Uniwersitetiň gurluşy

Dolandyryş-hojalyk müdirligi

12 Sentýabr 2023

Esasy meseleleri:

 1.  Uniwersitetiň işine dolandyryş-hojalykly goldaw: okuw binalarynyň, umumy ýaşaýyş jaýlarynyň, okuw-önümçilik ussahanasynyň,  tehniki ulgamlaryň (ýyladyş, suw üpjünçiligi, howa çalşygy, yşyklandyryş, elektrik, aragatnaşyk, liftler we ş.m.) tehniki  taýdan oňat ulanylmagy, olaryň ýeňil we düýpli  abatlaýyş işlerini meýilnamalaşdyrmak, guramak, utgaşdyrmak, gözegçilik  etmek; mebel, hojalyk enjamlary, inženerçilik we dolandyryş işini mehanizasiýalaşdyrmak üçin degişli serişdeler bilen üpjün etmek, ulag serişdelerini we howpsuzlygy üpjün etmek;
 2. Ulaglaryň we ýörite ulaglaryň işleýşini guramak we üpjün etmek;
 3. Uniwersitetiň işgärlerini we talyplaryny öz wagtynda we ýokary hilli nahar bilen üpjün etmek;
 4. Hojalyk  hyzmatlary, maddy we maliýe serişdelerini rejeli peýdalanmak, uniwersitetiň emläginiň howpsuzlygy boýunça uniwersitetiň  gurluş  bölümleriniň işini guramaçylykly we kadaly  dolandyrmak we gözegçilik etmek;
 5. Uniwersitetiň  ýolbaşçylaryna  uniwersitetiň işine ykdysady goldawyň ösüşi, administratiw we ykdysady dolandyryş hyzmatyny gowulandyrmak baradaky teklipleri taýýarlamak we maglumat we seljeriş materiallaryny taýýarlamak we hödürlemek;
 6. Häzirki zaman maglumat tehnologiýalaryny ulanmak arkaly işi guramagyň täze usullaryny kämilleşdirmek we ornaşdyrmak;
 7. Uniwersitetiň işine administratiw we ykdysady goldaw bermek meselesinde ýolbaşçylaryň dolandyryş kararlaryny taýýarlamaga we ýerine geçirmäge gatnaşmak;
 8. Arassaçylyk we epidemiýa garşy  düzgüniň,  ýangyn howpsuzlygy düzgünleriniň,  howpsuzlyk ülňüleriniň  berjaý edilişine gözegçilik  etmek, düzgünleriň  bozulandygy baradaky faktlary ýüze çykarylan halatynda zerur çäreleri wagtynda görmek;
 9. Adatdan daşary ýagdaýlarda uniwersitet bölümleriniň taýýarlygyna gözegçilik etmek;
 10. Häzirki kadalaşdyryjy hukuk namalarynda göz öňünde tutulan degişli resminamalara hyzmat etmek, administratiw  we ykdysady bölümiň işi barada statistiki we beýleki maglumatlary öz wagtynda bermek;
 11. Beýleki meseleleri uniwersitetiň maksatlaryna laýyklykda çözmek.

Gurluşy:

Dolandyryş-hojalyk müdirliginiň düzümine girýäler:

 • dolandyryş-hojalyk müdirliginiň başlygy;
 • hojalyk bölüminiň başlygy;
 • inžener (raýat goragy we adatdan daşary ýagdaýlar boýunça hünärmen);
 • ammar müdiri;
 • üpjünçilik hünärmeni;
 • okuw-önümçilik ussahanasynyň müdiri,  okuw ussalary,  agaç ussalary, demir ussalary, elektrik enjamlary boýunça hünärmeni, kebşirleýji;
 • garaž dolandyryjysy, ulag bejeriji ussa, awtoulag tehnikalarynyň sürüjileri;
 • elektrik inženeri, telefon ussasy, lift ussasy; wideogözegçilik operatory, nusgalary we köpeldiji maşynlaryň operatory;
 • baş binanyň, okuw binalarynyň we umumy ýaşaýyş jaýlarynyň kommendantlary, pasportist;
 • elektrikler,  santehnikler,  agaç ussalary,  ýyladyjy ussasy (gazan ussasy),  ýyladyş we sowadyş ulgamlaryna hyzmat ediji işçiler, suw çüwdürimlerine hyzmat ediji işçiler, ýanaşyk çäkleri abadanlaşdyryjy işgärleri;
 • süpürijiler, himiki serişdeleri bilen kir ýuwujylar, nobatçylary, garawullar.

Esasy wezipeleri:

 1. Uniwersitetiň işine administratiw we ykdysady goldawy (üpjünçiligini) meýilleşdirmek, guramak we gözegçilik etmek;
 2. Hojalyk  hyzmatyny  ýerine ýetirmek  we  uniwersitet bölümleriniň ýerleşýän binalary we jaýlary önümçilik arassaçylygy we ýangyndan goramak düzgünlerine we enjamlarynyň hyzmat edişine gözegçilik etmek (yşyklandyryş, ýyladyş, suw üpjünçiligi, howa çalşygy, elektrik torlary, aragatnaşyk, liftler we ş.m.);
 3. Howpsuzlygyna we tehniki ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin binalaryň, jaýlaryň, enjamlaryň, ulag serişdeleriniň we hojalyk enjamlarynyň sanawyna gatnaşmak;
 4. Esasy aragatnaşyklary (elektrik we suw üpjünçilik ulgamlary, howa kanallary we beýleki durmuş goldaw desgalary) ýeňil we düýpli abatlaýyş işlerini meýilleşdirmek, iş çykdajylaryna baha bermek;
 5. Elektrik üpjünçiligi we suw üpjünçiligi ulgamlaryny, howa kanallaryny we liftleri, şeýle hem beýleki durmuş goldaw desgalaryny abatlamak, abatlaýyş işleriniň hiline gözegçilik etmek;
 6. Bölümçeleri mebel, hojalyk enjamlary, inženerçilik we dolandyryş işlerini mehanizasiýalaşdyrmak serişdeleri bilen üpjün etmek, olaryň tygşytly ulanylmagyna, howpsuzlygyna, wagtynda abatlanylmagyna gözegçilik etmek;
 7. Işi ýerine ýetirmek we üçünji taraplar tarapyndan hyzmatlary bermek üçin şertnamalary baglaşmak üçin zerur resminamalary taýýarlamak (haýyşnamalary taýýarlamak, täjirçilik tekliplerini ýygnamak we ş.m.);
 8. Ofis esbaplaryny, hojalyk materiallaryny, enjamlary, inwentarlary, uniwersitetiň gurluş bölümlerini olar bilen üpjün etmek, çykdajylaryny hasaba almak we hasabatyny taýýarlamak;
 9. Ykdysady maksatlar üçin bölünip berlen materiallaryň we maliýe çeşmeleriniň tygşytly ulanylmagyna gözegçilik etmek;
 10. Abadanlaşdyryş, bagbançykyk, territoriýany gündelik arassalamak, uniwersitet binalarynyň fasadlarynyň baýramçylyk bezegi;
 11. Dowam edýän ýygnaklar (duşuşyklar), konferensiýalar, seminarlar we beýleki çäreler üçin öý hyzmaty;
 12. Uniwersitetiň işi üçin ulag üpjünçiligini guramak;
 13. Häzirki hereket edýän düzgünlere we tehniki enjamlara (elektrik torlary, ýyladyş, howa çalşygy ulgamlary, liftler we ş.m.) işini guramak we öz wagtynda abatlamak, uniwersitetiň binalaryny we jaýlaryny elektrik, ýylylyk, suw bilen üznüksiz üpjün etmek, oýlanyşykly ulanylyşyna gözegçilik etmek;
 14. Aýlaw ygtyýaryny (Nobatçylyk işini) guramak we üpjün etmek;
 15. Dolandyryş we ykdysady hyzmat ammarlarynyň işini guramak we gözegçilikde saklamak;
 16. Uniwersitet işgärleriniň arasynda binalaryň, jaýlaryň we emlägiň howpsuzlygyny we abat saklanylmagyny üpjün etmek, enjamlara seresaply garamak, maddy we energiýa çeşmelerini tygşytly peýdalanmak (elektrik, ýylylyk, suw, kanselýariýa, sarp ediş materiallary we ş.m.), maglumat we düşündiriş işlerini geçirmek;
 17. Durmuş goldaw desgalarynda ýangyna we epidemiýa garşy çäreleri geçirmek, abatlaýyş işleriniň hiline gözegçilik etmek;
 18. Uniwersitetiň maksatlaryna we wezipelerine laýyklykda beýleki işleri ygtyýarlyklaryň çäginde durmuşa geçirmek;