Kitaphana

Kitaphana

Uniwersitetiň kitaphanasy barada maglumat

    Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň kitaphanasy 2012-nji ýylda döredildi. Häzirki wagtda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň kitaphana gaznasy 113942 ekzemplýardan ybarat. Kitaphana gaznasy 27643 sany rus dilinde we 2807 sany beýleki daşary ýurt dillerinde, 83492 sany türkmen dilinde neşir edilen kitaplardan ybaratdyr.

    Kitaphana gaznasy ylmy-tehniki, syýasy-jemgyýetçilik neşirlerden, okuw kitaplaryndan, çeper edebiýatlardan, gazet-žurnallardan ybarat. Kitaphananyň gaznasy Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň “Bilim” merkezi bazasyndan alynýan syýasy, çeper edebiýatlar, okuw kitaplary bilen yzygiderli doldurylýar.

    Kitaphanada talyplaryň okamaklary üçin ähli zerur şertler döredilen.

    Kitaphanada 2012-nji ýyldan bäri elektron kitaphana işleýär. Bu elektron kitaphanada 96 sany kompýuter elektron ulgama birikdirilip, häzirki wagta onda elektron kitaplaryň 6752-si ýerleşdirilen we okyjylara elýeterli üpjün edilýär. Elektron kitaphanada 3743 sany rus we beýleki daşary ýurt dillerindäki, 3009 sany türkmen dilindäki elektron kitaplar bar.

     Kitaphananyň işiniň esasy ugurlary:

·          uniwersitetiň  hünär  ugurlaryna, bilim  maksatnamalaryna  we  maglumat zerurlyklaryna  laýyklykda  kitaphananyň  gaznasyny döretmek  arkaly talyplaryň  ýokary hilli bilim almagyna hem-de ylmy we innowasion işleri ösdürmäge  ýardam etmek;

·          iri we ýöriteleşdirilen kitaphanalar  tarapyndan okyjylara berilýän maglumatlaryň we bibliografik hyzmatlaryň gerimini  giňeltmek;

·          talyplaryň arasynda  maglumat-bibliografik bilimleri wagyz etmek;

·          kitap gaznasyny saýlamak, toplamak, ulgamlaşdyrmak;

·          esasy okyjylaryň toparlary üçin maglumatlaryňyz almak we gaznalary elýeterli etmek;

·          neşirleriň çap edilen we elektron görnüşlerinde netijeli maglumat gözlemek mümkinçiligini döretmek;

·          hyzmatlar,  kitaphana  gaznasy, şeýle  hem  bilim, innowasiýa  we  ylmy işler  barada  maglumat  bermek  maksady  bilen, uniwersitetiň  fakultetleri, kafedralary  we  ylmy-barlag  işlerini  alyp  barýan  bölümleri  bilen özara gatnaşygy saklamak;

·          gaznalaryň  tükelligini  üpjün  etmek;

·          kitaphana  tarapyndan  hödürlenýän  hyzmatlar  barada  habar  bermek.

img

HNGU-nyň okuw we ylmy-barlag işlerinde maglumat - kitaphana üpjünçiligi:

 • ulanyjylara okalgalarda we kitap sargyt edilýän otaglarda resminamalar we elektron çeşmeler, elektron resurslar we maglumat-bibliografiki hyzmatlar, bilimiň we neşirleriň dürli görnüşleri boýunça netijeli hyzmat etmek;
 • ulanyjylara maslahat bermek, sargytlaryň ähli görnüşlerini ýerine ýetirmek;
 • hyzmatlar, kitaphananyň çeşmeleri we hyzmatlaryň tizlenmegi, şeýle hem bilim, innowasiýa we ylmy işleriň maglumat  goldawy barada maglumat bermek maksady bilen, uniwersitetiň fakultetleri, kafedralary we ylmy-barlag işlerini alyp barýan bölümleri bilen özara gatnaşygy saklamak;
 • mugallymlaryň, hünärmenleriň, alymlyk derejesine dalaşgärleriň we aspirantlaryň şahsy maglumat hyzmatlary;
 • kitaphana täze gelip gowşan, kitaphanada ozal bar bolan elektron çeşmeler, olary ulanmak üçin ygtyýar almagyň tertibi barada maglumat bermek;
 • beýleki kitaphanalardan resminamalary elektron görnüşde bermek we maglumat goruny ulanmak hyzmatlary.

Habarlaşmak üçin:

 • Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8, Baş bina, 1-nji gat, otag 113
 • Tel: (+99312) 39-13-16
 •  Faks: (+99312) 39-14-00
 • E-mail:iuog@sanly.tm
 • Web-saýt:iogu.edu.tm