Uniwersitetiň gurluşy

Buhgalteriýa

12 Sentýabr 2023

Buhgalteriýa Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda uniwersitetiň ähli maliýe-hojalyk işamallaryny hasaba almagy guramak maksady bilen döredilen.  Esasy wezipeleri: maliýe-hojalyk işleriň buhgalteriýa we salgyt hasabynyýöretmek, emlägiň howpsuzlygyna, pul serişdeleriniň we maddy gymmatlyklaryňmaksadalaýyk harçlanmagyna gözegçilik etmek.

Buhgalteriýanyň işiniň esasy ugurlary:

 • esasy serişdeleriň, material-önümçilik ätiýaçlyklaryň, maliýe serişdeleriniň we uniwersitetiň beýleki gymmatlyklarynyň hasabyny ýöretmegi meýilleşdirmek we guramak;
 • býujet we býujetden daşary gaznalar bilen iş şertnamalary boýunça kontragentler bilen hasaplaşyklary meýilleşdirmek we guramak;
 • aýlyk haklaryny we talyp haklaryny hasaplamak we tölemek, uniwersitetiň işgärleri bilen öz wagtynda hasaplaşyklary geçirmek;
 • nagt we hasaplaşyk düzgünleriniň berk berjaý edilmegini üpjün etmek, alnan serişdeleri göz öňünde tutulan işleri üçin harçlamak;
 • iş amallarynyň ýerine ýetirilişiniň buhgalter hasabatlarynda öz wagtynda we dogry görkezilmegini üpjün etmek;
 • uniwersitetiň buhgalter we salgyt hasabatlaryny taýýarlamak;
 • hasap (inwentar) barlagyny geçmek arkaly uniwersitetiň emläginiň, şol sanda maliýe we esasy serişdeleriň, saklanylýan hem-de ulanylýan ýerlerinde uniwersitetiň beýleki maddy gymmatlyklarynyň tükelligine gözegçilik etmek;
 • buhgalteriýa we statistiki hasabaty öz wagtynda düzmek we tabşyrmak, býujetden daşary döwlet gaznasyna, salgyt gullugyna we ş.m. hasabat bermek;
 • ýetmezçiligiň, nädogry harçlamalaryň we beýleki hukuk bozulmalaryň hem-de hyýanatçylykly hereketleriň öňüni almak üçin çäreleri görmek.

Habarlaşmak üçin:

 • Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8, Baş bina, 6-njy gat, otag 613
 • Tel: (+99312) 39-13-07  
 • Faks: (+99312) 39-14-00
 • E-mail: iuog@sanly.tm
 • Web-saýt: iogu.edu.tm