Ugurlar we hünärler

Ugurlar, hünärler we taýýarlygyň ugurlary

Amaly geologiýa, dag işleri, nebitgaz işi we geodeziýa

 • Nebit-gaz känlerini özleşdirmek we ulanmak
 • Nebit we gaz guýularyny burawlamak
 • Nebitgazgeçirijilerini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak we ulanmak
 • Nebitiň we gazyň geologiýasy
 • Ýerüsti dag işleri
 • Gidrogeologiýa we inžener geologiýasy
 • Geologik kartalaşdyrma we magdan ýataklarynyň gözlegi
 • Peýdaly magdanlary gözlemegiň we barlamagyň geofiziki usullary
 • Markşeýder  işi
 • Gazylyp alynýan peýdaly magdanlary baýlaşdyrmak
 • Gazylyp alynýan peýdaly magdan känlerini özleşdirmek
 • Nebitgaz işi (bakalawr–iňlis dilinde )
 • Gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň geologiýasy we gözlegi (bakalawr- iňlis dilinde)
 • Dag işleri (bakalawr)
 • Nebitgaz işi (magistratura)

Himiýa tehnologiýalary

 • Nebiti we gazy gaýtadan işlemegiň himiki tehnologiýasy
 •  Himiýa tehnologiýasy (nebitgaz pudagynda) (bakalawr–iňlis dilinde )
 •  Uglewodorod gazlaryny gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy (magistratura)

Tehnosfera howpsuzlygy we tebigy abadanlaşdyryş

 • Daşky gurşawy goramak we tebigy baýlyklary tygşytly peýdalanmak

Tehniki ulgamlarda dolandyryş

 • Standartlaşdyrmak we sertifikatlaşdyrmak
 • Standartlaşdyrmak we metrologiýa (bakalawr)

Informatika we hasaplaýyş tehnikasy

 • Maglumatlary işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary
 • Maglumat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi
 • Programma inženerligi (bakalawr–iňlis dilinde )
 • Maglumat  ulgamlary we tehnologiýalary (nebitgaz pudagynda) (bakalawr);
 • Kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi (bakalawr);

Maglumat howpsuzlygy (bakalawr)

Maşyngurluşyk

 •  Sowadyjy, kompressor maşynlary we desgalary
 •  Nebit, gaz känleriniň maşynlary we enjamlary
 •  Tehnologiki maşynlar we enjamlar (bakalawr)

Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary

 • Nebitgaz desgalary we senagat gurluşygy

Elektro we ýylylyk energetikasy

 • Elektrik üpjünçiligi
 • Senagat desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy
 • Gazturbina desgalary we gazkompressor stansiýalary
 • Elektroenergetika we elektrotehnika (bakalawr)

Ykdysadyýet we dolandyryş

 • Ykdysadyýet we dolandyryş (nebitgaz pudagynda)
 • Logistika (nebitgaz pudagynda) (bakalawr–iňlis dilinde )
 • Işgärleri dolandyryş (nebitgaz pudagynda) (bakalawr)
 • Ykdysadyýet we dolandyryş (nebitgaz pudagynda) (bakalawr).

Habarlaşmak üçin:

 • Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8 
 • Tel: (+99312) 39-13-05
 • Faks: (+99312) 39-14-00
 • E-mail: iuog@online.tm
 • Web-saýt: iogu.edu.tm