Ylmy-okuw merkezler

Ylmy-barlag we okuw merkezi

11 Maý 2023

     Türkmenistanyň  Milli  Lideri  Gurbanguly  Berdimuhamedowyň tabşyrygy esasynda Ýagşygeldi  Kakaýew adyndaky Halkara nebit  we gaz uniwersitetiniň  ýanynda mugallymlary, ylmy işgärleri, nebitgaz  pudagy  boýunça alymlyga dalaşgärleri taýýarlamak maksady bilen, Merkez döredildi.       

     Merkeziň  esasy maksady, ylmyň we  tehnologiýalaryň  ileri  tutulýan  ugurlary  boýunça düýpli  we  amaly  ylmy-barlag  hem-de taslama işleri alyp barmaklyga ýardam bermek, mugallymlaryň, nebitgaz  pudagynyň hünärmenleriniň  we  işgärleriniň  hünär  derejelerini ýokarlandyrmak  hem-de  olary  gaýtadan  taýýarlamak boýunça  ýokary  derejeli  hünärmenleri   taýýarlamak.

Merkeziň  esasy wezipeleri  şu  aşakdakylardan  ybaratdyr:

     -   ylmy  işgärleriň,professor-mugallymlaryň,  talyplaryň taýýarlan  ylmy  işlerini, innowasiýalaryny  we  oýlap  tapyşlaryny önümçilige ornaşdyrmaklya ýardam bermek; 

     -   daşary ýurtlaryň  öňdebaryjy ýokary okuw mekdepleri  bilen  ylym-bilim  babatynda  tejribe alyşmak.

     -   Uniwersitetde  daşary  ýurtly  tanymal  professor-mugallymlarynyň  uzak  aralykdan  sapak  okatmaklaryny  işjeňleşdirmek:

     -   nebitgaz  pudagy  üçin ýokary derejeli  hünärmenler  taýýarlananda  abraýly  halkara  bilim  edaralaryny, Petronas, Dragon Oil, CNPC, Hyundai, LG, Lukoýl, Areti  we beýleki  kompaniýalaryň okuw merkezlerini  işjeň  çekmek;

     -    nebitgaz toplumynyň  pudaklaýyn dolandyryş kärhanalaryna  sanly  ykdysadyýeti  we  innowasion  çözgütleri  ornaşdyrylmagyň  ýollaryny  we  ugurlaryny  kesgitlemek; 

     -    ylmy  monografiýalary, dissertasiýalary, ylmy makalalary, tezisleri, ylmy-amalyýygyndylary, okuw kitaplary we gollanmalary taýýarlamak;

     -    aspirantlara  we  alymlyk  derejesine dalaşgärlere  goşmaça “Ylmyň filosofiýasy”, “Hünär boýunça daşaryýurt dilleri”, “Häzirki  zaman kompýuter tehnologiýalary” dersler we ylmy  işgärleriň  hünärleri  boýunça okuw sapaklaryny gurnamak;

     -    uniwersitetiň  professor-mugallymlarynyň, magistrleriniň, ylmy işgärleriniň  we  talyplarynyň  “Scopus”, “ScienceDirec”, “Web of Scienc” halkara ylmy-tehniki  indeksli  žurnallarynda  ylmy  makalalary  çap  etmek;

    -     uniwersitetiň  mugallymlarynyň, ylmy işgärleriniň, talyplarynyň  we  nebitgaz  toplumy boýunça  alymlyk derejesine dalaşgärleriň  halkara  ylmy-amaly maslahatlara, simpoziumlara, sergilere, seminarlara, bäsleşiklere  gatnaşmaklaryny  işjeňleşdirmek;

    -     nebiti  we  gazy  çuňlaşdyryp  gaýtadan  işlemekde “Türkmengaz”  döwlet  konserniniň  Ylmy-barlagtebigy  gaz  instituty, “Nebitgazylmytaslama”  instituty,  Türkmenistanyň Ylymlar  akademiýasynyň  Himiýa  instituty  bilen  bilelikde  ylmy-barlag  we  taslama  işlerinialyp  barmak  we  ylmy  taýdan  esaslandyrylan  teklipleri  önümçilige  hödürlemek.

     Habarlaşmak üçin:

  1. Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8, Innowasiýa ylmy-okuw merkeziniň  binasy
  2. Tel:   (+99312)  39-13-00
  3. Faks: (+99312) 39-14-00
  4. E-mail: iuog@sanly.tm
  5. Web-saýt: iogu.edu.tm