TÄZELIKLER

img

Wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

12 Oktýabr 2023

     2023-nji  ýylyň  12-nji  oktýabrda  Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  Maglumat  tehnologiýalar merkeziniň  mejlisler  zalynda  Türkmenistanyň  Prezidentiniň  2019-njy  ýylyň  1-nji  martyndaky  1156-njy  karary  bilen  tassyklanan  “Raýat goranyşy  çygryndaky  döwlet  syýasatynyň  esasy  ugurlaryny  2019-2030-njy  ýyllar  aralygynda  durmuşa  geçirmegiň  döwlet  maksatnamasy”, Türkmenistanyň  Adatdan  daşary  ýagdaýlar  baradaky  döwlet  toparynyň  2023-nji  ýylyň  10-njy  iýulynda  geçiren mejlisiniň  çözgütlerinden gelip  çykýan  talaplary  ýerine  ýetirmek  maksady  bilen  meýletinçilik  işiniň  gerimini giňeltmek  we  olaryň ähmiýeti barada  wagyz-nesihat çäresi  geçirildi.