TÄZELIKLER

img

Türkmenistanyň Çempionatynda gazanylan üstünlikler

15 Mart 2023

     Türkmenistanyň  sport  äleminde belent  abraýa eýe bolmagy Hormatly Prezidentimiziň  baştutanlygynda  bu  ugra  aýratyn  üns berilýändigini  aýdyň  görkezýär. Ýurdumyzda   çempionatlar  ýokary  guramaçylyk  derejesinde  geçirilýär.

         Ýaşlary  bedenterbiýe  we  sport  bilen  meşgullanmaga  giňden  çekmekde, sagdyn  durmuş ýörelgelerini  wagyz  etmekde Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň  mugallymlary netijeli  işleri  alypbarýarlar. Olar  bedenterbiýäniň we  sportuň  sazlaşykly  ösmegine  we  ýaştürgenleriň  kemala  gelmegine  mynasyp  goşantlaryny  goşýarlar.

         2023-nji  ýylyň 09-13-njy  mart  aralygynda  Türkmenistanyň çempionatynda  sportuň  Stoluň  üstünde  oýnalýan  tennisgörnüşi boýunça  ýaryş  geçirildi. Ýaryşa Ýagşygeldi  Kakaýew adyndaky Halkara nebit  we  gaz uniwersitetiniň  mugallymlary  we talyplary  gatnaşdylar. Bu  ýaryşda  sportuň  stoluňüstünde  oýnalýan  jübütlikdäki  görnüşinde  uniwersitetiň  Sanly  tehnologiýalar  we kiberhowpsuzlyk  fakultetiniň  mugallym-öwrenijisi  Nyýazgylyjowa  Oguljennet, Geologiýa  fakultetiniň  3-nji  ýyl  talyby  Begnazarowa Nargül  bilelikde  çykyş  edip, I orna mynasyp  boldular. Toparlaýyn  görnüşinde Sanly  tehnologiýalar we  kiberhowpsuzlyk  fakultetiniň  mugallym-öwrenijisi   Nyýazgylyjowa   Oguljennet III orna  mynasyp boldy.

         Bu üstünlikler ýurdymyzda sportuň täze  belentliklere  çykmagy üçin öňde goýlan wezipeleriň üstünlikli durmuşa  geçirilýändigini aýdyň beýan edýär.

img