BILDIRIŞLER

img
12 June 2023

2023-nji ýylyň 14-nji iýuny, çarşenbe güni «Energetiki nukdaýnazarlar we uglewodorod ýataklaryny özleşdirmegiň täze tehnologiýalary» atly halkara ylmy-amaly maslahaty geçirilýär

2023-nji ýylyň 14-nji iýuny, çarşenbe «Energetiki nukdaýnazarlar we uglewodorod ýataklaryny özleşdirmegiň täze tehnologiýalary»

img
03 May 2023

Ýaş telekeçileriň we ýaşlar kärhanalarynyň arasynda «MAHABAT ÜSTÜNLIGIŇ AÇARY»atly festiwaly geçirilýär

Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi bilen bilelikde ýurdumyzyň we jemgyýetimiziň ykdysady, syýasy we medeni durmuşyna ýaşlaryň doly hukukly gatnaşmaklaryny gazanmak, ýaşlary mahabat işiniň çygryna çekmek üçin höweslendirmeler ulgamyny ösdürmek maksady bilen, Ýaş telekeçileriň we ýaşlar kärhanalarynyň arasynda «Mahabat üstünligiň açary» atly festiwalyň çäklerinde bäsleşigi yglan edýär.

img
26 April 2023

Nebitgaz senagatynda ulanylýan öndebaryjy tehnologiýalar we enjamlar barada onlaýn okuwlary geçiriler

Nebitgaz senagatynda ulanylýan öndebaryjy tehnologiýalar we enjamlar barada onlaýn okuwlary geçiriler

img
23 April 2023

“Ekologiýa howpsuzlygy we nebitgaz pudagynda standartlar: Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňdebaryjy tejribesi” atly onlaýn seminary geçiriler

“Ekologiýa howpsuzlygy we nebitgaz pudagynda standartlar: Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňdebaryjy tejribesi” atly onlaýn seminary geçiriler

img
20 March 2023

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça «Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşiginiň geçirilýär

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi 2023-nji ýylyň 1-nji martyndan 2023-nji ýylyň 10-njy oktýabry aralygynda ýaşy

img
06 March 2023

Türkmenistanyň "Halkbank" döwlet täjirçilik bankynyň “Halkbank terminal” täze mobil ulgamynyň hyzmatyny hödürleýär

Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik banky, söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýelerine hem-de olaryň müşderilerine amatly şertleri döretmek maksady bilen, sanly bank önümi bolan “Halkbank terminal” atly täze hyzmatyň işe girizilendigini habar berýär.