Bedenterbiýe we sport

Uniwersitetiň sportda gazanan üstünlikleri

25 Maý 2022

Uniwesitetiň sportda gazanan üstünlikleri

         Türkmenistanda ýokary derejeli sport we köpçülikleýin-bedenterbiýe hereketiniň ösmegi, şeýle hem sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmek üçin giňişleýin çäreleriň durmuşa geçirilmegi Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň üns merkezinde saklanýar.

          Soňky ýyllarda türkmen sportynyň dünýä arenasyndaky abraýy barha artýar. Döwlet edaralarynyň, ýokary okuw mekdepleriň bazasynda dürli sport ýaryşlary yzygiderli geçirilýär. Milli sportuň çalt ösmeginde, döwrüň talaplaryna laýyk enjamlaşdyrylan sport toplumlarynyň bolmagy we ýokary tälimçilik potensialy ýaly faktorlar aýgytly rol oýnaýar.

          Uniwersitetde ähli halkara sport standartlarynyň talaplaryna laýyk gelýän ýapyk Sport toplumy hereket edýär. Toplumda 213 tomaşaça niýetlenen suwda ýüzmek üçin howdany, 213 tomaşaçy orunlyk sportuň dürli görnüşleri üçin niýetlenen zallar (tennis, kiçi futbol, basketbol, woleýbol, gandbol zaly), trenažor enjamlary bilen enjamlaşdyrylan otag, göreş we boks oýunlary üçin meýdançalar hem-de gimnastika bilen meşgullanmak üçin ýöriteleşdirilen zal göz öňüne tutulan. Sportuň basketbol we woleýbol görnüşleri üçin ýapyk bina we açyk meýdançalar bar. Sport toplumynyň ýanaşyk çäklerinde uly we kiçi futbol, uzak aralyga ylgamak we ýeňil atletika üçin açyk meýdançalar, köp sanly trenažordyr dürli sport enjamlary bar.

img

          Hormatly Prezidentimiziň bedenterbiýe we sporty ösdürmek baradaky başlangyçlaryny durmuşa geçirmek üçin, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde häzirki zaman sport enjamlary bilen enjamlaşdyrylan Talyplaryň sport kluby hereket edýär we onuň wezipesi talyplaryň saglygyny berkitmek üçin şertleri döretmekden, sporta bolan höweslerini artdyrmakdan ybaratdyr. Talyplaryň sport kluby sagdyn, beden taýdan güýçli, ruhy taýdan baý ýaş nesliň bilim almagyny ösdürmek, talyplaryň bedenterbiýä we sporta bolan gyzyklanmasyny ýokarlandyrmaklyga niýetlenendir. Talyplaryň sport klubynda sportuň dürli görnüşleri boýunça birnäçe gurnaklar hereket edýär. Talyp ýaşlar sapakdan boş wagtlary bu gurnaklaryň işine diýseň höwesli we işjeň gatnaşýarlar. Uniwersitetde sportuň dürli görnüşleri boýunça türgenleşik işleri we ýaryşlar yzygiderli geçirilýär.

          Uniwersitetiň talyp türgenleri ýurt we halkara derejesinde geçirilýän ýaryşlara işjeň gatnaşyp, üstünlikleri gazanýarlar.

          2014-nji “Magtymguly Pyragynyň” ýylynda geçirilen sportuň basketbol görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionatynda uniwersitetiň “Nebitçi” basketbol ýygyndy topary üstünlikli çykyş edip, baýrakly  orna mynasyp boldylar.

          2015-nji “Bitaraplygyň we Parahatçylygyň” ýylynda geçirilen sportuň woleýbol görnüşi boýunça Türkmenistanyň ýokary ligasynda uniwersitetiň “Nebitçi” woleýbol ýygyndy topary üstünlikli çykyş edip, baýrakly orna mynasyp boldylar.

          2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň  arassynda sportyň Küşt  görnüşi  boýunça geçirilen sport ýaryşynda uniwersitetiň Ykdysadyýet  we  dolandyryş fakultetiniň  Bedenterbiýe  kafedrasynyň uly  mugallymy  Ahmedow Ýolgeldi  gatnaşyp,  baýrakly III oruna  we Ykdysadyýet  we dolandyryş  fakultetiniň  Ýokary matematika  kafedrasynyň  uly mugallymy  Hudaýberenow  Öwezmämmet gatnaşyp baýrakly III oruna  mynasyp boldylar.

          2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylyň 24-nji ýanwarynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlarynyň arasynda sportuň Suwda ýüzmek görnüşi boýunça geçirilen sport ýaryşynda  uniwersitetiň Geologiýa fakultetiniň  mugallymy Orakow Nurmuhammet üstünlikli çykyşedip, baýrakly I orna mynasyp boldy.

         2020-nji “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynda ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda sportuň Sambo görnüşi boýunça geçirilen sport ýaryşynda uniwersitetiň Ykdysadyýet we dolandyryş fakultetiniň logistika hünäriniň 2-nji ýyl talyby Babekow Nyýazmyrat gatnaşyp, baýrakly III orna mynasyp boldy. Sportuň Erkin göreş görnüşi boýunça sport ýaryşynda uniwersitetiň Geologiýa fakultetiniň PMGBGU hünäriniň 2-nji ýyl talyby Işangulyýew Eýeberdi gatnaşyp, baýrakly III orna mynasyp boldy, şeýle hem Energetika we inženerçilik desgalary fakultetiniň GTDweGKS hünäriniň 3-nji ýyl talyby Sabirow Abdulazim gatnaşyp, baýrakly II orna mynasyp boldy.

         2021-nji “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany”  ýylynda  ýokary  okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda sportuň Stoluň üstünde oýnalýan tennis görnüşi boýunça geçirilen sport ýaryşyna uniwersitetiň Geologiýa fakultetiniň PMGBGU hünäriniň 1-nji ýyl talyby Begnazarowa Nargül gatnaşyp, baýrakly I orna mynasyp boldy.

         Institutyň talyp türgenleri Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda “Türkmenistan sagdynlygyň weruhubelentligiň ýurdy” atly şygar bilen geçirilýän Uniwersiýada ýaryşyna sportuň 23 görnüşinde çykyş edýärler we baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

        Uniwersitetde Türkmenistanyň şanly baýramçylyk senelerine bagyşlanan sport çäreleri yzygiderli geçirilýär, şeýle hem talyplar “Saglyk ýolunda” gezelenç, ýöriş edýärler hem-de welosiped marafonlaryna gatnaşýarlar.

img

                                  Türgenlerimiziň täze üstünligi

img

    Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Serdarymyzyň il-ýurt bähbitli, umumyadamzat ähmiýetli syýasaty netijesinde “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Türkmenistan döwletimizde ähli pudaklarda, şol sanda ylym, bilim, saglygy goraýyş we sport ulgamlarynda hem uly ösüşlere ýetilýär. Ýaşlarymyzyň halkara derejesinde bilim almaklary, ylym, hünär öwrenmekleri üçin ýurdumyzda halkara ýokary okuw mekdepleriniň döredilmegi, halkyň saglygyny goramak maksady bilen birnäçe halkara hassahanalaryň açylmagy, şeýle hem halkyň saglygyny berkitmek we ýurdumyzyň abraý-mertebesini dünýä ýaýmak maksady bilen birnäçe sport desgalarynyň, toplumlaryň, stadionlaryň we sport mekdepleriniň gurlup ulanmaga berilmegi bu ösüşlere aýdyň mysaldyr.  

   Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda Hormatly Prezidentimiz – Arkadagly Serdarymyzyň alyp barýan döwlet ähmiýetli, bütin adamzat bähbitli işlerine mynasyp goşandyny goşýar, ýagny birnäçe ugurlar boýunça ýokary hünär derejeli hünärmenleri ýetişdirýär. Ýokary okuw mekdebinde sporta hem uly üns berilýär. Uniwersitetiň talyp türgenleri sportuň dürli görnüşleri boýunça döwlet derejesinde geçirilýän ýaryşlara gatnaşyp, baýrakly orunlary eýeleýärler. “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda olar sportuň woleýbol görnüşi boýunça erkek türgenleriň arasynda geçirilen Çempionatda baýrakly birinji orny eýelemegi başardylar.

   Bu ýaryş örän gyzykly we çekeleşikli geçdi. Ýurdumyzyň iň görnükli 10 (on) sany woleýbol toparlary öz aralarynda iki topara bölündiler we topardan 1-nji we 2-nji orunlary anyklamak üçin özara oýunlary geçirdiler.

         Geçirilen   oýunlaryň   netijesi boýunça    toparlarda  1-nji we 2-nji orny   eýelänler   belli   boldy   we olar ýarym final oýunlary geçirdiler. Ýagşygeldi   Kakaýew  adyndaky Halkara   nebit we gaz uniwersitetiniň   “Nebitçi” topary   toparlaryň    arasynda  1-nji orny   eýelemegi başardy  we ýarym  finala çykdy.

   Ýarym final oýunda “Nebitçi” toparymyz 3-1 hasaby bilen “Migrasiýa” toparyndan üstün çykmagy başardy we final oýnuna gatnaşmaga hukuk gazandy.     

          Final oýunda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň “Nebitçi” topary 3-2 hasaby bilen Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutyndan üstün çykyp, 1-nji orny eýeledi we Çempion bolmagy başardy.

                                  Aşgabat şäheriniň Kubogyny almak ugrunda ýaryş geçirildi

Türkmenistanyň sport äleminde belent abraýa eýe bolmagy Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda bu ugra aýratyn üns berilýändigini aýdyň beýan edýär.Türkmenistanyň çempionatlary hem ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär.

Ýaşlary bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmaga giňdençekmekde, sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmekde Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlary netijeli işleri  alyp barýarlar. Olar bedenterbiýäniň we sportuň sazlaşykly ösmeginde we ýaş türgenleriň kemala gelmeginde mynasyp goşantlaryny goşýarlar.

2022-nji ýylyň oktýabr aýynyň 13-16-sy aralygynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlarynyň arasyndasportuň Stoluň  üstünde oýnalýan tennis görnüşi boýunça Aşgabat şäheriniň kubogyny almak ugrunda ýaryş  geçirildi. Bu ýaryşda uniwersitetiň  Sanly  tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk  fakultetiniň mugallym-öwrenijisi Nyýazgylyjowa Oguljennet III orna mynasyp boldy.

Munuň özi türkmen sportunyň täzebelentliklere çykmagy üçin öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşageçirilýändigini aýdyň beýan edýär.

img

                                                Birinji orna mynasyp boldy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwri eziz Watanymyz üçin beýik we şöhratly döwürdir. Bedew batly ösüşler ýurdumyzyň  sport ulgamynda hem ýokary derejelere ýetip, kalbymyzy şatlyga besleýär. Eziz Diýarymyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän halk  bähbitli  başlangyçlaryň  netijesinde sport çäreleri barha rowaçlanýar.

“Halkyň   Arkadagly   zamanasy”  ýylynda  türkmen  türgenleriniň  gazanýan  üstünlikleri, Türkmenistanyň  sport  ýurduna   öwrülendigine şaýatlyk  edýär.

Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  talyplary hem  sportyň  taýboks  görnüşi  boýunça  Türkmenistanyň çempionatyna gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

Uniwersitetiň   Energetika  we  inženerçilik  desgalary fakultetiniň 4-nji ýyl talyby Gurbanow Agajan  2022-nji  ýylyň  oktýabr aýynyň  15-16-syna Sportuň taýboks görnüşi boýunça  Türkmenistanyň çempionatynda 86 kg  agramda  çykyş edip,  I orna mynasyp boldy.

Arkadagly  Serdarymyzyň  döredip  berýän  mümkinçiliklerinden  ruhlanýan    ýaşlarymyz halkara ýaryşlara hem gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

img

                                              Sportuň uşu görnüşinden Türkmenistanyň çempionaty

Garaşsyz  yurdumyzda  sportuň ösen ulgamyny döretmek, beden we ruhy  taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläpýetişdirmek  babatda uly işler alnyp barylýar.

Arkadagly Serdarymyzyň döredip berýän hemme taraplaýyn mümkinçiliklerinden ruhlanýan ýaşlarymyz halkara ýaryşlara gatnaşyp,baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

Hormatly  Prezidentimiziň alyp barýan syýasaty netijesinde ýurdumyzyň sport abraýyny dünýä ýüzünde ösdürmekde özüniň  mynasyp  goşandyny goşup biljek türgenleri ýüze çykarmak maksady bilen sportuň dürli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň  çempionatlary geçirilýär.

Ine, şeýle çempionatlar hem 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda  Aşgabat şäherinde geçirildi.

Sportuňuşu görnüşi boýunça geçirilen Türkmenistanyň çempionatynda talyp türgenlerimiz Gurbanow Agajan 85 kg agramda çykyş edip birinji orna, şeýle hem Gylyjow Eziz 90 kg agramda çykyş edip, üçünji orna mynasyp boldular.

img

               Sportuň Ýeňil atletika görnüşinden Türkmenistanyň çempionaty

Garaşsyz ýurdumyzda sportuň ösen ulgamyny döretmek, beden we ruhy    taýdan sagdyn nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek babatda uly işler alnyp barylýar.

Arkadagly Serdarymyzyň döredip berýän hemme taraplaýyn mümkinçiliklerinden ruhlanýan ýaşlarymyz halkara ýaryşlara gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan syýasaty netijesinde ýurdumyzyň sport abraýyny dünýä ýüzünde ösdürmekde özüniň mynasyp goşandyny goşup biljek türgenleri ýüze çykarmak maksady bilen sportuň dürli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň çempionatlary geçirilýär.

Ine, şeýle çempionatlar hem 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda  Aşgabat şäherinde geçirildi.

Talyp türgenimiz Pena  Babanyýazow Türkmenistanyň ýeňil atletika boýunça çempionatynda 800 metr, 1500 metr aralyklarda üstünlikli çykyşedip, birinji baýrakly orny eýelemegi başardy.

img