TÄZELIKLER

img

“Sagdyn durmuş ýörelgesi – bagtly geljegiň binýady” sport hepdeligi

13 Maý 2023

     Türkmenistanyň  sport  äleminde  belent abraýa  eýe  bolmagy  Hormatly Prezidentimiziň  baştutanlygynda  ýurdumyzda  bu  ugra  aýratyn  üns berilýändigini aýdyň görkezýär.

     Ýaşlary  bedenterbiýe  we  sport  bilen  meşgullanmaga  giňden  çekmekde, sagdyn durmuş  ýörelgelerini  wagyz  etmekde  Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky Halkara nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  mugallymlary  netijeli  işleri  alyp barýarlar. Olar bedenterbiýäniň  we  sportuň  sazlaşykly  ösmegine  we  ýaş türgenleriň  kemala  gelmegine mynasyp  goşantlaryny  goşýarlar.

     2023-nji  ýylyň “Arkadag  Serdarly  bagtyýar  ýaşlar  ýyly” diýlip  yglan edilmegi  mynasybetli 8-13-nji  maý  aralygynda “Sagdyn  durmuş ýörelgesi – bagtly geljegiň binýady” ady  bilen ÝagşygeldiKakaýew  adyndaky Halkara nebit  we  gaz uniwersitetinde  geçirilen  sport  hepdeliginde  sportuň  görnüşleri  boýunça  ýaryş geçirildi.