Kitaphana

Kitaphana

      Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  (HNGU)  kitaphanasy  2012-nji  ýylda  döredildi.  Häzirki wagtda uniwersitetiň  kitaphana  gaznasy  113184 sany kitapdan ybarat. Kitaphana gaznasyndaky  29793  sany  kitap  rus  we  beýleki daşary  ýurt  dillerinde, 83391 sanysy bolsa  türkmen  dilinde  neşir  edilen  kitaplardyr.

      Kitaphana  gaznasy  ylmy-tehniki,  syýasy-jemgyýetçilik  neşirlerinden, okuw  kitaplaryndan  we  gollanmalardan,  çeper edebiýatlardan,  gazet-žurnallardan  ybarat. Kitaphananyň  gaznasy Türkmenistanyň Bilim  ministrligi tarapyndan  berilýän  okuw  kitaplary  we okuw  gollanmalary  bilen  yzygiderli baýlaşdyrylýar.

      Kitaphananyň  okalgasynda  talyplaryň  dürli  edebiýatlardan  peýdalanmaklary üçin  ähli şertler  döredilen.

      Kitaphanada  2012-nji  ýyldan bäri  elektron  kitaphana hereket  edýär. Elektron  kitaphanada  96 sany kompýuter elektron ulgama  birikdirilip, häzirki wagta  onda  elektron  kitaplaryň  6748-si  ýerleşdirilen, olardan  3743  sanysy  rus  we  beýleki  daşary  ýurt dillerindäki, 3005  sanysy bolsa  türkmen dilindäki  elektron  kitaplardyr.

     Kitaphanada  Türkmenistanyň  Prezidentiniň  çykyşlary, Türkmen  halkynyň  Milli Lideri  Gurbanguly  Berdimuhamedowyň  syýasy, edebi-çeper,  ylmy-ensiklopedik  kitaplary boýunça  sergiler, okyjylar  maslahatlary, alymlar, ýazyjy-şahyrlar, sungat işgärleri  bilen  döredijilik  duşuşyklary  gurnalýar.  

     Kitaphananyň işiniň esasy ugurlary:

·          uniwersitetiň  hünär  ugurlaryna, bilim  maksatnamalaryna  we  maglumat zerurlyklaryna  laýyklykda  kitaphananyň  gaznasyny döretmek  arkaly talyplaryň  ýokary hilli bilim almagyna hem-de ylmy we innowasion işleri ösdürmäge  ýardam etmek;

·          iri we ýöriteleşdirilen kitaphanalar  tarapyndan okyjylara berilýän maglumatlaryň we bibliografik hyzmatlaryň gerimini  giňeltmek;

·          talyplaryň arasynda  maglumat-bibliografik bilimleri wagyz etmek;

·          kitap gaznasyny saýlamak, toplamak, ulgamlaşdyrmak;

·          esasy okyjylaryň toparlary üçin maglumatlaryňyz almak we gaznalary elýeterli etmek;

·          neşirleriň çap edilen we elektron görnüşlerinde netijeli maglumat gözlemek mümkinçiligini döretmek;

·          hyzmatlar,  kitaphana  gaznasy, şeýle  hem  bilim, innowasiýa  we  ylmy işler  barada  maglumat  bermek  maksady  bilen, uniwersitetiň  fakultetleri, kafedralary  we  ylmy-barlag  işlerini  alyp  barýan  bölümleri  bilen özara gatnaşygy saklamak;

·          gaznalaryň  tükelligini  üpjün  etmek;

·          kitaphana  tarapyndan  hödürlenýän  hyzmatlar  barada  habar  bermek.

img

HNGU-nyň okuw we ylmy-barlag işlerinde maglumat - kitaphana üpjünçiligi:

 • ulanyjylara okalgalarda we kitap sargyt edilýän otaglarda resminamalar we elektron çeşmeler, elektron resurslar we maglumat-bibliografiki hyzmatlar, bilimiň we neşirleriň dürli görnüşleri boýunça netijeli hyzmat etmek;
 • ulanyjylara maslahat bermek, sargytlaryň ähli görnüşlerini ýerine ýetirmek;
 • hyzmatlar, kitaphananyň çeşmeleri we hyzmatlaryň tizlenmegi, şeýle hem bilim, innowasiýa we ylmy işleriň maglumat  goldawy barada maglumat bermek maksady bilen, uniwersitetiň fakultetleri, kafedralary we ylmy-barlag işlerini alyp barýan bölümleri bilen özara gatnaşygy saklamak;
 • mugallymlaryň, hünärmenleriň, alymlyk derejesine dalaşgärleriň we aspirantlaryň şahsy maglumat hyzmatlary;
 • kitaphana täze gelip gowşan, kitaphanada ozal bar bolan elektron çeşmeler, olary ulanmak üçin ygtyýar almagyň tertibi barada maglumat bermek;
 • beýleki kitaphanalardan resminamalary elektron görnüşde bermek we maglumat goruny ulanmak hyzmatlary.

Habarlaşmak üçin:

 • Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8, Baş bina, 1-nji gat, otag 113
 • Tel: (+99312) 39-13-16
 •  Faks: (+99312) 39-14-00
 • E-mail:iuog@sanly.tm
 • Web-saýt:iogu.edu.tm