Uniwersitetiň gurluşy

Innowasiýa ylmy-okuw merkezi

12 Sentýabr 2023

   Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky Halkara  nebit  we  gaz  uniwersitetiniň  Innowasiýa  ylmy-okuw  merkezi  2013-nji  ýylyň 3-nji  maýynda “Maglumat  tehnologiýalar  merkezi” ady  bilen  ilkinji  gezek  döredilip, soňra  2019-njy  ýylyň 4-nji  martynda  ady “Innowasiýa  ylmy-okuw merkezi” diýlip  üýtgedildi. 2019-njy  ýylyň  7-nji  iýunynda  merkeziň  Balkan  welaýatynyň  Balkanabat  şäherinde Ýagşygeldi  Kakaýew adyndaky  Halkara  nebit  we  gaz uniwersitetiniň  Balkanabat  şahamçasynyň  binasynda  Innowasiýa  ylmy-okuw  merkeziniň  Balkanabat şahamçasy  döredildi.

     Merkeziň esasy  maksady raýatlara başlangyç, hünär bilimini bermek, talyplara okuwdan daşary goşmaça taýýarlyk okuwlaryny geçmek; edara-kärhanalaryň ýokary we orta bölümleriniň hünärmenlerine kompýuter sowatlylygyndan başlap, hünär derejesini  ýokarlandyrmak, olary gaýtadan  taýýarlamak, gysga  wagtly  okuw kurslary gurnamak  we geçirmek; başlangyç we ýokary okuw mekdebinden soňky hünär bilimlerini amala  aşyrmak; ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň ylma bolan höwesini artdyrmak, önümçilik maksatly dürlikiçi  tejribeleri geçirmek, täze tehnologiýalary ornaşdyrmakda laboratoriýa  şertlerinde tejribeleri geçirmek; iri möçberli ylmy-tehniki wezipeleri  bilelikde çözmek we ýokary okuw mekdepleriniň işläp düzen täzelikleriniň önümçilikde peýdalanylyşyny giňeltmek, ykdysadyýetiň pudaklary bilen  ylmy-tehniki hyzmatdaşlygyň täze görnüşlerini ösdürmek; kompýuterleri,periferiýa gurluşlaryny we programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak, lomaý satmak; maglumaty işläp we saklaýjy serişdeleriň  toplumyny we aragatnaşyk  enjamlaryny gurnamak, düzmek, tehniki hyzmatlary etmek; nebitgaz toplumyna  degişli hünärmenleriň we mugallymlaryň hünär derejesini ýokarlandyrmak, olary  gaýtadan taýýarlamak; daşky gurşawy goramak boýunça kadalaşdyryjy  namalary  işläp taýýarlamak ýaly meseleleri merkeziň esasy iş ugurlarynyň biridir.

     Innowasiýa  ylmy-okuw merkezinde  orta  mekdep  ýaşly okuwçylardan  başlap, orta  hünär  bilimli, ýokary  okuw  mekdepleriň  talyplary, dürli  pudaklardan  hünärmenleriň  hünär derejesini kämilleşdiriş okuwlaryny geçýärler.       

     Merkez  doly  hojalyk  hasaplaşygy, öz-özüni maliýeleşdirmek  we  ödemek ýörelgelerinde  hereket edýär.

     Merkezde  ýurdumyzyň  birnäçe  hususy eýeçilikdäki  edara-kärhanalaryň  işgärleri  hünär  derejesini  ýokarlandyryş  we  gaýtadan  taýýarlyk okuwlaryny  geçýärler. Şu  güne çenli  Innowasiýa  ylmy-okuw  merkezinde “Dragоn Oil”, “Areti”, “Eni”, “BUIG”, “BKE  buraw  kompaniýasy”, “Western   Atlas  International”, “Mitsubishi  Electric  AG MELCO Elevator”, “Caspian  Drilling  Company”, “Rönesans”, “Atlas” daşary ýurt kompaniýalaryň  hünärmenlerini  hem-de  ýurdumyzda  hereket  edýän  hususy  telekeçilige  degişli “Miýesser” “MawyKenar”, “SGS”, “Ynanç Hyzmat”,“Berk Amal”, “Rowaç Hyzmat”, “Aziýa Ýollar”, “Gazyk”, “Gujurly Inžener”, “UssatInžener” we  başga-da  243  sany  kärhanalarynyň hünärmenleri  hünär  derejesini  ýokarlandyryş  we  gaýtadan  taýýarlyk  okuwlaryny  geçdiler  we  geçmeklerini  dowam  edýärler.

     “Dragon  Oil”  kompaniýasy  bilen  Innowasiýa  ylmy-okuw  merkeziniň  arasynda  baglaşylan  şertnama  laýyklykda  kompaniýanyň  703  sany  hünärmen  “Senagat  howpsuzlygy  boýunça  işler” ugry  boýunça  hünär  derejesini  ýokarlandyryş  we  gaýtadan  taýýarlyk  okuwlarynyň birinji  tapgyryny  üstünlikli  tamamlap, ikinji  tapgyra  gadam  basdylar.

     Innowasiýa  ylmy-okuw  merkeziniň  Balkanabat  şahamçasynda  nebitgaz  ugurlary  boýunça  edara-kärhanalaryň  70-e  golaýy  şertnama baglaşyp, şertnamanyň  mazmunyna  we meýilnama  laýyklykda  edara-kärhanalaryň  hünärmenleriniň  hünär  derejesini  ýokarlandyryş  we gaýtadan  taýýarlyk  okuwlaryny  geçirýär.

     Innowasiýa  ylmy-okuw  merkezi  bilen  Türkmenbaşydaky  nebiti  gaýtadan  işleýän  zawodlar  toplumynyň  Hünär-tehniki  orta  mekdebi bilelikdäki  özara  bähbitli  hyzmatdaşlyk  şertnamasy  esasynda  Türkmenbaşynyň  nebiti  gaýtadan  işleýän  zawodlar  toplumynyň hünärmenleriniň  hünär  derejesini  ýokarlandyrmak, olary  gaýtadan  taýýarlamak  okuwlaryny  geçirilip, olary  üstünlikli  tamamlan  diňleýjilere döwlet  nusgasyndaky  şahadatnamalar  berilýär, okuwlar  häzirki  wagtda  meýilnama  görä, tapgyrlaýyn  öz  işini  dowam  edýär.

     Innowasiýa  ylmy-okuw  merkezi  bilen  Türkmenbaşydaky  nebiti  gaýtadan işleýän zawodlar  toplumynyň  Hünär-tehniki  okuw  mekdebinde meýilnama  we  şertnama  laýyklykda  bilim  ugrunda  gazanylan  dünýä  tejribesi  göz-öňünde  tutulyp, Türkmenbaşydaky  nebiti  gaýtadan işleýän  zawodlar  toplumynyň  hünärmenlerinden  başga-da  2500-e  golaýyny  dürli  daşary  ýurt  we  ýerli  kärhanalaryň  hünärmenleriniň 2021-nji  ýyldan  başlap, 2024-nji ýylyň  ahyryna  çenli  okatmak  göz-öňünde  tutulýar.

     Häzirki  wagtda  Innowasiýa  ylmy-okuw  merkezinde  “Sowadyjy  we  howa  ulgamlary”, “Ekologiýa howpsuzlygy”, “Sanly  tehnologiýalar we dolandyryş”, “Iňlis dili”, “Rus dili”ugurlary  boýunça  gysga  möhletli  okuwlar  tölegli  esasda  geçirilýär. 

     “Burawlamagyň  tehnikasy  we  tehnologiýasy”, “Nebit  we  gaz  känlerini  özleşdirmek  we  ulanmak”, “Nebitgazgeçirijilerini  we  nebitgazyň saklanýan  ýerlerini  taslamak, gurmak  we  ulanmak”,  “Tehnik-dozimetrist”, “Nebiti  we  gazy  gaýtadan  işlemegiň  himiki  tehnologiýasy”, “Tehnologiýa  proseslerini  we  önümçiligi  awtomatlaşdyrmak”,“Energetika”, “Nebit  we  gaz  geologiýasynda  innowasiýa  tehnologiýalarynyň esaslary”, “Nebit-gaz  pudagynyň  ykdysadyýeti  we  dolandyrylyşy”, “Senagat  howpsuzlygy  boýunça  işler”, “Kiçi  we  orta  işewürlik menejment”, “Maliýe  hasabatlylygynyň  halkara  standartlary” ugurlary  boýunça  hünär  derejesini  ýokarlandyryş  okuwlary  hem-de “Buhgalter hasabaty”, “Buraw  enjamlarynyň  maşinisti”, “Nebit  we  gaz  guýularyny  burawlaýjynyň  kömekçisi”, “Geofiziki  we  geologiki  işleri boýunça  dag  işçisi”, “Elektrik  togy  we  gaz  bilen  kebşirleýji”, “Elektromehaniki  synaglaryň  we  ölçegleriň  laboranty”, “Kompressor  wenasos  enjamlarynyň  maşinisti”, “Nebiti  we  gazy  gaýtadan  işleýän  tehnologiki  gurluşlaryň  operatory”, “Himiki  derňewiň  laboranty”, “Kätip, kompýuteriň  operatory”, “Telekeçiligiň  esaslary” hünär  okuwlary  alnyp  barylýar.

     Innowasiýa  ylmy-okuw  merkezi  diňe  bir  okuw  işleri  bilen  çäklenmän, eýsem Ýagşygeldi Kakaýew  adyndaky Halkara  nebit  we  gaz uniwersitetiniň  mugallymlarynyň  we  talyplarynyň  ylma  bolan  höwesini  artdyrmak,  ylmy-önümçilik  tejribeleri  geçirmek, önümçilik  bähbitli işleri  ýola  goýmak  ýaly  çäreleri  amala  aşyrýar.

     Ýokary  okuw  mekdepleriniň  talyplarynyň  ylma  bolan  höwesini  artdyrmak, önümçilik  maksatly  dürli  kiçi  tejribeleri  geçirmek, täze tehnologiýalary  ornaşdyrmakda  laboratoriýa  şertlerinde  synag  tejribeleri  geçirmek, iri  möçberli  ylmy-tehniki  wezipeleri  bilelikde  çözmek we  ýokary  okuw  mekdepleriniň  işläp  düzen  täzelikleriniň  önümçilikde  peýdalanylyşyny  giňeltmek  maksady  bilen, ykdysadyýetiň  pudaklary  bilen  ylmy-tehniki  hyzmatdaşlygyň  täze  görnüşlerini  ösdürmek  boýunça  möhüm  işleri  amala  aşyrýar.

     Innowasiýa  ylmy-okuw  merkezi  “Türkmenaragatnaşyk”  agentligi  tarapyndan  berlen  ygtyýarnama  esasynda  2020-nji  ýyldan başlap, Ýagşygeldi  Kakaýew  adyndaky  Halkara nebit  we gaz uniwersitetiniň  talyplarynyň  saýlap  alan  ugurlary  boýunça  hünär-bilimini  kämilleşdirmek, talyplaryň  ylma  bolan  höwesini  artdyrmak, olary  maddy taýdan  höweslendirmek  hem-de  kiberhowpsuzlygy üpjün  etmek bilen, programma üpjünçilikleri  döretmek  we  şertnama  esasynda olary  kärhanalara  ornaşdyrmak  ugrunda  birnäçe  işleri  alyp  barýar. Häzirki  wagtda ýurdumyzyň birnäçe edara-kärhanalarynda iri möçberli  taslamalary durmuşa geçirip, programma üpjünçilik toplumlaryny döredilmegi we  kämilleşdirilmegi dowam etdirilýär.

     Innowasiýa  ylmy-okuw  merkezi  ylmyň  we  tehnologiýalaryň  ileri  tutulýan  ugurlary  boýunça  düýpli  we  amaly  ylmy-barlag  hem-de taslama  işlerini  alyp  barmak; ylmy  işgärleriň, professor-mugallymlaryň, talyplaryň  taýýarlan  ylmy  işlerini, innowasiýalaryny  we  oýlap tapyşlaryny  önümçilige  ornaşdyrmak; nebitgaz  toplumynyň  pudaklaýyn  dolandyryş  kärhanalaryna  sanly  ykdysadyýeti  we  innowasiýa çözgütleri  ornaşdyrmagyň  ýollaryny  we  ugurlaryny  kesgitlemek;  nebiti  we  gazy  çuňlaşdyryp  gaýtadan  işlemekde  nebitgaz  toplumynyň kärhanalary  bilen  bilelikde  ylmy-barlag  işlerini  alyp  barmak  we ylmy  taýdan  esaslandyrylan  teklipleri  önümçilige  hödürlemek  ugrunda giň  möçberli  işleri  alyp  barýar. Häzirki  wagtda  Innowasiýa  ylmy-okuw  merkezi  “Türkmengaz” döwlet  konserni  hem-de “Türkmengeologiýa” döwlet  korporasiýasy  bilen  şertnama  baglaşyp, ylmy-tehniki  goldawyny  bermek, oýlap  tapyşlary  önümçilige  ornaşdyrmak  ugrunda  şertnamalaýyn  işler  ýerine  ýetirildi  we  goşmaça  şertnamalary  baglaşyp, täze  teklipleri  önümçilige  ornaşdyrmak  ugrunda  işler  alnyp barylýar.

Habarlaşmak üçin:

  1. Salgysy: 744036, Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 8, Innowasiýa ylmy-okuw merkeziniň binasy
  2. Tel: (+99312)39-14-82
  3. Faks: (+99312)39-14-00 
  4. E-mail: iuog@sanly.tm
  5. Web-saýt: iogu.edu.tm