Uniwersitetiň gurluşy

Wodorod energetikasy merkezi

12 Sentýabr 2023

        I.  Umumy düzgünler

         1.1. Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz  uniwersitetinde  Wodorod  energetikasy merkezi  (mundan beýläk – Merkez), Ýagşygeldi Kakaýew  adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň (mundan  beýläk – uniwersitet)  Türkmenistanyň  Prezidentiniň  2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda çykaran 2581-nji karary bilen tassyklanan  “Türkmenistanyň wodorod energetikasy babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek  boýunça  2022-2023-nji  ýyllar üçin  Ýol kartasynyň  "Meýilnamasyna  laýyklykda  döredildi we ol uniwersitetiň gurluş düzümine degişli bolup, Türkmenistanda  wodorod energetikasy pudagyny döretmek we ösdürmek  maksady bilen, ýokary  derejeli hünärmenleri  taýýarlamak hem-de bu  ugurda halkara ylmy hyzmatdaşlygy ýola goýmak işlerini guraýar we amala aşyrýar. Merkez edara görnüşli tarap  bolup durmaýar.

         1.2. Merkez öz işini amala aşyranda Türkmenistanda hereket edýän kanunçylyk namalaryna, Türkmenistanyň  Bilim ministrliginiň kadalaşdyryş-usulyýet resminamalaryna, Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň tabşyryklaryna we görkezmelerine, Uniwersitetiň Tertipnamasyna we rektoryň buýruklaryna hem-de görkezmelerine, şu Düzgünnama esaslanýar.

        1.3. Merkeziň işi meýletin jemgyýetçilik başlangyçlary esasynda amala aşyrylýar.

        1.4. Merkez öz işini onuň ýolbaşçysy  tarapyndan işlenip düzülýän we uniwersitetiň rektory tarapyndan tassyklanylýan ýyllyk we uzak möhletli  tematiki  meýilnamalara laýyklykda alyp barýar.

        1.5. Merkez öz öňünde  goýlan  wezipeleri ýerine ýetirmek maksady bilen, uniwersitetiň  adyndan ministrlikleriň we pudak edaralarynyň degişli kärhanalary we guramalary, ylmy-barlag institutlary bilen ylmy-okuw hyzmatdaşlyk babatynda şertnamalary  baglaşyp biler.

         1.6. Merkezi  üýtgedip gurmak we ýatyrmak uniwersitetiň Tertipnamasyna laýyklykda rektoryň buýrugy esasynda amala aşyrylýar.

                                                                             II. Merkeziň maksady we wezipeleri

         2.1. Merkeziň esasy  maksady Türkmenistanda  wodorod energetikasy pudagyny döretmek we ösdürmek maksady bilen, ýokary derejeli  hünärmenleri  taýýarlamakdan hem-de bu ugurda halkara ylmy hyzmatdaşlygy ýola goýmakdan, ylmy-barlag  işlerini ýerine ýetirmekden, innowasion ylmy-okuw maksatnamalaryny işläp düzmekden hem-de önümçilige ornaşdyrmakdan ybarat.

         2.2. Kesgitlenen maksada laýyklykda Merkeziň öňünde şu aşakdaky wezipeler durýar:

         -  wodorod energetikasy pudagyny döretmek we  ösdürmek  babatda  daşary ýurtlaryň öňdebaryjy ylmy merkezleriniň,  kompaniýalarynyň  tejribelerini öwrenmek üçin  maglumatlary  toplamak we seljermek;

         -  hyzmatdaş  daşary ýurt ýokary okuw mekdepleriniň  professor-mugallymlarynyň we halkara   guramalarynyň tejribeli hünärmenleriniň   wodorod energiýasy ugry  boýunçasanly  ulgam arkaly onlaýn okuwlaryny geçmeklerini  guramak;

         -  Merkezde mugallymlaryň we hünärmenleriň  hünär  başarjaňlyklaryny artdyrmak boýunça tejribeligi guramak;

        -  uniwersitetiň  hünärmenleriniň  we  talyplarynyň  ýurdumyzyň  ylmy-barlag merkezlerinde hem-de  daşary  ýurtlaryň  öňdebaryjy  kompaniýalarynyň  ýurdumyzdaky  şahamçalarynda hünär başarjaňlygyny artdyrmak boýunça  gysga möhletli okuwlaryny  we tejribeligi guramak;

        -  wodorod  energetikasy boýunça halkara hyzmatdaşlygyny öwrenmek we ýola goýmak;

        -  wodorod  energetikasy boýunça   seminarlary,  halkara ylmy-amaly maslahatlary  we  webinar duşuşyklaryny geçirmek;

        -  Türkmenistanda   wodorod energetikasyny öndürmek maksady bilen, dünýäde bar  bolan  öňdebaryjy tehnologiýalary önümçilige ornaşdyrmak   boýunça teklipleri  taýýarlamak;

        -  wodorod  energetikasy boýunça düýpli we tejribe ähmiýetli ylmy barlaglary,synaglary geçirmek;

        - Merkeziň  tematiki ylmy barlaglary, synaglary boýunça ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň abraýly ýokary okuw  mekdepleriniň professor-mugallymlary bilen işleriutgaşdyrmak we halkara hyzmatdaşlygy saklamak;

        -  Merkeziň alyp barýan işleri barada ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde makalalary çap etmek.

                                                                                   III. Merkeziň dolandyrylyşy

        3.1. Merkeziň  işini dolandyrmagy uniwersitetiň  Alymlar  geňeşiniň agzalarynyň ses bermegi  esasynda hödürlenilýän we rektoryň   buýrugy  bilen  bellenilýän  ylmy  ýolbaşçy amala  aşyrýar.  Merkeziň ylmy ýolbaşçysy  uly abraýdan  peýdalanýan,   kärine ussat,  ylymlaryň  doktory ýa-da kandidaty  alymlyk derejesi bolmalydyr, onuň ylmy-pedagogiki iş tejribesi bolsa 3  (üç) ýyldan az bolmaly däldir.

       3.2. Merkeziň direktory uniwersitetiň  rektorynyň garamagynda durýar.

       3.3. Direktor  Merkeziň esasy  wezipeleriniň  ýerine ýetirilmegini üpjün edýär, onuň gündelik işini guraýar.

                                                                                     IV. Jogapkärçilik

      4.1.  Merkeziň  resminamalary  nädogry ýa-da möhletinde, şeýle hem şu  Düzgünnamada göz  öňünde tutulan wezipeler ýokary hilli ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda Merkeziň direktory jogapkärçilik çekýär.                          

                                                                                     V. Jemleýji  düzgünler

        5.1. Düzgünnama  uniwersitetiň  Alymlar  geňeşiniň  2022-nji  ýylyň 9-njy  fewralynda  geçirilen  №1  belgili mejlisiniň  karary bilen makullanyldy.

        5.2. Şu  düzgünnama makullanylan  senesinden  başlap  güýje  girýär we möhletsizhereket edýär.

        5.3. Düzgünnama üýtgetmeler we goşmaçalar  uniwersitetiň  Alymlar geňeşiniň  teklipleri  boýunça  girizilip  bilner.

        5.4. Merkeziň  direktory  Merkezde   ýerine  ýetirlen  işleri  barada ýyllyk  hasabaty taýýarlaýar we uniwersitetiň   Alymlar geňeşiniň mejlisinde hasabat berýär

“Wodorod energiýasynyň ösüşiniň geljegi” atly okuw-maslahaty. 

     Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 28-nji ýanwarynda çykaran 2581-nji karary bilen tassyklanan “Türkmenistanyň wodorod energetikasy babatda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 2022-2023-nji ýyllar üçin Ýol kartasynyň” Meýilnamasyna laýyklykda, ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak hem-de bu ugurda halkara ylmy hyzmatdaşlygy ýola goýmak maksady bilen uniwersitetde degişli işler alnyp barylýar.

2022 -nji ýylyň fewral aýynyň 28-ne Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Wodorod energetikasy merkeziniň hünärmenleriniň we uniwersitetiň talyplarynyň gatnaşmagynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň (OSCE) gurnamagynda onlaýn duşuşyk geçirildi. 

img

Wodorod energetikasyny senagatda ulanmak boýunça UNIDO-nyň global hyzmatdaşlygyna bagyşlanan ösüş boýunça dialogynyň birinji mejlisi geçirild.

        2022-njiýylyň aprel aýynyň 1-ine wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen Wodorod energetikasyny senagatda ulanmak boýunça UNIDO-nyň global hyzmatdaşlygyna bagyşlanan ösüş boýunça dialogynyň birinji mejlisine Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde döredilen Wodorod energtikasy merkeziň iş topary hem-de uniwersitetiň professor-mugallymlary işjeň gatnaşdylar. Mejlis Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi boýunça guramasy (UNIDO) tarapyndangeçirilip, onda ýaşyl wodorody öndürmekde bu guramanyň agza ýurtlarynyň arasynda bütindünýä hyzmatdaşlygy we tejribe alyşmagy ösdürmek boýunça pikiralşyldy. Mejlisde Awstriýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Hytaýyň, Müsüriň, Günorta Afrikanyň bilermenleri çykyş etdiler.

img

 Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň  (IAEA) gurnamagynda.

      Atom wodorod önümçiliginiň täjirçilik taýdan ösdürilmegi üçin ýol kartasyny özleşdirmek boýunça  tehniki maslahat geçirildi.                        

     2022-nji ýylyň aprel aýynyň 5-7-si aralygynda Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň  Kompýuter hasaplaýyş merkezinde Atom energiýasy boýunça halkara  agentliginiň (IAEA) gurnamagynda  "Atom wodorod önümçiliginiň täjirçilik taýdan ösdürilmegi üçin ýol kartasyny özleşdirmek" atly temasy boýunça Wodorod energiýasy merkeziniň hünärmenleriniň we daşary döwletleriň hünärmenleriniň arasynda tehniki maslahat geçirildi.

img

 Ýaponýanyň "Kawasaki Heavy ind". Kompanuýanyň wodorod energiýasynyň önümçiligi  bilen bagly  tejribesini  öwrenmek hem-de bu ugurda hyzmatdaşlyk  etmegiň mümkinçiliklerini ara alyp  maslahatlaşmak (Wideo aragatnaşyk  arkaly)       

          2022-nji ýylyň aprel  aýynyň 7-8-ine Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Ýaponiýanyň “Kawasaki  Heavy Ind.” kompaniýasynyň  gurnamagynda  “Wodorod  energiýasynyň  önümçiligi bilen bagly tejribesini öwrenmek  hem-de  bu ugurda  hyzmatdaşlyk  etmegiň  mümkinçiliklerini  ara alyp maslahatlaşmak” atly  temasy boýunça Wodorod   energetikasy merkeziniň hünärmenleriniň gatnaşmagynda  wideo  aragatnaşyk  arkaly maslahat geçirildi. Maslahata  şeýle-de Türkmenistanyň Daşary işler,  Energetika  ministrlikleriniň,  “Türkmenhimiýa”, “Türkmengaz”  we  “Türkmennebit”  döwlet konsernleriniň, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar  toplumynyň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň, Türkmenistanyň Daşary işler  Ministrliginiň Halkara  gatnaşyklary institutynyň hünärmenleri gatnaşdylar.

img

  “Türkmenistanda  wodorod  energetikasyny  ösdürmegiň  ähmiýeti" atly onlaýn ylmy-amaly  maslahaty geçirildi. 

          2022-nji ýylyň aprel aýynyň 8-ine Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde Türkmenistanyň döwlet  energetika  institutynyň  “Gaýtadan  dikeldiýän  energiýa  çeşmeleri”  ylmy-önümçilik  merkeziniň gurnamagynda Wodorod energetikasy merkeziniň  hünärmenleriniň  gatnaşmagynda “Türkmenistanda  wodorod energetikasyny ösdürmegiň  ähmiýeti”  atly onlaýn  ylmy-amaly maslahaty geçirildi. Maslahata şeýle-de  Türkmenistanyň  Daşary işler Ministrliginiň  Halkara  gatnaşyklary institutynyň, Türkmenistanyň  Inžener-tehniki we ulag kommunikasiýalary institutynyň  professor-mugallymlary we talyp ýaşlary gatnaşdylar.

img

Wodorod energetikasynda Beýik Britaniýanyň tejribesini öwrenmek hem-de bu ugurdaiki taraplaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýmak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak üçin iş duşuşygy geçirildi (wideo aragatnaşyk arkaly)

         2022-nji ýylyň aprel aýynyň 19-yna Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara  nebit we gaz uniwersitetinde Beýik Britaniýanyň Energetika senagatlary boýunça geňeşi  we beýleki britan kompaniýalarynyň gurnamagynda “Wodorod energetikasynda Beýik Britaniýanyň tejribesini öwrenmek hem-de bu ugurda iki  taraplaýyn hyzmatdaşlygy ýola goýmak mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak” atly tema boýunça  Wodorod energetikasy merkeziniň hünärmenleriniň we ýurdumyzyň degişli  edaralarynyň gatnaşmagynda wideo aragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Maslahata şeýle-de Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginiň, Türkmenistanyň Adalat  Ministrliginiň, Türkmenistanyň Energetika Ministrliginiň, Türkmenistanyň  Maliýe we Ykdysadyýet Ministrliginiň, Türkmenistanyň  Bilim Ministrliginiň, «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň, «Türkmengaz» döwlet  konserniniň we «Türkmennebit» döwlet konserniniň, Türkmenbaşynyň nebiti  gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň, «Türkmengeologiýa» döwlet  korporasiýasynyň, Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň, Türkmenistanyň Ylymlar  akademiýasynyň, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz  uniwersitetiniň wekilleri gatnaşdylar.

img

Wodorod energiýasyny senagatda ulanmak boýunça UNIDO-nyň global  hyzmatdaşlygyna bagyşlanan ösüş boýunça dialogynyň ikinji mejlisi geçirildi (wideo aragatnaşyk arkaly)

       2022-nji  ýylyň aprel aýynyň 22-ine wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen Wodorod energiýasyny  senagatda ulanmak boýunça UNIDO-nyň global hyzmatdaşlygyna bagyşlanan ösüş  boýunça dialogynyň ikinji mejlisine Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit  we gaz uniwersitetinde döredilen Wodorod  energetikasy  merkeziniň  iş topary hem-de uniwersitetiň professor-mugallymlary  işjeň  gatnaşdylar. Mejlis Birleşen  Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi boýunça guramasy (UNIDO) tarapyndan  geçirilip, onda ýaşyl wodorody öndürmekde bu guramanyň agza ýurtlarynyň arasynda bütin dünýä hyzmatdaşlygy we tejribe alyşmagy ösdürmek boýunça pikiralşyldy. Mejlisde Awstriýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Hytaýyň, Müsüriň, Günorta Afrikanyň bilermenleri çykyş etdiler. Mejlise şeýle-de Türkmenistanyň  Daşary işler Ministrliginiň, Türkmenistanyň  Energetika Ministrliginiň,“Türkmenhimiýa” döwlet   konserniniň, “Türkmengaz” döwlet konserniniň,“Türkmennebit” döwlet   konserniniň, Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän  zawodlar  toplumynyň, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň, Ýagşygeldi Kakaýew  adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň,TDIM-niň Halkara gatnaşyklary  institutynyň, Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynyň wekilleri  gatnaşdylar.

img

 «Wodorod  energiýasynyň  ösüşiniň geljegi: innowasiýalar we tehnologiýalar» atly okuw  maslahaty geçirildi  (wideo aragatnaşyk arkaly)

         2022-nji  ýylyň  aprel  aýynyň  28-29-yna Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara  nebit  we  gaz uniwersitetinde  Ýewropada  Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk  Guramasynyň   gurnamagynda  «Wodorod  energiýasynyň  ösüşiniň  geljegi:  innowasiýalar we tehnologiýalar»  atly  temasy  boýunça  Wodorod  energetikasy merkeziniň hünärmenleriniň  we ýurdumyzyň  degişli edaralarynyň  gatnaşmagynda wideo aragatnaşyk  arkaly  okuw  maslahaty  geçirildi.   Maslahata  şeýle-de  Türkmenistanyň  Daşary  Işler  Ministrliginiň, Türkmenistanyň  Adalat Ministrliginiň, Türkmenistanyň  Energetika Ministrliginiň,   Türkmenistanyň  Maliýe  we  Ykdysadyýet   Ministrliginiň, Türkmenistanyň  Bilim Ministrliginiň, «Türkmenhimiýa»  döwlet  konserniniň, «Türkmengaz»  döwlet  konserniniň, «Türkmennebit»  döwlet  konserniniň, Türkmenbaşynyň nebiti   gaýtadan  işleýän zawodlar toplumynyň, Türkmenistanyň  Ylymlar  akademiýasynyň, Türkmenistanyň  Daşary Işler Ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň, Türkmen  Döwlet  energetika  institutynyň  we Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  wekilleri  gatnaşdylar.

img

Ýaponiýanyň  «Iwatani»  korporasiýasynyň wodorod energiýasynyň  önümçiligi bilen  bagly  tejribesini  öwrenmek  hem-de bu  ugurda  hyzmatdaşlyk  etmegiň mümkinçiliklerini ara  alyp  maslahatlaşmak  (wideo aragatnaşyk arkaly).               

  2022-nji ýylyň maý aýynyň  10-yna Ýagşygeldi Kakaýew  adyndaky Halkara  nebit we  gaz  uniwersitetinde Ýaponiýanyň  «Iwatani»  korporasiýasynyň gurnamagynda  «wodorod energiýasynyň  önümçiligi   bilen  bagly tejribesini öwrenmek hem-de  bu ugurda  hyzmatdaşlyk  etmegiň  mümkinçiliklerini  ara  alyp  maslahatlaşmak» atly  temasy boýunça  Wodorod  energetikasy merkeziniň  hünärmenleriniň we ýurdumyzyň degişli  edaralarynyň gatnaşmagynda wideo aragatnaşyk  arkaly  maslahat  geçirildi. Maslahata  şeýle-de Türkmenistanyň Daşary  Işler Ministrliginiň,  Türkmenistanyň  Energetika Ministrliginiň,  «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň, «Türkmengaz» döwlet  konserniniň  we «Türkmennebit» döwlet   konserniniň, Türkmenbaşynyň nebiti   gaýtadan  işleýän zawodlar toplumynyň,  Türkmenistanyň  Ylymlar akademiýasynyň, Türkmenistanyň  Daşary  Işler Ministrliginiň  Halkara gatnaşyklary institutynyň, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara  nebit we gaz  uniwersitetiniň  wekilleri gatnaşdylar.

img

Wodorod energetikany  Türkmenistanda  ösdürmek  boýunça  «ýol kartasynyň»   tasalamasy boýunça «tegelek stol»  (wideo   aragatnaşyk arkaly) geçirildi.

     2022-nji  ýylyň  maý aýynyň 11-ine Ýagşygeldi  Kakaýew adyndaky Halkara  nebit  we gaz uniwersitetinde Ýewropada Howpsuzlyk    we  Hyzmatdaşlyk  Guramasynyň   gurnamagynda  «Wodorod  energetikany Türkmenistanda ösdürmek  boýunça «ýol   kartasynyň»  tasalamasy  boýunça  tegelek stol» atly   temasy boýunça Wodorod  energetikasy merkeziniň  hünärmenleriniň we  ýurdumyzyň  degişli edaralarynyň  gatnaşmagynda  wideo aragatnaşyk  arkaly maslahaty geçirildi. Maslahata  şeýle-de, Türkmenistanyň Daşary Işler  Ministrliginiň, Türkmenistanyň oba  hojalyk we daşky gurşawy goramak  Ministrliginiň, Türkmenistanyň  Energetika Ministrliginiň, Türkmenistanyň   Döwlet  Energetika  institutynyň, «Türkmengaz» döwlet konserniniň, «Türkmennebit»  döwlet konserniniň, «Türkmenhimiýa» döwlet  konserniniň, «Türkmengeologiýa»  döwlet korporasiýasynyň, Türkmenistanyň  Adalat Ministrliginiň, Türkmenistanyň  Merkezi  bankynyň, Türkmenistanyň  Maliýe we Ykdysadyýet  Ministrliginiň, Türkmenistanyň Daşary Işler Ministrliginiň  Halkara gatnaşyklary institutynyň, Türkmenistanyň  Ylymlar akademiýasynyň we Ýagşygeldi   Kakaýew  adyndaky Halkara  nebit we gaz uniwersitetiniň wekilleri  gatnaşdylar.

img

Beýik  Britaniýanyň «Petrofac» kompaniýasynyň  energiýa  serişdelerini öndürmek  bilen  bagly tejribesini öwrenmek  hem-de bu ugurdaiki taraplaýyn  hyzmatdaşlygy  ýola  goýmagyň  mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmak maksady   bilen iş  duşuşygy  (wideo  aragatnaşyk arkaly).

         2022-nji    ýylyň iýul aýynyň 1-na sagat   15:00-da   Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky Halkara nebit  we    gaz  uniwersitetinde   Beýik  Britaniýanyň   «Petrofac»   kompaniýasynyň  gurnamagynda    «Energiýa   serişdelerini  öndürmek   bilen  bagly tejribesini  öwrenmek  hem-de  bu ugurda iki  taraplaýyn hyzmatdaşlygy  ýola  goýmagyň  mümkinçiliklerini   ara alyp  maslahatlaşmak»  atly   temasy   boýunça   Wodorod   energetikasy   merkeziniň   hünärmenleriniň   we   ýurdumyzyň   degişli  edaralarynyň  gatnaşmagynda   wideoaragatnaşyk arkaly    maslahat geçirildi.   Maslahata  şeýle-de   Türkmenistanyň   Daşary    Işler    Ministrliginiň, Türkmenistanyň  Energetika   Ministrliginiň,   Türkmenistanyň   Maliýe we  ykdysadyýet   Ministrligi,  «Türkmengaz»  döwlet  konserniniň,    «Türkmennebit»  döwlet  konserniniň,   «Türkmengeologiýa»    döwlet    korporasiýasynyň,    Türkmenbaşynyň  nebiti  gaýtadan  işleýän  zawodlar  toplumynyň,   Türkmenistanyň  Döwlet daşary   ykdysady  iş  bankynyň,  Türkmenistanyň  Ylymlar    akademiýasynyň,   Ýagşygeldi    Kakaýew  adyndaky Halkara nebit we gaz  uniwersitetiniň  wekilleri  gatnaşdylar. 

img

Beýik    Britaniýanyň    we   Demirgazyk    Irlandiýanyň   Birleşen   Patyşalygynyň   «Imperial College   London»  ýokary okuw   mekdebiniň  «Substainable   Gas Institute» merkezi   bilen Ýagşygeldi   Kakaýew   adyndaky  Halkara   nebit we gaz   uniwersitetiniň   ýanyndaky   Wodorod   energetikasy merkeziniň   arasynda hyzmatdaşlyk etmegiň  mümkinçiliklerini   öwrenmek   boýunça   duşuşuk   (wideo aragatnaşyk arkaly).

         2022-nji ýylyň   iýul   aýynyň    8-ne sagat 14:00-da   Ýagşygeldi   Kakaýew   adyndaky   Halkara nebit we gaz uniwersitetinde «Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk   Irlandiýanyň   Birleşen  Patyşalygynyň  «Imperial College   London» ýokary okuw   merkdebiniň   «Substainable   Gas Institute» merkezi bilen Ýagşygeldi Kakaýew   adyndaky Halkara   nebit   we gaz uniwersitetiniň   ýanyndaky   Wodorod energetikasy   merkeziniň    arasynda hyzmatdaşlyk etmegiň   mümkinçiliklerini    öwrenmek» atly temasy boýunça   Wodorod   energetikasy merkeziniň  hünärmenleriniň   we   Beýik   Britaniýanyň   we Demirgazyk   Irlandiýanyň   Birleşen   Patyşalygynyň   «Imperial   College London»    ýokary okuw mekdebiniň «Substainable  Gas Institute» merkeziniň    hünärmenleriniň    gatnaşmagynda   wideo   aragatnaşyk   arkaly  maslahat geçirildi.

img

Ýaponiýanyň  «Kawasaki   Heavy   Ind.»   kompaniýasynyň   wodorod   energiýasynyň önümçiligi boýunça  hyzmatdaşlyk   etmegiň mümkinçiliklerini   ara   alyp maslahatlaşmak   üçin   iş duşuşygy   (wideo aragatnaşyk arkaly).

         2022-nji   ýylyň   iýul aýynyň 26-na   sagat 10:00-da Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky  Halkara  nebit   we gaz uniwersitetinde   Ýaponiýanyň  «Kawasaki  Heavy  Ind.» kompaniýasynyň   «Wodorod energiýasynyň   önümçiligi boýunça  hyzmatdaşlyk   etmegiň   mümkinçiliklerini   ara alyp   maslahatlaşmak» atly   temasy   boýunça   Wodorod energetikasy   merkeziniň   hünärmenleriniň   gatnaşmagynda (wideoaragatnaşyk   arkaly) iş   duşuşygy  geçirildi. Maslahata   şeýle-de,   Türkmenistanyň  Daşary   işler   ministrliginiň,   Türkmenistanyň   Energetika ministrliginiň,  «Türkmenhimiýa»   döwlet   konserniniň,   «Türkmengaz»   döwlet   konserniniň, «Türkmennebit»   döwlet   konserniniň, Türkmenbaşynyň   nebiti   gaýtadan   işleýän   zawodlar   toplumynyň,  Türkmenistanyň   Ylymlar   akademiýasynyň, Türkmenistanyň   Daşary   Işler  ministrliginiň   Halkara gatnaşyklary institutynyň   wekilleri gatnaşdylar.  

img