Ugurlar we hünärler

Ugurlar, hünärler we taýýarlygyň ugurlary

Amaly geologiýa, dag işi, nebitgaz işi we geodeziýa

 • Nebit-gaz känlerini özleşdirmek we ulanmak
 • Nebit we gaz guýularyny burawlamak
 • Nebitgazgeçirijilerini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak we ulanmak
 • Nebitiň we gazyň geologiýasy
 • Gidrogeologiýa we inžener geologiýasy
 • Geologiki   kartalaşdyrma we magdan ýataklarynyň gözlegi
 • Peýdaly magdanlary gözlemegiň we barlamagyň geofiziki usullary
 • Markşeýder   işi
 • Gazylyp   alynýan  peýdaly  magdanlary  baýlaşdyrmak
 • Ýerüsti dag işleri
 • Gazylyp  alynýan peýdaly magdan  känlerini  özleşdirmek
 • Nebitgaz işi  (bakalawr – iňlis dilinde)
 • Gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň geologiýasy we gözlegi  (bakalawr – iňlis dilinde)
 • Dag işi (bakalawr)
 • Nebitgaz işi (magistr)

Himiýa tehnologiýalary

 • Nebiti we gazy gaýtadan işlemegiň himiki tehnologiýasy
 • Himiýa tehnologiýasy (nebitgaz  pudagynda) (bakalawr – iňlis dilinde)
 • Uglewodorod gazlaryny gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy (magistr)

Tehnosfera howpsuzlygy we tebigaty abadanlaşdyryş

 • Daşky gurşawy goramak  we  tebigy baýlyklary tygşytly peýdalanmak

Tehniki ulgamlarda dolandyryş

 • Standartlaşdyrmak  we  sertifikatlaşdyrmak
 • Standartlaşdyrmak  we  metrologiýa (nebitgaz pudagynda) (bakalawr)

Informatika  we  hasaplaýyş  tehnikasy

 • Maglumatlary işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary
 • Maglumat ulgamlary we tehnologiýalary (nebitgaz pudagynda) (bakalawr)
 • Maglumat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi
 • Kompýuter ulgamynyň programma üpjünçiligi (nebitgaz pudagynda) (bakalawr)
 • Programma inženerçiligi (bakalawr – iňlis dilinde)

Maglumat howpsuzlygy

 • Maglumat howpsuzlygy (nebitgaz pudagynda) (bakalawr)

Maşyngurluşyk

 • Sowadyjy, kompressor maşynlary we desgalary
 • Nebit, gaz känleriniň maşynlary we enjamlary
 • Tehnologiki maşynlar we enjamlar (nebitgaz pudagynda) (bakalawr)

Gurluşygyň tehnikasy we tehnologiýalary

 • Nebitgaz desgalary we senagat gurluşygy

Elektrik we ýylylyk energetikasy

 • Senagat  desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi  hem-de awtomatikasy (nebitgaz pudagynda)
 • Gazturbina desgalary we gazkompressor stansiýalary
 • Elektrik üpjünçiligi
 • Elektroenergetika  we elektrotehnika (nebitgaz pudagynda) (bakalawr)

Ykdysadyýet  we dolandyryş

 • Ykdysadyýet we dolandyryş (nebitgaz pudagynda)
 • Nebitgaz pudagynyň ykdysadyýeti we dolandyrylyşy (bakalawr)
 • Logistika (nebitgaz pudagynda) (bakalawr – iňlis dilinde)
 • Işgärleri dolandyrmak (nebitgaz pudagynda) (bakalawr)

Habarlaşmak üçin:

 • Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8 
 • Tel: (+99312) 39-13-05
 • Faks: (+99312) 39-14-00
 • E-mail: iuog@sanly.tm
 • Web-saýt: iogu.edu.tm