TÄZELIKLER

img

Wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi

07 Maý 2024

     2024-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedow tarapyndan Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymyzda sagdyn durmuş kadalaryny berjaý etmek boýunça alnyp barylýan döwlet syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmek maksady bilen şeýle-de “Türkmenistanda temmäkä  garşy göreşmek boýunça 2024-nji ýylyň maý aýynyň 1-31-i aralygynda geçiriljek çäreleriň meýilnamasyna” laýyklykda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde talyp ýaşlaryň arasynda zyýanly endikleriň ýaramaz täsirini düşündirmek, sagdyn durmuş we milli ahlak ýörelgelerini ýaýbaňlandyrmak maksady bilen Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň uly mejlisler zalynda wagyz-nesihat duşuşygy geçirildi.

img