Uniwersitetiň gurluşy

Kanselýariýa

12 Sentýabr 2023

Kanselýariýanyň işiniň esasy ugurlary

Kanselýariýanyň esasy işleri:

 • uniwersitetde iş dolandyrylyşynyň işini guramak;
 • uniwersitetde resminamalary alyp barmagyň birkysmy görnüşini üpjün etmek;
 • uniwersitetiň bölümlerinde degişli işleri dolandyryşyň usulyýetini guramak;
 • arhiwe gowşurmak üçin resminamalaryň öz wagtynda ýerine ýetirilmegine we taýýarlanmagyna gözegçilik etmek;
 • resminamalar bilen işlemegiň görnüşlerini we usullaryny gowulandyrmak.

Kanselýariýanyň funksiýalary:

 • uniwersitetde iş dolandyrylyşyny alyp barmak;
 • gelýän we gidýän hatlaryň öz wagtynda işlenmegini, barmaly ýerine gowşurylmagyny üpjün etmek;
 • resminamalaryň ýerine ýetiriliş möhletine, olaryň dogry taýýarlanmagyna gözegçilik etmek;
 • resminamalary bellige alyş, hasaba alyş, saklanyş we degişli bölümlere geçirmek boýunça işleri guramak;
 • uniwersitetde iş dolandyrylyşy alyp barmak boýunça görkezmeleri işläp düzmek we olary durmuşa geçirmek;
 • uniwersitetiň bölümlerinde iş dolandyrylyşyny guramagyň usuly görkezmelerini işläp taýýarlamak;
 • işleriň amala aşyrylmagyna gözegçilik etmegiň netijelerine esaslanýan resminamalary ýerine ýetirmegiň möhletleriniň berjaý edilişi barada hasabatlary taýýarlamak.

Kanselýariýanyň hukuklary:

 • kanselýariýanyň ygtyýarlyklaryna degişli meseleler boýunça uniwersitetiň gurluş bölümlerine görkezmeler bermäge;
 • uniwersitetiň gurluş bölümlerinden aşakdakylary talap etmäge:
 • resminamalar bilen işlemek üçin kesgitlenen düzgünleriň dogry ýerine ýetirilmegine;
 • resminamalaryň, görkezmeleriň we çözgütleriň ýerine ýetirilişi barada maglumat almaga;
 • tabşyryklary we çözgütleri öz wagtynda ýerine ýetirmäge;
 • iş dolandyrylyşyň düzgünleri bozulyp, pes hilli taýýarlanan resminamalary düzetmek üçin yzyna gaýtarmaga we berlen bellikleri göz öňünde tutup, resminamalaryň gaýtadan düzedililşini gözegçilikde saklamaga;
 • uniwersitetiň gurluş bölümlerinde iş dolandyrylyşynyň guralyşyna barlag geçirmäge;
 • kanselýariýanyň ygtyýarlyklaryna degişli meseleler boýunça maslahat (düşündiriş, teklip) bermäge.

Habarlaşmak üçin:

 • Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8, Baş bina, 3-nji gat, otag 313
 • Tel: (+99312) 39-14-15
 • Faks: (+99312) 39-14-00
 • E-mail: iuog@sanly.tm
 • Web-saýt: iogu.edu.tm