TÄZELIKLER

img

Baýrakly orunlary eýelediler

12 Noýabr 2023

     Türkmenistanyň sport  äleminde  belent  abraýa  eýe  bolmagy  Hormatly  Prezidentimiz  Arkadagly  Gahryman  Serdarymyzyň  baştutanlygynda  bu  ugra  aýratyn üns  berilýändigini  aýdyň  görkezýär.  Ýurdumyzda çempionatlar ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilýär.

    Ýaşlary  bedenterbiýe  we  sport  bilen  meşgullanmaga  giňden çekmekde,  sagdyn  durmuş  ýörelgelerini  wagyz  etmekde  Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetinde  netijeli  işler  alnyp  barylýar.

     “Arkadag  Serdarly  bagtyýar ýaşlar  ýyly”diýlip  yglan  edilen  2023-nji  ýylyň  09-12-nji  noýabrynda  Türkmen  döwlet  bedenterbiýe  we  sport  institutynda  geçirilen sportuň  dzýudo  görnüşi  boýunça Türkmenistanyň  çempionatynda  Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  Geologiýa  fakultetiniň  1-nji  ýyl  talyby  Ramazanow  Mekan  60 kg agramda  çykyş  edip, I orna  mynasyp  boldy.

    Şol  fakultetiň  1-nji ýyl  talyby  Agamämmedow  Ali  hem  sportuň  dzýudo  görnüşi  boýunça  60 kg agramda  üstünlikli  çykyş  edip, II  mynasyp  boldy.

    Bu  üstünlikler  ýurdymyzda  sportuň  täze  belentliklere  çykmagy  üçin  öňde  goýlan  wezipeleriň  üstünlikli  durmuşa  geçirilýändigini  aýdyň  beýan  edýär.