img
img
img
img

ÝAGŞYGELDI KAKAÝEW ADYNDAKY HALKARA NEBIT WE GAZ UNIWERSITETINIŇ WEB-SAÝTYNA HOŞ GELDIŇIZ

img
img
img
img
img

Taryhy

             Türkmen politehniki instituty öz gözbaşyny öňki Türkmen döwlet uniwersitetiniň tehniki fakultetinden alyp gaýdýar. 1955-nji ýylda tehniki fakultetde “Inžener-geologiýa” hünärinden başga-da, “Senagat we raýat jaýgurluşygy” we “Suw üpjünçiligi we hapalanan suwlary akdyrmak” hünärleri boýunça ýokary bilimli inženerler taýýarlanyp başlanýar. 1960-njy ýylda tehniki fakulteti bilen birhatarda ýene täze 3 sany fakultet, ýagny “Nebitçilik”, “Inžener-gurluşykçy” we“Mehanika-energetiki” fakultetleri döredilýär.Türkmen politehniki instituty Türkmenistanyň Kommunistik partiýasynyň Merkezi Komitetiniň we Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň Ministrler Sowetiniň 1963-nji ýylyň 14-nji iýunynda 304 belgili çykaran Kararyna laýyklykda 1963-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda döredilýär. Institutyň gurluşynda 4 fakultet we 26 kafedra hereket edipdir.

img

             Türkmen döwlet nebit we gaz instituty 2012-nji ýylyň 25-nji maýynda Türkmenistanyň Prezidentiniň PP-6081 belgili Permany esasynda döredildi. TürkmenistanyňPrezidentiniň 2013-nji ýylyň 9-njy awgustyndaky PP-6391 belgili Permany bilen Türkmen döwlet nebit we gaz institutyna halkara uniwersitet derejesi berildi we Halkara nebit we gaz uniwersiteti diýip atlandyryldy. 2021-nji ýylyň 12-nji fewralynda Türkmenistanyň Mejlisiniň 329-VI belgili Kararyna laýyklykda Halkara nebit we gaz uniwersitetine Ýagşygeldi Kakaýewiň ady dakyldy we Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti diýip atlandyryldy. Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde dünýä derejesinde ylymly-bilimli ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak, bilim bermek, ylma ugrukdyrmak işleri Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň ylmy-barlag institutlary we nebitgaz pudagynyň önümçiligi bilen sazlaşykly utgaşdyrmak arkaly amala aşyrylýar.                                            Uniwersitetiň 8 fakultetinde 23 hünär boýunça ýokary bilimli hünärmenler we 10 taýýarlyk ugry boýunça bakalawrlar taýýarlanylýar:

 •  Nebit we gaz guýularyny burawlamak;
 • Nebit-gaz känlerini özleşdirmek we ulanmak;
 • Nebitgazgeçirijilerini we nebitgazyň saklanýan ýerlerini taslamak, gurmak we ulanmak;
 • Gidrogeologiýa we inžener geologiýasy;
 • Ýerüsti dag işleri;
 • Gazylyp alynýan peýdaly magdan känlerini özleşdirmek;
 • Gazylyp alynýan peýdaly magdanlary baýlaşdyrmak;
 • Geologik kartalaşdyrma we magdan ýataklarynyň gözlegi;
 • Markşeýderlik işi;
 • Nebitiň we gazyň geologiýasy;
 • Peýdaly magdanlary gözlemegiň we barlamagyň geofiziki usullary;
 •  Nebiti we gazy gaýtadan işlemegiň himiki tehnologiýasy;
 • Daşky gurşawy goramak we tebigy baýlyklary tygşytly peýdalanmak;
 • Standartlaşdyrmak we sertifikatlaşdyrmak;
 • Nebit, gaz känleriniň maşynlary we enjamlary;
 • Sowadyjy, kompressor maşynlary we desgalary;
 • Gazturbina desgalary we gazkompressor stansiýalary;
 • Nebitgaz desgalary we senagat gurluşygy;
 • Elektrik üpjünçiligi;
 • Senagat desgalarynyň we tehnologik toplumlaryň elektrohereketlendirilişi hem-de awtomatikasy;
 • Ykdysadyýet we dolandyryş (nebitgaz pudagynda);
 • Maglumatlary işläp taýýarlamagyň we dolandyrmagyň awtomatlaşdyrylan ulgamlary;
 • Maglumat tehnologiýalarynyň programma üpjünçiligi;
 • Nebitgaz işi (bakalawr–iňlis dilinde );
 • Gazylyp alynýan peýdaly magdanlaryň geologiýasy we gözlegi (bakalawr- iňlis dilinde);
 • Himiýa tehnologiýasy (bakalawr);  
 • Logistika (nebitgaz pudagynda) (bakalawr–iňlis dilinde );  
 • Programma inženerligi (bakalawr–iňlis dilinde ) ;
 •   Dag işleri (bakalawr)
 •   Standartlaşdyrmak we metrologiýa (bakalawr)
 •  Tehnologiki maşynlar we enjamlar (bakalawr)
 •  Elektroenergetika we elektrotehnika (bakalawr)
 •  Işgärleri dolandyryş (nebitgaz pudagynda) (bakalawr)
 •   Nebitgaz işi (magistratura )
 •   Uglewodorod gazlaryny gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy (magistratura)

Uniwersitetiň ýeten sepgitleri

                Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit wegaz uniwersiteti 2013-nji ýylyň 25-nji iýulynda Halkara uniwersitetler birleşiginiň agzalygyna kabul edilip, Ýewropa Biznes Assambleýasynyň Sokratkomiteti (Europe Business  Assembly, Ohford, UK) tarapyndan  “Ýewropahili” halkara baýragy bilen sylaglandy. Bu gurama 1950-nji ýyldaesaslandyrylyp, uniwersitetleriň 630-syny özünde jemleýän ÝUNESKO-nyň Pariždäki binasynda ýerleşýär. Ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlamakda, şeýle-de          ylym we bilim ulgamynda gazanan  uly üstünlikleri üçin Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti  “SEIN Assosiasiýasynyň altyn medaly” halkara bäsleşiginiň altyn medalyna, onuň nyşanyna hem-de diplomyna mynasyp boldy.

img

Geologiýa muzeýi

           Uniwersitetiň geologiýa muzeýinde dürli gelip çykyşly dag jynslarynyň, jandarlaryň we ösümlikleriň daşa öwrülen galyndylaryň, minerallaryň, gazylyp alynýan magdanlaryň hakyky nusgalyklary bar. Muzeýde dag jynslary, minerallar, gazylyp alynýan baýlyklar (silikatlar, sulfatlar, magmatik, metamorfik, çökündi dag jynslary we beýlekiler) bilen ýakyndan tanşyp bolýar. Muzeýde dürli döwürleriň (paleozoý, mezazoý, kaýnazoý) çökündileriniň ýaşlaryny takyk kesgitlemäge mümkinçilik berýän paleontologik galyndylary ýerleşdirilendir. Şeýle hem, bu ýerde täsin tebigy obýektleriň (dinozawrlaryň, deňizleriň tolkunlarynyň, molýuskalaryň yzlary, karst gowaklary we baş.) gelip çykyşlaryny, geologik ähmiýetlerini öwrenmek bolýar. 

img

Habarlaşmak üçin:

 • Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8, Baş bina
 • Tel: (+99312) 39-13-00
 • Faks: (+99312) 39-14-00
 • E-mail: iuog@online.tm
 • Web-saýt: iogu.edu.tm

          

           

           

           

8

Fakultet

31

Kafedra

23

Hünär

9

Ugur

10

Bakalawr

2

Magistr

6586

Elektron kitap

86

Tejribehana

5353

Talyplaryň sany

TÄZELIKLER

Biz bilen baglanşykly we beýleki täzelikleriň soňkylary.

img

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleri bütin dünýä uniwersitetleriniň reýtinginiň sanawyna girizildi.

16 Iýun 2022

Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzda döwrebap ýokary okuw mekdepleriniň sany artýar, maddy-enjamlaýyn binýady berkidilýär, milli bilim ulgamynyň kanunçylyk binýady kämilleşdirilýär, çalt depginler bilen ösýän sanly ykdysadyýetiň zerurlyklary nazara alnyp, täze hünär okuwlary girizilýär, okuw meýilnamalary, okuw maksatnamalary döwrebaplaşdyrylýar, bilim bermegiň innowasion usullary okuw işine ornaşdyrylýar. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleri tarapyndan dünýäniň abraýly ýokary okuw mekdepleri, ylym-bilim merkezleri bilen hyzmatdaşlyk has-da ýabaňlandyrylýar.

Giňişleýin
img

Talyplaryň döredijilik we zehin festiwaly

15 Iýun 2022

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde guramagynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2022» atly festiwalyň jemleýji tapgyry Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde geçirildi.

Giňişleýin

BILDIRIŞLER

Halkara Nebit we Gaz Uniwersitetindäki soňky bildirişler.

img
03 March 2022

Türkmenistanyň "Halkbank" döwlet täjirçilik bankynyň “Halkbank terminal” täze mobil ulgamynyň hyzmatyny hödürleýär

Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik banky, söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýelerine hem-de olaryň müşderilerine amatly şertleri döretmek maksady bilen, sanly bank önümi bolan “Halkbank terminal” atly täze hyzmatyň işe girizilendigini habar berýär.

img
03 March 2022

Himiýa dersinden halkara açyk olimpiada

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti, Himiýa dersi boýunça halkara internet olimpiadasyny geçirýär we Siziň ýokary okuw mekdebiňiziň talyplaryny bu olimpiada gatnaşmaga çagyrýar.

img
03 October 2020

«Talyp tölegi» - Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň täze onlaýn hyzmaty

«Talyp tölegi» - Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik bankynyň täze onlaýn hyzmaty

Uniwersitetiň gurluşy

18 Ýanwar

Dolandyryş-hojalyk müdirligi

Uniwersitetiň işine dolandyryş-hojalykly goldaw: okuw binalarynyň, umumy ýaşaýyş jaýlarynyň, okuw-önümçilik ussahanasynyň, tehniki...

Giňişleýin
12 Ýanwar

Kompýuter hasaplaýyş merkezi

Kompýuter hasaplaýyş merkeziniň işiniň esasy ugurlary Kompýuter hasaplaýyş merkezi (KHM), Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara...

Giňişleýin
30 Dekabr

Okuw bölümi

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň (HNGU) okuw bölümi sanly bilim ulgamyny yzygiderli durmuşa geçirm...

Giňişleýin
23 Mart

Kitaphana

Ylmy-tehniki kitaphana Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň (HNGU) gurluş bölümi bolup durýar. Kit...

Giňişleýin
22 Mart

Işgärler we ýörite bölümi

Işgärler we ýörite bölüminiň maksady – uniwersitetiň meselelerine we ugurlaryna laýyklykda talap edilýän hünärlere we kärlere eýe...

Giňişleýin
21 Mart

Buhgalteriýa

Buhgalteriýa Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda uniwersitetiň ähli maliýe-hojalyk iş amallaryny hasaba almagy guramak maksady...

Giňişleýin