Giňişleýin

img
03 March 2022

Türkmenistanyň "Halkbank" döwlet täjirçilik bankynyň “Halkbank terminal” täze mobil ulgamynyň hyzmatyny hödürleýär

       Türkmenistanyň «Halkbank» döwlet täjirçilik banky, söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýelerine hem-de olaryň müşderilerine amatly şertleri döretmek maksady bilen, sanly bank önümi bolan “Halkbank terminal” atly täze hyzmatyň işe girizilendigini habar berýär.

     “Halkbank terminal” – bu döwrebap we ygtybarly tehnologiýalaryň esasynda taýýarlanylan hem-de nagt däl hasaplaşyklarda ulanylýan adaty töleg terminalynyň ýerini tutup biljek ykjam programma üpjünçiligidir. Siz “Halkbank terminal” mobil ulgamyny öz ykjam telefonyňyza gurnamak bilen, harytlar we hyzmatlar üçin tölegleri kabul etmek, amaly ýatyrmak ýa-da yzyna gaýtarmak, kassany ýapmak we söwdanyň jemi möçberini çykaryp görkezmek, amallaryň taryhyny görmek ýaly hyzmatlaryň mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilersiňiz.

     Satyn alnan harydyň ýa-da hyzmatyň bahasy ykjam telefonyňyzda ornaşdyrylan “Halkbank terminal” mobil ulgamy arkaly girizilýär hem-de töleg geçirilýär. Ykjam telefonlarda “NFC”, ýagny, galtaşyksyz töleg tehnologiýasy gurnalan bolsa, onda tölegi geçirmek üçin müşderiniň bank kartyny degişli telefona ýakynlaşdyrmak ýeterlikdir.

Bu hyzmat nagt däl tölegleriň ulanylyşynyň giňelmegine goşant goşar.

Habarlaşmak üçin telefonlar: (+99312) 44-48-37, (+99312) 22-73-23.

                                                                                                                                “Halkbank” State Commercial Bank of Turkmenistan.