TÄZELIKLER

img

Birinji orny eýelemegi başardy

29 Ýanwar 2023

     Ýurdumyzda  sportuň ösen  ulgamyny döretmek, beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri  terbiýeläp ýetişdirmek babatda uly işler alnyp barylýar. Hormatly Prezidentimiziň  parasatly syýasaty netijesinde ýurdumyzyň sport abraýyny belende göterip biljek türgenleri ýüze çykarmak maksady bilen, sportuň dürli görnüşleri boýunça Türkmenistanyň çempionatlary geçirilýär.

      Arkadagly Serdarymyzyň  döredip berýän giň mümkinçiliklerinden ruhlanýan ýaşlarymyz halkara  ýaryşlaryna  gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.    

     “Arkadag Serdarly  bagtyýar ýaşlar ýyly” diýlip  atlandyrylan  2023-nji ýylyň 29-njy ýanwarynda  Aşgabat şäherinde sportuň ýeňil atletika  görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Türkmenistanyň çempionatynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Geologiýa fakultetiniň 1-nji ýyl talyby Pena  Babanyýazow sportuň ýeňil  atletika görnüşi boýunça 800 metr aralyga  ylgamakda üstünlikli çykyş edip, baýrakly birinji orny eýelemegi başardy.

img