Ylmy-okuw merkezler

Ylmy-barlag we taslama işleri

22 Maý 2023

     Türkmenistanyň  hormatly Prezidenti Serdar  Berdimuhamedowyň  ýolbaşçylygynda  durmuşa  geçirilýän ylym-bilim ulgamyndaky özgertmeler döwlet syýasatynyň  ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Çünki ýurduň geljegi, onuň ykdysady ösüşleri– tehnologiýalaryň, innowasiýalaryň we nou-hau işläp taýýarlamalaryň derejesi bilen  berk baglanyşyklydyr.

     Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz  uniwersiteti nebitgaz  toplumynyň ylmy-barlag, taslama institutlary, Türkmenistanyň  Ylymlar akademiýasynyň ylmy edaralary, şeýle hem daşary ýurtlaryň abraýly uniwersitetleri, kompaniýalary, ylmy guramalary we merkezleri bilen hyzmatdaşlygy giňden saklaýar.

     Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz  uniwersiteti halkara hyzmatdaşlygy alyp barmakda işjeňlik  görkezýär. Bu babatda Russiýanyň, Hytaýyň, Germaniýanyň, Beýik Britaniýanyň, Rumyniýanyň,  Awstriýanyň, Koreýanyň, Russiýanyň, Italiýanyň, Özbegistanyň, Belarusyň öňdebaryjy ýokary okuw mekdepleri we Ýewropa Bileleşiginiň “Erasmus+” guramasy bilen ylym-bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça Ylalaşyklara we Özara düşünişmek boýunça Ähtnamalara  laýyklykda  degişli işler alnyp barylýar.

     Häzirki  wagtda Türkmenistanda himiýa ylmyny we tehnologiýalaryny toplumlaýyn ösdürmegiň 2021-2025-nji  ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyna we Türkmenistanda  ylym ulgamyny 2020-2025-nji ýyllarda sanly ulgama geçirmegiň Maksatnamasyny amala aşyrmagyň Meýilnamasyna laýyklykda professor-mugallymlar, talyp ýaşlar we ýaş alymlar, alymlyk derejesine dalaşgärler we aspirantlar berkidilen temalar boýunça ylmy-barlag  işler alyp barýarlar. Alnyp barylýan ylmy-barlag işleriniň netijeleri makalalar we tezisler görnüşinde ýurdumyzda, daşary ýurtlaryň ylmy neşirlerinde çap edilýär  we halkara  derejesinde geçirilýän ylmy-amaly maslahatlarda beýan edilýär. Geçirilen ylmy barlaglardan alnan  netijeleri önümçilige ornaşdyrmak boýunça işler alnyp barylýar. Oýlap tapyşlar boýunça patentler we şahadatnamalar alynýar.

     Ylmy-barlag işleriniň okuw işi bilen utgaşdyrylmagyny  üpjün etmek, hünärmenleri taýýarlamagyň hilini ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň  Ylymlar akademiýasy bilen ylmyň ileri tutulýan şu ugurlary boýunça ylmy-barlag işleri  alyp barylýar:

•    “Ýerli  çig mal  serişdeleriniň esasynda  magnezial önümleri  almagyň  we önümçilik suw  serişdelerini rejeli ulanmagyň  tehnologiýalarynyň ylmy esaslaryny işläp düzmek” (01.01.2021- 31.01.2025ýý., TÖ09.00.2456);

•    “Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda emele gelýän aşgar galyndylary peýdaly ulanmagyň ylmy  usullaryny  işläp düzmek” (01.01.2021-31.01.2025ýý., TÖ 09.00.2463);

•   “Önümçilikde ulanylan mineral ýaglary gaýtadan peýdalanmagyň ylmy esaslaryny işläp düzmek” (01.01.2021-31.01.2025ýý.,TÖ 09.00.2464);

•    “Maglumat howpsuzlygy babatynda bar bolan kompýuter programma üpjünçilikleriniň işlerini döwrebaplaşdyrmak”(01.01.2022-31.01.2024ýý., TP 22.00.2612);

•    “Ylmy-barlag, taslama işleri we tejribeleri  awtomatlaşdyrmak, alnan maglumatlardan netije çykarmagyň sanly usullaryny işläp  taýýarlamak” (01.01.2022-31.01.2024ýý., TP 22.00.2616).

       Ylmy çäreler

     Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara  nebit we gaz  uniwersiteti her ýyl ýurdumyzda  bellenilýän baýramçylyklar mynasybetli  ylmy-amaly  maslahatlary geçirilýär we sergileri gurnaýar. Bu bolsa gazanylan üstünlikleri äşgär  etmekde, talyplaryň arasynda ýeňijileri höweslendirmekde we beýleki ýaşlary ylma çekmekde uly ähmiýete eýedir.

     Uniwersitetiň ýaş alymlary we talyplary halkara maslahatlara  we sergilere işjeň gatnaşýarlar we her ýyl döwlet derejesinde geçirilýän ylmy-amaly maslahatlara we sergilere öz işlerini hödürleýärler. Olardan:

-      “Tebigy gazdan wodorod energiýasyny almagyň  ylmy-tehniki mümkinçilikleri”  atly halkara ylmy-amaly maslahaty we sergisi;

-      Maglumat tehnologiýa merkezinde “Ýaş  liderler – Türkmenistanyň häzirki we geljekki ösüşiniň hereketlendiriji  güýji” şygary bilen geçirilýän hepdeligiň meýilnamasyna laýyklykda “Ýaşlar – bagtyýar  geljegi gurujylar” atly ylmy-amaly maslahaty we sergisi;

-      Maglumat tehnologiýa merkezinde sanly  wideo  aragatnaşyk arkaly ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň wekilleriniň  gatnaşmagynda “Dünýäniň öňdebaryjy halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň  sanawyna girmek üçin indekslenilýän neşirlerde ylmy işleriň çap edilmegi  boýunça tejribe alyşmak” atly ylmy-okuw seminary we sergisi;

-      Gazagystan Respublikasynyň Kokşetau  şäherindäki Ynsanperwer-tehniki akademiýasynyň, Germaniýa Federatiw  Respublikasynyň Baden Wýürtemberg federal ýeriniň Eksport akademiýasynyň, Russiýa Federasiýasynyň P.A. Stolypin adyndaky Omsk döwlet agrar  uniwersitetiniň,Omsk ynsanperwer akademiýasynyň, Týumen döwlet uniwersitetiniň  şahamçasy P.P. Ýerşow adyndaky Işimsk pedagogika institutynyň we Türkmenistanyň  Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň bilelikde  guramagynda “Bazar we önümçiligiň netijeliligi – 20 / Рынок и эффективность производства – 20” atly Halkaraylmy-amaly maslahaty we sergisi;

-      “Dünýäniň öňdebaryjy halkara derejeli  ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna girmek üçin indekslenilýän neşirlerde ylmy  işleriň çap edilmegi boýunça tejribe alyşmak” atly ylmy-okuw seminar maslahatywe sergisi;

-      Türkmenistanyň Oguz han adyndaky  Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde geçirilen “Sanly tehnologiýalar” atly  halkara ylmy-amaly maslahaty we sergisi;

-      Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde “Durnukly ösüş maksatlary: Ýaşlar syýasaty we  innowasion tehnologiýalar” atly ylmy-amaly maslahaty we sergisi;

-      Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we  informatika instituty tarapyndan geçirilen “Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmakda ýaş  alymlaryň ylmy  gadamlary” atly talyplaryň, aspirantlaryň, ýaş alymlaryň halkara  forumy we sergisi.

     Ýaş Alymlar Geňeşi

     Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz  uniwersitetinde ýokary derejeli mugallymlary, ýaş alymlary, tehnologlary taýýarlamak  boýunça, ýaş alymlaryň ylmy-barlag we taslama işlerini netijeli alyp barmaklary  üçin hem-de zehinli ýaşlary ylma çekmek maksady bilen Ýaş Alymlar Geňeşi döredildi.

     Ýaş  Alymlar Geňeşi – bu uniwersitetiň jemgyýetçilik  başlangyçlary esasynda döredilip, ylmy-intellektual, ylmy-barlag, taslama-konstruktorçylyk,oýlap tapyş, önümçilige ornaşdyrmak, patent we beýleki ylmy döredijilik işlerine  gatnaşýan ýaşlaryň meýletin we öz-özüni dolandyrýan ylmy-jemgyýetçilik  guramasydyr. Ýaş Alymlar Geňeşiniň düzümine şular degişlidir: Ylmy-barlag we taslama  işleri boýunça talyplaryň gurnaklary, Ylmy-barlag we konstruktorçylyk merkezi, Nebitgaz  Çaphanasy, Nebitgaz pudagynyň Ylmy we tehnikasy atly ylmy-köpçülikleýin elektron  žurnaly.

     Ýaş Alymlar Geňeşi tarapyndan uniwersitetiň “Türkmenistanda  tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň  Konsepsiýasyna”, “Türkmenistanda himiýa ylmyny we tehnologiýalaryny toplumlaýyn  ösdürmegiň  2021-2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň  Konsepsiýasyna”, “Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022-2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasyndaTürkmenistanyň ylym, bilim,  saglygy goraýyş, sport, ýaşlar ulgamyny ösdürmegiň esasy ugurlarynda  bilim ulgamy üçin bellenen çäreleri durmuşa geçirmegiň  Konsepsiýasyna”, “Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaraly bellemek boýunça Türkmenistanyň  Bilim ministrliginiň ýol kartasyny ýerine ýetirmek boýunça Konsepsiýasyna”,“Dünýäniň öňdebaryjy halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna girmeküçin indekslenilýän  neşirlerde ylmy işleriň çap edilmegi boýunça  Konsepsiýasyna” we olary amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň  Meýilnamasyna laýyklykda alnyp barylýan işleriň her aýdaky resmi statistiki-balmonitoringli  hasabaty  işlenilip  taýýarlanylýar.

     Ylmy-barlag we konstruktorçylyk merkezinde ýaş alymlaryň, inženerleriň, tehnologlaryň we hünärmenleriň  gatnaşmagynda ylmy-konstruktorçylyk gurnagynda robot tehnikasynyň ylmy-barlag işlerialnyp barylýar we yzygiderli höwesjeň mekdep okuwçylary üçin görkeziş-tanyşdyryş  sapaklary guralýar we olaryň ýerine ýetirýän ylmy-barlag işleriniň tapgyrlaýyn  ýagdaýda STEM (science, technology, engineering and mathematics), NBIKS (nano-,bio-, info-, cogno-, socio-sciences) maksatnamalary, Nou-Hau usulyýetleri  esasynda ýerine ýetirilmegi boýunça guramaçylyk işleri alnyp barylýar.

     Nebitgaz Çaphanasynda uniwersitetimiziň professor-mugallymlaryň hem-de  talyp ýaşlaryň hormat hatlary, ylmy-amaly maslahatlaryň kitaplary, tezisleriň meýilnama kitapçalary taýýarlanýar we uniwersitetimiz üçin dürli görnüşli çaphana hyzmatlary  amala aşyrýar.

     Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz  uniwersitetiniň  “Nebitgaz pudagynyň Ylmy we tehnikasy” atly ylmy-köpçülikleýin  elektron žurnalynda professor-mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň ýerine ýetirýän ylmy-barlag  işleriniň netijelerini beýan edýän ylmy makalalar yzygiderli neşir edilýär.

     Ylmy-barlag we taslama işleri boýunça talyplaryň gurnaklary

     Türkmenistanyň Prezidentiniň döwlet syýasatynyň ileri  tutulýan ugurlarynyň biri innowasion tehnologiýalary özleşdirmek we ýokary ykdysady  görkezijileri gazanmak üçin hünärmenleriň bilimlerini, başarnyklaryny we döredijiligini  ösdürmek maksady bilen, talyp ýaşlary ylmy-barlag we taslama işlerine işjeň çekmekdir.

     Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň talyplary ylmy-barlag we taslama işlerine işjeň çekmek maksady bilen, ylmy we taslama gurnaklary döredildi.

     Ylmy-barlag we taslama işleri geljekki hünärmenleriň uniwersitetde alan bilimlerini we başarnyklaryny döredijilikli durmuşa geçirmäge  taýýarlygyny emele getirýär, ylmy iş usulyýetiniň esaslaryny özleşdirmäge we tejribe  toplamaga kömek edýär.

     Uniwersitetiň islendik talybynyň ylmy we taslamagurnagyň agzasy bolmaga we öz gyzyklanmalaryna laýyklykda temany saýlamak we kafedranyň  mugallymynyň ýolbaşçylygynda ony ýerine ýetirmäge mümkinçiligi bardyr. Mugallymlar  talyplary ylmy-barlag we taslama  işlerine gatnaşmaga, ylmy temalary we taslamalaryi  şläp düzmäge höweslendirýärler, gurnagy zerur enjamlar bilen üpjün edýärler.

     Häzirki wagtda uniwersitetiň Ýaş Alymlar Geňeşiniň düzüminde talyplaryň şu ylmy-barlag we taslama gurnaklary hereket edýär: “Ýaş nebitgazçy  inženerler”, “Ýaş burawçylar”, “Taslamaçylar”, “Dilçiler”, “Ýaş inžener geofizik”,“Ýaş geologlar”, “Ýaş gidrogeologlar”, “Ýaş dag  magdançylar”, “Ýaş markşeýderler”,“Ýaş inženerler”, “Ýaş senagat gurluşykçy”, “Tehnikanyň gadamlary”, “Ýaş mehanikler”,“Sanly elektronikanyň esasynda energiýa we serişde tygşytlaýjy tehnologiýalar”,“Inžener fizikler”, “Ýaş ekologlar”, “Radikal”, “Ýaş filosofiýaçylar”, “Ýaş himik tehnologlar”, “Ýaş ykdysadyýetçiler”, “Awtomatlaşdyrylan maglumat ulagamlarynyň  programma üpjünçiligini döretmek”, “Kiberhowpsuzlygyny üpjün etmek boýunça programma  üpjünçilikleri döretmek üçin mugallymlaryň, hünärmenleriň we talyplaryň ylmy topary”,“Programmirleme sungaty”, “Ýaş matematik”, “Ussat burawçylar”, “Gara altynyň gözleginde”,“Bagtyýar nebitçiler”, “Zehinli ýaşlar”.

     Talyplaryň ylmy we taslama gurnaklary öz işlerini  uniwersitetiň ylmy ugurlaryna laýyklykda ýerine ýetirýärler we Türkmenistanyň nebitgaz, himiýa, gurluşyk we energetika toplumlarynyň önümçilik kärhanalarynda we beýleki  pudaklaýyn dolandyryş edaralarynda önümçilige ornaşdyrmak üçin teklipleri taýýarlaýarlar.

     Inženerçilik Akademiýasy

     Bu “Inženerçilik Akademiýasynda” ylmy taýdan esaslandyrylaninnowasion biznes tehnologik taslamalary, “Start-up” görnüşli taslamalary, ýerli  nebitgaz we beýleki himiki çig mal serişdeleriň esasynda täze kompozit materiallarywe inžener-tehniki önümleri öndürmekligiň tehnologiýasyny işläp düzmekligiň mümkinçilikleri,täze işlenilip düzülen tehnologiýalar boýunça Türkmenistanyň oýlap tapylyş patentresminamasy arkaly resmileşdirmekligiň mümkinçilikleri, olaryň daşary ýurt harytlaryňornuny tutmaga ukyplylyk derejesine we önümçilige ornaşdyrylmak mümkinçilikleribarada halypa professor-mugallymlar bilen maslahatlary geçirmek we bu derwaýys meseleleriara alyp maslahatlaşmak ýaly wajyp intellektual-logiki söhbetdeşlikler, şeýle-hemtejribeligiň alyş-çalşygy amala aşyrylýar.

Reýtingler boýunça baş müdirlik

Hormatly Prezidentimiziň ýokary okuwmekdeplerini bilim, medeniýet, ylym we täze tehnologiýalar merkezleri hökmündeýokary depginler bilen ösdürmek boýunça berýän tabşyryklaryndan ugur alyp, şeýle-de ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna girizmek ugrunda alnyp barylýan işleriň netijeliligini  ýokarlandyrmak maksady bilen beren tabşyryklaryna laýyklykda uniwersitetimizde Reýtingler boýunça baş müdirligi döredildi.

     Reýtingler boýunça baş müdirlik – bu  uniwersitetiň jemgyýetçilik başlangyçlary esasynda döredilip, halkara derejeli  ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna goşulmak, halkara akkreditasiýasyny almak, bütindünýä uniwersitetleriň reýtinginiň sanawyna girmek,professor-mugallymlarynyň, ýaş alymlarynyň we talyplarynyň halkara akademikihereketliligini ýola goýmak, “Aýyň fakulteti”, “Aýyň kafedrasy”, “Aýyňmugallymy” we “Aýyň talyby” bäsleşiklerini geçirmek, “Scopus”, “Science Direct”,“Web of Science”, “Google Scholar”, “РИНЦ” we beýleki halkara ylmy-tehniki maglumat çeşmelerinde indekslenýän  žurnallarda çykyş etmeklerini, makalalar çap etmeklerini gazanmak we beýleki  reýtingli-döredijilik işlerine gatnaşýan ýaşlaryň meýletin we öz-özüni  dolandyrýan ylmy-jemgyýetçilik guramasydyr.

     Reýtingler boýunça baş jogapkär tarapyndan uniwersitetiň “Türkmenistanyň  Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 4-nji  dekabryndaky Türkmenistanyň  halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy boýunça  maksatnamalary, meýilnamalary we strategiýany tassyklamak hakynda 2007 belgili  Kararynda görkezilýän meýilnamalarda, maksatnamalarda we strategiýada bilim ulgamy üçin bellenen çäreleri durmuşa geçirmek boýunça Konsepsiýasyna”,“Halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna goşulmak boýunça Konsepsiýasyna”,“Aýyň talyby, Aýyň mugallymy, Aýyň kafedrasy we Aýyň fakulteti bäsleşiklerini  geçirmek boýunça Konsepsiýasyna” we olary amala aşyrmak boýunça ýerine  ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasyna laýyklykda alnyp barylýan işleriň her  aýdaky resmi statistiki-bal monitoringli hasabaty işlenilip taýýarlanylýar.

     Uniwersitetimizde ylmy-pedagogik işgärleriň Reýting bahalandyrmasy boýunça ýerine ýetirilýän  işleriň hil häsiýetnamasyny kämilleşdirmek maksady bilen Sanly tehnologiýalar we kiberhowpsuzlyk fakultetiniň Häzirki zaman kompýuter tehnologiýalary kafedrasynyň we Kiberhowpsuzlyk kafedrasynyň mugallymlary tarapyndan “iRating”, ýagny, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlarynyň  we talyplarynyň işjeňligini hasaba almak usulyny awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýän  programma üpjünçiligi döredildi.

     Bu programma uniwersitetimiziň içki lokal toruna  ornaşdyryldy we doly derejede işe girizildi. Ähli fakultetleriň dekanlaryň ylmyişler boýunça orunbasarlary bu programma öz fakultetlerine degişli bolan mugallymlaryň  we talyplaryň gazanan üstünliklerini, ýerine ýetiren işlerini yzygiderli girizýärler.

     2023-nji ýylyň maý aýynda uniwersitetiň  professor-mugallymlary tarapyndan uniwersitetiň halkara akkreditasiýasyny  almagyny ýola goýmak we Bütindünýä uniwersitetleriň reýtinginiň sanawyna girmek  boýunça düýpli işler ýerine ýetirildi.

     2023-nji ýylyň 3-nji martynda Aziýa  uniwersitetler assosiasiýasynyň  Prezidenti tarapyndan Ýagşygeldi Kakaýew  adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetine bu halkara derejeli düzümiň assosirlenen agzalygyna kabul edilendigi baradaky habarnama ugradyldy. Şunuň  bilen baglylykda uniwersitet “Times Higher Education” atly bütindünýä  uniwersitetleriň reýting-bahalandyryş guramasy tarapyndan hem “Overall SDG Ranking 1001+” ýokary görkezijiniň şahadatnamasyna mynasyp boldy.

     2023-nji ýylyň 26-27-nji aprelinde Birleşen Arap  Emirlikleriniň Dubaý şäherinde “Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurtmaýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara göçme forum” geçirilip, bu forumda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň rektory “Senagatda wodorod energiýasyny öndürmegiň usullary we geljegi” atly temaboýunça çykyş etdi.

     2023-nji ýylyň 27-nji aprelinde Ýagşygeldi  Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti tarapyndan “Dünýäniň  öňdebaryjy halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna girmek üçin  indekslenilýän neşirlerde ylmy işleriň çap edilmegi boýunça tejribe alyşmak” atly ylmy-okuw seminar maslahaty geçirildi. Bu ylmy-okuw seminar maslahatyTürkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda Türkmenistanyň  Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň ýokary okuwm  ekdeplerini 2024-nji ýyla çenli halkara derejeli ýokary okuw mekdepleriniň  sanawyna girizmek barada beren tabşyrygyny hem-de Türkmenistanyň Bilim  ministrliginiň “Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini 2024-nji ýyla çenli halkara  derejeli ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna goşmak boýunça geçirilmeli  çäreleriň Meýilnamasynda” görkezilen wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, uniwersitetiň Maglumat tehnologiýa merkezinde sanly wideo  aragatnaşyk arkaly  ýurdumyzyň ähli ýokary okuw mekdepleriniň we ylym-bilim edaralarynyň arasynda  geçirildi.

     2023-nji ýylyň 28-nji aprelinde Russiýa  Federasiýasynyň  Týumen döwlet uniwersitetiniň bölümçesi bolan P.P.Ýerşow  adyndaky Işim Pedagogika institutynyň  guramagynda  2023-nji ýylyň 2-nji martynda  geçirilen “Russiýada we daşary ýurtlarda tehnologik bilimiň meseleleri we geljegi” (Проблемы и перспективы технологического образования в России и за рубежом – Problems and prospects of technological  education in Russia and abroad) atly V halkara ylmy-amaly maslahata özleriniň  ylmy-barlag işlerini şöhlelendirýän ylmy makalalary bilen sanly wideo aragatnaşyk arkaly çykyş edip, işjeň gatnaşandygy üçin bu institutyň  direktory N.I.Sabaýewa tarapyndan Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit wegaz uniwersitetiniň 47 sany professor-mugallymlary, 8 sany talyplary –Minnetdarlyk Hatlary, Hormat Hatlary, Sertifikatlary, I we II derejeli  Diplomlary bilen sylaglanyldylar.

     Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen  ýurdumyzda döwrebap ýokary okuw mekdepleriniň sany artýar, maddy-enjamlaýyn  binýady berkidilýär, milli bilim ulgamynyň kanunçylyk binýady kämilleşdirilýär, çalt depginler bilen ösýän sanly ykdysadyýetiň  zerurlyklary nazara alnyp, täze  hünär okuwlary girizilýär, okuw meýilnamalary, okuw maksatnamalary döwrebaplaşdyrylýar, bilim bermegiň  innowasion usullary okuw işine  ornaşdyrylýar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri tarapyndan dünýäniň abraýly  ýokary okuw mekdepleri, ylym-bilim merkezleri bilen hyzmatdaşlyk has-da ýaýbaňlandyrylýar.

     Türkmenistanyň Prezidenti bu ugurda alnyp barylýan  işleri has-da kämilleşdirmek maksady bilen, 2024-nji ýyla çenli ýurdumyzyň ýokaryokuw mekdeplerini halkara derejeli  ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna girizmek wezipesini  öňde goýdy.

     THE  “Impact Rankings-2023”  bütindünýä ýyllyktäsir reýtinginiň bäşinji neşirinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň  birbada sekizisine ýer berildi, olar “Times Higher Education (THE)” iňlis  guramasynyň garaşsyz halkara hünärmenleriniň ýokary bahasyna mynasyp boldular.

     THE “Impact Rankings” reýtingi 2019-njy ýyldanbäri geçirilýär we häzirki wagtda ýeke-täk global öndürijilik sanawydyr. Bu sanawda uniwersitetlere Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan düzülip, sosialwe ykdysady ösüş derejesini ýokarlandyrmagy maksat edinýän Durnukly ösüşmaksatnamasynyň (DÖM) 17 maksadyna ýetmek jähetinden baha berilýär. Ýokary görkezijilere ymtylýan we THE “Impact Rankings-2023” dünýä reýtingine giren  ýokary okuw mekdepleriniň arasynda ýurdumyzyň sekiz ýokary okuw mekdebi ynamly  orun aldy. Olar Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti,Türkmenistanyň Oguz Han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti,  Türkmenistanyň Döwlet energetika instituty, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar  we informatika instituty, Türkmen oba hojalyk instituty, Türkmen döwlet  binagärlik-gurluşyk instituty, Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş  instituty we Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetidir.Türkmenistanyň  ýokary okuw mekdepleri THE “Impact  Rankings-2023” sanawyna Durnukly ösüşiň 11 maksadyny: “Bilimiň hilini”, “Elýeterli we arassa  energiýany”, “Senagat, innowasiýalar we infrastrukturany”, “Açlygy aradan  aýyrmagy”, “Gender deňligini”, “Gury ýeriň eko  ulgamlaryny gorap saklamagy”, “Saglyk we abadançylygy”, “Arassa suw we arassaçylygy”, “Mynasyp iş we ykdysady ösüşi”, “Durnukly şäherler we ilatly ýerleri” we “Maksatlara ýetmek üçin  hyzmatdaşlygy” durmuşa geçirmäge işjeň we netijeli gatnaşandyklary üçin  girizildi.Okuw mekdepleriniň her biri dört maksada, şol sanda DÖM 17-ä  (maksatlara ýetmek üçin hyzmatdaşlyk) gatnaşygyny görkezdi.

     Reýtinge gatnaşýan ýokary okuw mekdepleriBMG-niň DÖM-niň islendigine baha bermek üçin, maglumat berip biler. Umumy  reýtinge DÖM 17 (maksatlara ýetmek üçin hyzmatdaşlyk) we ýene azyndan üç sany DÖM  boýunça  maglumat berýän okuw mekdepleri girizilýär. Ýokary okuw  mekdepleriniň umumy  sanawdaky  jemi bahasy onuň DÖM 17 boýunça bahasynyň galan  DÖM-lerden alan iň gowy üç bahasyna goşulmagy arkaly hasaplanýar. Londondaýerleşýän “Times Higher Education” iňlis guramasy dünýäniň reýtinge  gatnaşýanlaryň arasynda abraý we meşhurlyk gazanan ýokary mekdepleriniň  reýtinglerini düzmek boýunça öňdebaryjy guramalaryň biri diýlip ykraredilendir. 2023-nji ýylda “THE Impact Rankings” reýtingine dünýäniň 112 ýurdundan takmynan 1600 ýokary okuw mekdebi gatnaşdy. Reýtinge gatnaşýanlaryň sany ýylsaýyn artýar, barha has köp okuw mekdepleri DÖM-lere ýetmek isleglerini  görkezmäge we “The Impact  Rankings” abraýly dünýä sanawyna goşulmaga çalyşýar. Reýting oňa gatnaşýanlary DÖM-lere ýetmekde  ýokary ösüş görkezmäge, täze usullary ornaşdyrmaga we bu ugurdaky çäreleri netijeli gowulandyrmaga,  guramaçylara öz ösüşleriniň has aýdyň we açyk subutnamalaryny bermäge  höweslendirýär.

     Ýokarda agzalan sekiz ýokary okuw mekdeplerinden  altysynyň bu reýtinge ilkinji gezek girendigini bellemelidiris.Ýagşygeldi Kakaýewiň adyny göterýän Halkara nebit we gaz uniwersiteti we Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika  instituty bütindünýä ýokary okuw  mekdepleriniň sanawynda ikinji gezek görkezilýär. Ilkinji gezek bu iki ýokary  okuw mekdebi geçen ýyl reýtingde “THE Impact Rankings-2022”-iň dördünji  neşirinde orun alypdylar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleri  daşary ýurtly hünärmenleriň ýokary bahalaryna mynasyp bolmak bilen, abraýly  dünýä reýtinglerinde ýer alýarlar we şoňa görä, dünýä derejesinde ykrar edilmegi  gazanýarlar. Bu bolsa ýurdumyzda ylym we bilim pudaklarynda alnyp barylýan giňgerimli hem netijeli işleriň aýdyň subutnamasydyr. Ýurdumyzyň ýokary okuw  mekdepleriniň halkara derejesinde gazanan üstünlikleri, ýeten derejeleri we üstünlikleri ýurdumyzda hünärmenleri taýýarlamaklygyň hilini we derejesini  görkezýär, milli bilim ulgamyny dünýä ülňüleriniň derejesine çykarmak we ýokaryokuw mekdeplerini dünýäniň öňdebaryjy ýokary okuw mekdepleriniň hataryna  girizmek  boýunça döwletimiziň  esasy meseleleriniň  biriniň  çözülmegine goşant  goşýar.

img

Habarlaşmak üçin:

  1. Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8, Baş bina 
  2. Tel: (+99312) 39-13-03
  3. Faks: (+99312) 39-14-00
  4. E-mail: iuog@sanly.tm
  5. Web-saýt: iogu.edu.tm