Ylmy-okuw merkezler

Innowasiýa ylmy-okuw merkezi

11 Maý 2023

     Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky Halkara nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  Innowasiýa ylmy-okuw  merkezi  2013-nji  ýylyň 3-nji  maýynda “Maglumat  tehnologiýalar  merkezi” ady bilen ilkinji  gezek  döredilip, soňra  2019-njy  ýylyň 4-nji  martynda  ady “Innowasiýa ylmy-okuw merkezi” diýlip  üýtgedildi. 2019-njy  ýylyň 7-nji  iýunynda merkeziň  Balkan  welaýatynyň  Balkanabat  şäherinde Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara  nebit we gaz uniwersitetiniň  Balkanabat  şahamçasynyň binasynda Innowasiýa ylmy-okuw merkeziniň  Balkanabat şahamçasy döredildi.

     Merkeziň esasy  maksady raýatlara başlangyç, hünär bilimini bermek, talyplara okuwdan daşary goşmaça taýýarlyk okuwlaryny geçmek; edara-kärhanalaryň ýokary we orta bölümleriniň hünärmenlerine kompýuter  sowatlylygyndan başlap, hünär derejesini  ýokarlandyrmak, olary gaýtadan taýýarlamak, gysga  wagtly  okuw kurslary gurnamak  we geçirmek; başlangyç we ýokary okuw mekdebinden soňky hünär bilimlerini amala aşyrmak; ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň ylma bolan höwesini artdyrmak, önümçilik maksatly dürlikiçi  tejribeleri geçirmek, täze tehnologiýalary ornaşdyrmakda laboratoriýa  şertlerinde tejribeleri geçirmek; iri möçberli ylmy-tehniki wezipeleri  bilelikde çözmek we ýokary okuw mekdepleriniň işläp düzen täzelikleriniň önümçilikde peýdalanylyşyny giňeltmek, ykdysadyýetiň pudaklary bilen  ylmy-tehniki hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini ösdürmek; kompýuterleri, periferiýa gurluşlaryny we programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak, lomaý satmak; maglumaty işläp we saklaýjy serişdeleriň  toplumyny we aragatnaşyk  enjamlaryny gurnamak, düzmek, tehniki hyzmatlary etmek; nebitgaz toplumyna  degişli hünärmenleriň we mugallymlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, olary gaýtadan taýýarlamak; daşky gurşawy goramak boýunça kadalaşdyryjy  namalary  işläp taýýarlamak ýaly meseleleri merkeziň esasy iş ugurlarynyň biridir.

     Innowasiýa  ylmy-okuw merkezinde  orta mekdep  ýaşly okuwçylardan  başlap, orta  hünär  bilimli,ýokary  okuw  mekdepleriň  talyplary, dürli pudaklardan  hünärmenleriň  hünär derejesini kämilleşdiriş okuwlaryny geçýärler.       

     Merkez doly  hojalyk  hasaplaşygy,öz-özüni maliýeleşdirmek  we  ödemek ýörelgelerinde  hereket edýär.

     Merkezde  ýurdumyzyň  birnäçe  hususy eýeçilikdäki  edara-kärhanalaryň  işgärleri  hünär derejesini  ýokarlandyryş  we  gaýtadan  taýýarlyk  okuwlaryny  geçýärler. Şu  güne çenli  Innowasiýa ylmy-okuw  merkezinde “Dragоn Oil”, “Areti”, “Eni”,“BUIG”, “BKE  buraw  kompaniýasy”, “Western   Atlas International”, “Mitsubishi  Electric  AG MELCO Elevator”,“Caspian  Drilling  Company”,  “Rönesans”, “Atlas” daşary ýurt kompaniýalaryň  hünärmenlerini  hem-de  ýurdumyzda hereket  edýän  hususy  telekeçilige  degişli “Miýesser” “Mawy Kenar”, “SGS”, “Ynanç Hyzmat”, “Berk Amal”, “Rowaç Hyzmat”, “Aziýa Ýollar”,“Gazyk”, “Gujurly Inžener”, “UssatInžener” we  başga-da  243 sany  kärhanalarynyň hünärmenleri  hünär  derejesini ýokarlandyryş  we  gaýtadan taýýarlyk  okuwlaryny geçdiler  we  geçmeklerini  dowam  edýärler.

     “Dragon  Oil”  kompaniýasy  bilen Innowasiýa  ylmy-okuw  merkeziniň  arasynda baglaşylan  şertnama  laýyklykda  kompaniýanyň  703 sany  hünärmen  “Senagat  howpsuzlygy  boýunça  işler” ugry  boýunça  hünär  derejesini  ýokarlandyryş  we gaýtadan  taýýarlyk  okuwlarynyň birinji  tapgyryny üstünlikli  tamamlap, ikinji  tapgyra  gadam  basdylar.

     Innowasiýa  ylmy-okuw  merkeziniň Balkanabat  şahamçasynda  nebitgaz  ugurlary  boýunça edara-kärhanalaryň  70-e  golaýy  şertnama baglaşyp, şertnamanyň  mazmunyna  we meýilnama  laýyklykda edara-kärhanalaryň  hünärmenleriniň  hünär  derejesini  ýokarlandyryş  we gaýtadan  taýýarlyk  okuwlaryny geçirýär.

     Innowasiýa  ylmy-okuw  merkezi bilen  Türkmenbaşydaky  nebiti  gaýtadan  işleýän zawodlar  toplumynyň  Hünär-tehniki  orta  mekdebi bilelikdäki  özara  bähbitli  hyzmatdaşlyk şertnamasy  esasynda  Türkmenbaşynyň  nebiti gaýtadan  işleýän  zawodlar  toplumynyň hünärmenleriniň hünär derejesini  ýokarlandyrmak, olary  gaýtadan taýýarlamak  okuwlaryny  geçirilip, olary  üstünlikli tamamlan  diňleýjilere döwlet  nusgasyndaky şahadatnamalar  berilýär, okuwlar  häzirki  wagtda meýilnama  görä, tapgyrlaýyn  öz  işini  dowam  edýär.

      Innowasiýa  ylmy-okuw  merkezi bilen  Türkmenbaşydaky  nebiti  gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň  Hünär-tehniki okuw  mekdebinde meýilnama we  şertnama  laýyklykda  bilim  ugrunda gazanylan  dünýä  tejribesi  göz-öňünde  tutulyp, Türkmenbaşydaky  nebiti  gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň  hünärmenlerinden  başga-da  2500-e golaýyny dürli  daşary  ýurt  we ýerli kärhanalaryň  hünärmenleriniň  2021-nji  ýyldan  başlap, 2024-njiýylyň  ahyryna çenli  okatmak  göz-öňünde  tutulýar.

     Häzirki  wagtda  Innowasiýa ylmy-okuw merkezinde  “Sowadyjy we howa ulgamlary”, “Ekologiýa howpsuzlygy”, “Sanly  tehnologiýalar we dolandyryş”, “Iňlis dili”, “Rus dili” ugurlary  boýunça  gysga  möhletli okuwlar  tölegli  esasda  geçirilýär. 

     “Burawlamagyň  tehnikasy  we tehnologiýasy”, “Nebit  we  gaz  känlerini özleşdirmek  we  ulanmak”, “Nebitgazgeçirijilerini  we nebitgazyň saklanýan  ýerlerini  taslamak, gurmak  we ulanmak”, “Tehnik-dozimetrist”, “Nebiti  we  gazy gaýtadan  işlemegiň  himiki  tehnologiýasy”, “Tehnologiýa proseslerini  we  önümçiligi  awtomatlaşdyrmak”,“Energetika”,“Nebit  we  gaz  geologiýasynda  innowasiýa tehnologiýalarynyň esaslary”, “Nebit-gaz  pudagynyň ykdysadyýeti  we  dolandyrylyşy”, “Senagat  howpsuzlygy boýunça  işler”, “Kiçi  we  orta  işewürlik menejment”,“Maliýe  hasabatlylygynyň  halkara  standartlary” ugurlary boýunça  hünär  derejesini  ýokarlandyryş  okuwlary hem-de “Buhgalter hasabaty”, “Buraw  enjamlarynyň  maşinisti”,“Nebit  we  gaz  guýularyny  burawlaýjynyň  kömekçisi”, “Geofiziki  we  geologiki  işleri boýunça dag  işçisi”, “Elektrik  togy  we  gaz  bilen kebşirleýji”, “Elektromehaniki  synaglaryň  we  ölçegleriň laboranty”, “Kompressor  wenasos  enjamlarynyň  maşinisti”,“Nebiti  we  gazy  gaýtadan  işleýän  tehnologiki  gurluşlaryň  operatory”, “Himiki  derňewiň laboranty”, “Kätip, kompýuteriň  operatory”, “Telekeçiligiň  esaslary”hünär  okuwlary  alnyp  barylýar.

     Innowasiýa ylmy-okuw merkezi diňe  bir okuw  işleri  bilen çäklenmän, eýsem Ýagşygeldi Kakaýew  adyndaky Halkara  nebit  we  gaz uniwersitetiniň  mugallymlarynyň  we  talyplarynyň ylma  bolan  höwesini  artdyrmak,  ylmy-önümçilik tejribeleri  geçirmek, önümçilik  bähbitli işleri  ýola goýmak ýaly  çäreleri  amala  aşyrýar.

     Ýokary okuw  mekdepleriniň talyplarynyň  ylma  bolan  höwesini  artdyrmak,önümçilik  maksatly  dürli  kiçi  tejribeleri  geçirmek, täze tehnologiýalary  ornaşdyrmakda  laboratoriýa şertlerinde  synag  tejribeleri  geçirmek, iri möçberli  ylmy-tehniki  wezipeleri  bilelikde  çözmek we  ýokary okuw mekdepleriniň  işläp  düzen täzelikleriniň  önümçilikde  peýdalanylyşyny  giňeltmek maksady bilen, ykdysadyýetiň  pudaklary bilen ylmy-tehniki  hyzmatdaşlygyň täze  görnüşlerini ösdürmek boýunça  möhüm  işleri  amala  aşyrýar.

     Innowasiýa  ylmy-okuw  merkezi  “Türkmenaragatnaşyk”  agentligi  tarapyndan  berlen ygtyýarnama  esasynda  2020-nji  ýyldan başlap, Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara nebit  we gaz uniwersitetiniň talyplarynyň  saýlap  alan  ugurlary  boýunça hünär-bilimini  kämilleşdirmek, talyplaryň  ylma  bolan höwesini  artdyrmak, olary  maddy taýdan  höweslendirmek  hem-de  kiberhowpsuzlygy üpjün  etmek bilen, programma üpjünçilikleri  döretmek  we  şertnama  esasynda olary  kärhanalara  ornaşdyrmak  ugrunda  birnäçe işleri  alyp  barýar. Häzirki  wagtda ýurdumyzyň birnäçeedara-kärhanalarynda iri möçberli  taslamalary durmuşa geçirip, programma üpjünçilik toplumlaryny döredilmegi we  kämilleşdirilmegi dowam etdirilýär.

     Innowasiýa ylmy-okuw  merkezi  ylmyň  we  tehnologiýalaryň ileri  tutulýan  ugurlary  boýunça  düýpli  we amaly  ylmy-barlag  hem-de taslama  işlerini  alyp barmak; ylmy  işgärleriň, professor-mugallymlaryň, talyplaryň  taýýarlan  ylmy  işlerini, innowasiýalaryny  we  oýlap tapyşlaryny  önümçilige  ornaşdyrmak; nebitgaz  toplumynyň pudaklaýyn  dolandyryş  kärhanalaryna  sanly  ykdysadyýeti we  innowasiýa çözgütleri  ornaşdyrmagyň  ýollaryny we  ugurlaryny  kesgitlemek;  nebiti  we  gazy çuňlaşdyryp  gaýtadan  işlemekde  nebitgaz  toplumynyň kärhanalary  bilen  bilelikde  ylmy-barlag  işlerini alyp  barmak  we ylmy  taýdan  esaslandyrylan teklipleri  önümçilige  hödürlemek  ugrunda giň möçberli  işleri  alyp  barýar. Häzirki  wagtda Innowasiýa  ylmy-okuw  merkezi  “Türkmengaz” döwlet konserni  hem-de “Türkmengeologiýa” döwlet  korporasiýasy bilen  şertnama  baglaşyp, ylmy-tehniki  goldawyny  bermek,oýlap  tapyşlary  önümçilige  ornaşdyrmak  ugrunda şertnamalaýyn  işler  ýerine  ýetirildi  we goşmaça  şertnamalary  baglaşyp, täze  teklipleri önümçilige  ornaşdyrmak  ugrunda  işler  alnyp barylýar.

Habarlaşmak üçin:

  1. Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil  şaýoly, 8, Innowasiýa ylmy-okuw merkeziniň binasy
  2. Tel: (+99312)39-14-82
  3. Faks: (+99312)39-14-00 
  4. E-mail: iuog@sanly.tm
  5. Web-saýt: iogu.edu.tm