BILDIRIŞLER

img
20 March 2023

«Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly» mynasybetli ýaşlaryň arasynda ylmy işler boýunça «Ýokary tehnologiýalar we innowasion işläp taýýarlamalar» atly halkara bäsleşiginiň geçirilýär

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy, Türkmenistanyň Bilim ministrligi we Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşi 2023-nji ýylyň 1-nji martyndan 2023-nji ýylyň 10-njy oktýabry aralygynda ýaşy

img
20 March 2023

I Halkara açyk informatika internet olimpiadasyny

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2023-nji ýylyň 19-njy aprelinde ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda I Halkara açyk informatika internet olimpiadasyny geçirýär we Siziň ýokary okuw mekdebiňiziň talyplaryny olimpiada işjeň gatnaşmaga çagyrýar.

img
06 March 2023

Türkmenistanyň "Halkbank" döwlet täjirçilik bankynyň “Halkbank terminal” täze mobil ulgamynyň hyzmatyny hödürleýär

Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik banky, söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýelerine hem-de olaryň müşderilerine amatly şertleri döretmek maksady bilen, sanly bank önümi bolan “Halkbank terminal” atly täze hyzmatyň işe girizilendigini habar berýär.