasynda (CAVA) kümüş medala mynasyp boldy.

      Ýaşlaryň sportda täze belentliklere ýetmegi, gazanýan üstünlikleri bilen ata Watanymyzyň abraýyna abraý goşmagy babatda edýän bimöçber aladalary üçin Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyza çäksiz hoşallyk bildirýäris.

img