Bedenterbiýe we sport

Uniwersitetiň sportda gazanan üstünlikleri

15 Sentýabr 2022

Uniwesitetiň sportda gazanan üstünlikleri

         Türkmenistanda ýokary derejeli sport we köpçülikleýin-bedenterbiýe hereketiniň ösmegi, şeýle hem sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek üçin giňişleýin çäreleriň durmuşa geçirilmegi Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň üns merkezinde saklanýar.

          Soňky ýyllarda türkmen sportynyň dünýä arenasyndaky abraýy barha artýar. Döwlet edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriň bazasynda dürli sport ýaryşlary yzygiderli geçirilýär. Milli sportuň çalt ösmeginde, döwrüň talaplaryna laýyk enjamlaşdyrylan sport toplumlarynyň bolmagy we ýokary tälimçilik potensialy ýaly faktorlar aýgytly rol oýnaýar.

          Uniwersitetde ähli halkara sport standartlarynyň talaplaryna laýyk gelýän ýapyk Sport toplumy hereket edýär. Toplumda 213 tomaşaça niýetlenen suwda ýüzmek üçin howdany, 213 tomaşaçy orunlyk sportuň dürli görnüşleri üçin niýetlenen zallar (tennis, kiçi futbol, basketbol, woleýbol, gandbol zaly), trenažor enjamlary bilen enjamlaşdyrylan otag, göreş we boks oýunlary üçin meýdançalar hem-de gimnastika bilen meşgullanmak üçin ýöriteleşdirilen zal göz öňüne tutulan. Sportuň basketbol we woleýbol görnüşleri üçin ýapyk bina we açyk meýdançalar bar. Sport toplumynyň ýanaşyk çäklerinde uly we kiçi futbol, uzak aralyga ylgamak we ýeňil atletika üçin açyk meýdançalar, köp sanly trenažordyr dürli sport enjamlary bar.

img

          Hormatly Prezidentimiziň bedenterbiýe we sporty ösdürmek baradaky başlangyçlaryny durmuşa geçirmek üçin, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde häzirki zaman sport enjamlary bilen enjamlaşdyrylan Talyplaryň sport kluby hereket edýär we onuň wezipesi talyplaryň saglygyny berkitmek üçin şertleri döretmekden, sporta bolan höweslerini artdyrmakdan ybaratdyr. Talyplaryň sport kluby sagdyn, beden taýdan güýçli, ruhy taýdan baý ýaş nesliň bilim almagyny ösdürmek, talyplaryň bedenterbiýä we sporta bolan gyzyklanmasyny ýokarlandyrmaklyga niýetlenendir. Talyplaryň sport klubynda sportuň dürli görnüşleri boýunça birnäçe gurnaklar hereket edýär. Talyp ýaşlar sapakdan boş wagtlary bu gurnaklaryň işine diýseň höwesli we işjeň gatnaşýarlar. Uniwersitetde sportuň dürli görnüşleri boýunça türgenleşik işleri we ýaryşlar yzygiderli geçirilýär.

          Uniwersitetiň talyp türgenleri ýurt we halkara derejesinde geçirilýän ýaryşlara işjeň gatnaşyp, üstünlikleri gazanýarlar.

          2014-nji “Magtymguly Pyragynyň” ýylynda geçirilen sportuň basketbol görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionatynda uniwersitetiň “Nebitçi” basketbol ýygyndy topary üstünlikli çykyş edip, baýrakly  orna mynasyp boldylar.

          2015-nji “Bitaraplygyň we Parahatçylygyň” ýylynda geçirilen sportuň woleýbol görnüşi boýunça Türkmenistanyň ýokary ligasynda uniwersitetiň “Nebitçi” woleýbol ýygyndy topary üstünlikli çykyş edip, baýrakly orna mynasyp boldylar.

          2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň  arassynda sportyň Küşt  görnüşi  boýunça geçirilen sport ýaryşynda uniwersitetiň Ykdysadyýet  we  dolandyryş fakultetiniň  Bedenterbiýe  kafedrasynyň uly  mugallymy  Ahmedow Ýolgeldi  gatnaşyp,  baýrakly III oruna  we Ykdysadyýet  we dolandyryş  fakultetiniň  Ýokary matematika  kafedrasynyň  uly mugallymy  Hudaýberenow  Öwezmämmet gatnaşyp baýrakly III oruna  mynasyp boldylar.

          2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylyň 24-nji ýanwarynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda sportuň Suwda ýüzmek görnüşi boýunça geçirilen sport ýaryşynda  uniwersitetiň Geologiýa fakultetiniň  mugallymy Orakow Nurmuhammet üstünlikli çykyşedip, baýrakly I orna mynasyp boldy.

         2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda sportuň Sambo görnüşi boýunça geçirilen sport ýaryşynda uniwersitetiň Ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň logistika hünäriniň 2-nji ýyl talyby Babekow Nyýazmyrat gatnaşyp, baýrakly III orna mynasyp boldy. Sportuň Erkin göreş görnüşi boýunça sport ýaryşynda uniwersitetiň Geologiýa fakultetiniň PMGBGU hünäriniň 2-nji ýyl talyby Işangulyýew Eýeberdi gatnaşyp, baýrakly III orna mynasyp boldy, şeýle hem Energetika we inženerçilik desgalary fakultetiniň GTDweGKS hünäriniň 3-nji ýyl talyby Sabirow Abdulazim gatnaşyp, baýrakly II orna mynasyp boldy.

         2021-nji “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany”  ýylynda  ýokary  okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda sportuň Stoluň üstünde oýnalýan tennis görnüşi boýunça geçirilen sport ýaryşyna uniwersitetiň Geologiýa fakultetiniň PMGBGU hünäriniň 1-nji ýyl talyby Begnazarowa Nargül gatnaşyp, baýrakly I orna mynasyp boldy.

         Institutyň talyp türgenleri Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda “Türkmenistan sagdynlygyň weruhubelentligiň ýurdy” atly şygar bilen geçirilýän Uniwersiýada ýaryşyna sportuň 23 görnüşinde çykyş edýärler we baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

        Uniwersitetde Türkmenistanyň şanly baýramçylyk senelerine bagyşlanan sport çäreleri yzygiderli geçirilýär, şeýle hem talyplar “Saglyk ýolunda” gezelenç, ýöriş edýärler hem-de welosiped marafonlaryna gatnaşýarlar.

img

                                  Türgenlerimiziň täze üstünligi

img

    Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Serdarymyzyň il-ýurt bähbitli, umumy adamzat ähmiýetli syýasaty netijesinde “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Türkmenistan döwletimizde ähli pudaklarda, şol sanda ylym, bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda hem uly ösüşlere ýetilýär. Ýaşlarymyzyň halkara derejesinde bilim almaklary, ylym, hünär öwrenmekleri üçin ýurdumyzda halkara ýokary okuw mekdepleriniň döredilmegi, halkyň saglygyny goramak maksady bilen birnäçe halkara hassahanalaryň açylmagy, şeýle hem halkyň saglygyny berkitmek we ýurdumyzyň abraý-mertebesini dünýä ýaýmak maksady bilen birnäçe sport desgalarynyň, toplumlaryň, stadionlaryň we sport mekdepleriniň gurlup ulanmaga berilmegi bu ösüşlere aýdyň mysaldyr.  

   Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan döwlet ähmiýetli, bütin adamzat bähbitli işlerine mynasyp goşandyny goşýar, ýagny birnäçe ugurlar boýunça ýokary hünär derejeli hünärmenleri ýetişdirýär. Ýokary okuw mekdebinde sporta hem uly üns berilýär. Uniwersitetiň talyp türgenleri sportuň dürli görnüşleri boýunça döwlet derejesinde geçirilýän ýaryşlara gatnaşyp, baýrakly orunlary eýeleýärler. “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda olar sportuň woleýbol görnüşi boýunça erkek türgenleriň arasynda geçirilen Çempionatda baýrakly birinji orny eýelemegi başardylar.

   Bu ýaryş örän gyzykly we çekeleşikli geçdi. Ýurdumyzyň iň görnükli 10 (on) sany woleýbol toparlary öz aralarynda iki topara bölündiler we topardan 1-nji we 2-nji orunlary anyklamak üçin özara oýunlary geçirdiler.

         Geçirilen  oýunlaryň netijesi boýunça  toparlarda  1-nji we 2-nji orny   eýelänler  belli   boldy   we olar ýarym final oýunlary geçirdiler. Ýagşygeldi   Kakaýew  adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň “Nebitçi” topary toparlaryň arasynda  1-nji orny eýelemegi başardy  we ýarym  finala çykdy.

Ýarym final oýunda “Nebitçi” toparymyz 3-1 hasaby bilen “Migrasiýa” toparyndan üstün çykmagy başardy we final oýnuna gatnaşmaga hukuk gazandy.     

          Final oýunda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň “Nebitçi” topary 3-2 hasaby bilen Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutyndan üstün çykyp, 1-nji orny eýeledi we Çempion bolmagy başardy.

                              Aşgabat şäheriniň Kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi

Türkmenistanyň sport äleminde belent abraýa eýe bolmagy Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bu ugra aýratyn üns berilýändigini aýdyň beýan edýär.Türkmenistanyň çempionatlary hem ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär.

Ýaşlary bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga giňdençekmekde, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmekde Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlary netijeli işleri  alyp barýarlar. Olar bedenterbiýäniň we sportuň sazlaşykly ösmeginde we ýaş türgenleriň kemala gelmeginde mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 13-16-sy aralygynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlarynyň arasynda sportuň Stoluň  üstünde oýnalýan tennis görnüşi boýunça Aşgabat şäheriniň kubogyny almak ugrunda ýaryş  geçirildi. Bu ýaryşda uniwersitetiň  Sanly tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk  fakultetiniň mugallym-öwrenijisi Nyýazgylyjowa Oguljennet III orna mynasyp boldy.

Munuň özi türkmen sportunyň täze belentliklere çykmagy üçin öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini aýdyň beýan edýär.

img

                                                       Birinji orna mynasyp boldy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri eziz Watanymyz üçin beýik we şöhratly döwürdir. Bedew batly ösüşler ýurdumyzyň sport ulgamynda hem ýokary derejelere ýetip, kalbymyzy şatlyga besleýär. Eziz Diýarymyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän halk bähbitli başlangyçlaryň  netijesinde sport çäreleri barha rowaçlanýar.

“Halkyň  Arkadagly zamanasy” ýylynda  türkmen türgenleriniň  gazanýan  üstünlikleri, Türkmenistanyň  sport  ýurduna  öwrülendigine şaýatlyk  edýär.

Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  talyplary hem  sportyň  taýboks  görnüşi  boýunça  Türkmenistanyň çempionatyna gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

Uniwersitetiň  Energetika we  inženerçilik  desgalary fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Gurbanow Agajan  2022-nji  ýylyň  oktýabr aýynyň  15-16-syna Sportuň taýboks görnüşi boýunça  Türkmenistanyň çempionatynda 86 kg  agramda  çykyş edip,  I orna mynasyp boldy.

Arkadagly  Serdarymyzyň  döredip  berýän  mümkinçiliklerinden  ruhlanýan ýaşlarymyz halkara ýaryşlara hem gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

img

                                          Sportuň uşu görnüşinden Türkmenistanyň çempionaty

Garaşsyz  yurdumyzda  sportuň ösen ulgamyny döretmek, beden we ruhy  taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläpýetişdirmek  babatda uly işler alnyp barylýar.

Arkadagly Serdarymyzyň döredip berýän hemme taraplaýyn mümkinçiliklerinden ruhlanýan ýaşlarymyz halkara ýaryşlara gatnaşyp,baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

Hormatly  Prezidentimiziň alyp barýan syýasaty netijesinde ýurdumyzyň sport abraýyny dünýä ýüzünde ösdürmekde özüniň  mynasyp  goşandyny goşup biljek türgenleri ýüze çykarmak maksady bilen sportuň dürli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň  çempionatlary geçirilýär.

Ine, şeýle çempionatlar hem 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda  Aşgabat şäherinde geçirildi.

Sportuňuşu görnüşi boýunça geçirilen Türkmenistanyň çempionatynda talyp türgenlerimiz Gurbanow Agajan 85 kg agramda çykyş edip birinji orna, şeýle hem Gylyjow Eziz 90 kg agramda çykyş edip, üçünji orna mynasyp boldular.

img

               Sportuň Ýeňil atletika görnüşinden Türkmenistanyň çempionaty

Garaşsyz ýurdumyzda sportuň ösen ulgamyny döretmek, beden we ruhy    taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek babatda uly işler alnyp barylýar.

Arkadagly Serdarymyzyň döredip berýän hemme taraplaýyn mümkinçiliklerinden ruhlanýan ýaşlarymyz halkara ýaryşlara gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasaty netijesinde ýurdumyzyň sport abraýyny dünýä ýüzünde ösdürmekde özüniň mynasyp goşandyny goşup biljek türgenleri ýüze çykarmak maksady bilen sportuň dürli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň çempionatlary geçirilýär.

Ine, şeýle çempionatlar hem 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda  Aşgabat şäherinde geçirildi.

Talyp türgenimiz Pena  Babanyýazow Türkmenistanyň ýeňil atletika boýunça çempionatynda 800 metr, 1500 metr aralyklarda üstünlikli çykyşedip, birinji baýrakly orny eýelemegi başardy.

img

                  “Sagdyn durmuş ýörelgesi – bagtly geljegiň binýady” sport hepdeligi

     Türkmenistanyň  sport  äleminde  belent abraýa  eýe  bolmagy  Hormatly Prezidentimiziň  baştutanlygynda  ýurdumyzda  bu  ugra  aýratyn  üns berilýändigini aýdyň görkezýär.

     Ýaşlary  bedenterbiýe  we  sport  bilen  meşgullanmaga  giňden  çekmekde, sagdyn durmuş  ýörelgelerini  wagyz  etmekde  Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky Halkara nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  mugallymlary  netijeli  işleri  alyp barýarlar. Olar bedenterbiýäniň  we  sportuň  sazlaşykly  ösmegine  we  ýaş türgenleriň  kemala  gelmegine mynasyp  goşantlaryny  goşýarlar.

     2023-nji  ýylyň “Arkadag  Serdarly  bagtyýar  ýaşlar  ýyly” diýlip  yglan edilmegi  mynasybetli 8-13-nji  maý  aralygynda “Sagdyn  durmuş ýörelgesi – bagtly geljegiň binýady” ady  bilen ÝagşygeldiKakaýew  adyndaky Halkara nebit  we  gaz uniwersitetinde  geçirilen  sport  hepdeliginde  sportuň  görnüşleri  boýunça  ýaryş geçirildi.

img

                                                                     Üstünlikli çykyş

     Ýurdumyzda  sportuň ösen ulgamyny döretmek, beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri  terbiýeläp ýetişdirmek babatda uly işler  alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasaty netijesinde ýurdumyzyň sport abraýyny belende  göterip biljek türgenleri ýüze çykarmak maksady bilen, sportuň dürli görnüşleri  boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrundaky ýaryşlar geçirilýär.

     Arkadagly  Serdarymyzyň döredip berýän giň mümkinçiliklerinden ruhlanýan ýaşlarymyz dürliýaryşlara gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.    

     “Arkadag  Serdarly  bagtyýar  ýaşlar  ýyly” diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 7-njimaýynda  Aşgabat şäherinde sportuň gimnastika görnüşi  boýunça Türkmenistanyň kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi.

     Geçirilen  ýaryşda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Himiýa  tehnologiýasy we ekologiýa fakultetiniň  1-nji ýyl talyby  Hasanow Ramazan  sportuň  gimnastika  görnüşi  boýunça  üstünlikli çykyş  edip, baýrakly birinji orny  eýelemegi  başardy.

img

                    Dünýä kubogyny almak ugrundaky ýaryşda üstünlik

     Berkarar  döwletiň  täze  eýýamynyň  Galkynyşy  döwründe  türkmen sportunyň  taryhyna  täze sahypalar  ýazylýar. Türkmenistan häzirki wagtda ösen sport ulgamly, dünýä derejesindäki ýaryşlary üstünlikli geçirmäge ukyply ýurt hökmünde tanalýar.

   “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip yglan edilen 2023-nji ýylyň 24-27-nji martynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde sportuň Söweş sambo görnüşi boýunça Dünýä kubogyny almak ugrunda geçirilen ýaryşda türkmen türgenleri üstünlikli çykyş etdiler. Ýaryşda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Energetika we inženerçilik desgalary fakultetiniň 3-nji ýyl talyby Mämmetgurbanow Mämmetgurban 88 kg agramda III orna mynasyp boldy.

   Bu üstünlik ýurdymyzda sportuň täze belentliklere çykmagy üçin öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini aýdyň beýan edýär.

   Türgenlerimiziň dünýä derejesindäki üstünlikli çykyşlary sporty söýüjilerde guwanç, buýsanç duýgularyny döredýär.

img

                                                           Birinji orny eýeledi

    Ýurdumyzda   sportuň  ösen  ulgamyny  döretmek, beden  we  ruhy  taýdan  sagdyn  nesilleri  terbiýeläp  ýetişdirmek  babatda uly  işler  alnyp  barylýar. Hormatly   Prezidentimiziň   parasatly   syýasaty   netijesinde  ýurdumyzyň  sport  abraýyny  belendegöterip   biljek   türgenler  ýüze  çykarmak  maksady  bilen, sportuň  dürli  görnüşleri  boýunça  Türkmenistanyň  çempionatlary geçirilýär.

    Arkadagly  Serdarymyzyň  döredip  berýän  giň mümkinçiliklerinden  ruhlanýan  ýaşlarymyz  halkara  ýaryşlaryna  gatnaşyp,baýrakly  orunlara   mynasyp  bolýarlar.       

    Arkadag  Serdarly  bagtyýar  ýaşlar  ýylynyň  9-10-njy  sentýabrynda  Gyzylarbat  şäherinde  sportuň  ýeňil  atletika  (ýarym marafon)  görnüşi   boýunça   Türkmenistanyň  çempionaty geçirildi.   Türkmenistanyň  çempionatynda  Ýagşygeldi  Kakaýew adyndaky  Halkara  nebit   we  gaz  uniwersitetiniň  Geologiýa  fakultetiniň  2-nji ýyl  talyby  Pena Babanyýazow  sportuň  ýeňil atletika  (ýarym marafon) görnüşi  boýunça 10 kilometr   aralyga   ylgamakda  üstünlikli   çykyş   edip, baýrakly  birinji  orny eýelemegi   başardy.

img

                                                              Woleýbolçylaryň  üstünligi

    Türkmenistanyň  sport  äleminde  belent  abraýa  eýe  bolmagy  Hormatly  Prezidentimiziň  baştutanlygynda  ýurdumyzda  bu  ugra  aýratyn  üns berilýär.

    “Arkadag  Serdarly  bagtyýar  ýaşlar  ýyly” diýlip  yglan  edilen  2023-nji  ýylyň  11-19-njy  sentýabry  aralygynda  Türkmenistanyň  Garaşsyzlygynyň şanly  32 ýyllyk  baýramy,Türkmenistanyň  Magtymguly   adyndaky  Yaşlar  guramasynyň  ÝUNESKO-nyň   Bütindünýä  Yaşlar  jemgyýetiniň  resmi agzalygyna  kabul   edilmegi, şeýle  hem “Halkara   talyplar   sporty  güni” mynasybetli    Türkmen   döwlet   bedenterbiýe   we  sport   institutynda ýurdumyzyň   ýokary  okuw  mekdepleriniň   talyplarynyň  arasynda  geçirilen  “Arkadag  Serdarly  bagtyýar  ýaşlaryň  sport, sagdyn  durmuş  baş ýörelgesidir”atly   köpçülikleýin   bedenterbiýe-sport   sagdyn   durmuş  medeni-çäreleriň  arasynda  sportuň  woleýbol  (oglanlar)görnüşi  boýunça ýaryş   geçirildi. Ýaryşda  Ýagşygeldi   Kakaýew  adyndaky  Halkara  nebit   we  gaz  uniwersitetiň  “Nebitçi”  woleýbol   ýygyndy  topary  çykyş  edip,toparlaýyn  baýrakly   I orna  mynasyp  boldy.

    Bu  gazanylan  üstünlik  gelejekde  ýaşlary  has  hem  ýokary  netijeleri  gazanmaga  ruhlandyryp, olarda  guwanç, buýsanç  duýgularyny  döredýär.

img