Uniwersitetiň gurluşy

Kitaphana

23 Mart 2021

Ylmy-tehniki kitaphana Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň (HNGU) gurluş bölümi bolupdurýar.

Kitaphananyň işiniň esasy ugurlary:

 • uniwersitetiň profiline, bilim maksatnamalaryna we ulanyjylaryň maglumat zerurlyklaryna laýyklykda kitaphananyň gaznasyny döretmek arkaly uniwersitetiň talyplarynyň ýokary hilli bilim almagyna hem-de uniwersitetiň ylmy we innowasion işlerini ösdürmäge ýardam etmek;
 • iri we ýöriteleşdirilen kitaphanalar tarapyndan ulanyjylara berilýän maglumatlaryň we bibliografiki hyzmatlaryň gerimini giňeltmek;
 • talyplar bilen aýry-aýry söhbetdeşlikler arkaly maglumat-bibliografik bilimleri wagyz etmek;
 • kitap gaznasyny saýlamak, toplamak, ulgamlaşdyrmak;
 • esasy ulanyjylaryň toparlary üçin maglumatlary tiz almak we gaznalary elýeterli etmek;
 • resminamalaryň çap edilen we elektron görnüşlerinde netijeli maglumat gözlemek mümkinçiligini döretmek;
 • gaznalaryň tükelligini üpjün etmek;
 • kitaphana tarapyndan hödürlenýän hyzmatlar barada habar bermek we ş.m.

HNGU-nyň okuw we ylmy-barlag işlerinde maglumat - kitaphana üpjünçiligi:

 • ulanyjylara okalgalarda we kitap sargyt edilýän otaglarda resminamalar we elektron çeşmeler, eletron resurslar we maglumat-bibliografiki hyzmatlar, bilimiň we neşirleriň dürli görnüşleri boýunça netijeli hyzmat etmek;
 • ulanyjylara maslahat bermek, sargytlaryň ähli görnüşlerini ýerine ýetirmek;
 • hyzmatlar, kitaphananyň çeşmeleri we hyzmatlaryň tizlenmegi, şeýle hem bilim, innowasiýa we ylmy işleriň maglumat goldawy barada maglumat bermek maksady bilen uniwersitetiň fakultetleri, kafedralary we ylmy-barlag işlerini alyp barýan bölümleri bilen özara gatnaşygy saklamak;
 •  mugallymlaryň, hünärmenleriň we aspirantlaryň şahsy maglumat hyzmatlary;
 • kitaphana täze gelip gowşan, kitaphanada özal bar bolan elektron çeşmeler, olary ulanmak üçin ygtyýar almagyň tertibi barada maglumat bermek;
 • beýleki kitaphanalardan resminamalary elektron görnüşde bermek we maglumat goruny ulanmak hyzmatlary.

Habarlaşmak üçin:

 • Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8, Baş bina, 1-nji gat, otag 113
 • Tel: (+99312) 39-13-16
 • Faks: (+99312) 39-14-00
 • E-mail: iuog@online.tm
 • Web-saýt: iogu.edu.tm