TÄZELIKLER

img

“ENERGETIKI PERSPEKTIWALAR, TÄZE TEHNOLOGIÝALAR WE UGLEWODOROD ÝATAKLARYNY ÖZLEŞDIRMGIŇ EKOLOGIKI TARAPLARY” ATLY YLMY-AMALY MASLAHAT

14 Iýun 2023

   2023-nji ýylyň 14-nji iýunynda, ýagny konferensiýa başlamazyndan bir gün öň Ýagagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz Uniwersitetinde "Energetiki perspektiwalar, täze tehnologiýalar  we  uglewodorod  ýataklaryny  özleşdirmgiň ekologiki taraplary” atly, 2023-nji ýylyň 15-nji iýunynda geçirilmegi meýilleşdirilen ylmy-amaly maslahatyň çäklerinde iki sany duşuşyk geçirildi.

img

   Ilkinji duşuşygyň mowzugy "Amatly we arassa energiýa: ýaşlaryň nukdaý nazary" diýlip atlandyrylýar. Bu çäräniň çäklerinde BMG-nyň, ýurduň ýaş nesliniň we ylmy jemgyýetçiliginiň wekilleri ilatly elýeterli we arassa energiýa bilen üpjün etmek boýunça durnukly ösüşiň Ýedinji Maksatnamasyny ara alyp maslahatlaşdylar.

   Ikinji maslahat ýurdumyzyň nebitgaz pudagynyň hünärmenleriniň geljegine we mümkinçiliklerine bagyşlandy. Duşuşyga Nebitçi Inženerleri jemgyýetiniň wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlary we Türkmenistanyň ylmy-barlag institutlarynyň hünärmenleri gatnaşdy.

   2023-nji ýylyň 15-nji iýunynda Ýagşygeldi Kakaew adyndaky Halkara Nebit we Gaz Uniwersitetinde "Energiýanyň geljegi, täze tehnologiýalar we uglewodorod ýataklaryny ösdürmegiň daşky gurşaw taraplary" atly ylmy-amaly maslahat geçirildi.

img

   Maslahat Türkmen Forum we Türkmenistanyň milli energiýa kompaniýalary bilen bilelikde gurnaldy. Maslahatyň esasy maksady uglewodorodlary we energiýa hyzmatdaşlygyny ösdürmekde daşky gurşawa zyňyndylary azaltmakdan ybaratdyr.

   Çärä 20 ýurtdan 800-den gowrak wekil gatnaşdy. Ýangyç we energiýa toplumynda täze tehnologiýalaryň ulanylmagynyň we uglewodorod önümçiliginde metanyň we CO2-niň zyňyndylarynyň azaltmagyň, şeýle hem daşky gurşawy goramagy maliýeleşdirmegiň we arassa energiýa başlangyçlarynyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

   Foruma gatnaşyjylaryň arasynda BMG, Ewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, Metanyň zyňyndylary boýunça halkara gözegçilik gullugy, Aziýanyň ösüş banky, şeýle hem “Climate Compass”, LLC, Tetra Tech Inc, GHGSat Inc, Carbon Limits AS, Dragon Oil, LLC, Kompaniýa MIP NES Profexpert”, Şewron, Beýker Hughes, PETRONAS Çarigali (Türkmenistan) Sdn Bhd, Yug-Neftegaz Private Limited we beýleki wekiller bar.

img

   Maslahata Türkmenistan hökümetiniň ýokary wezipeli wekilleri, milli we halkara nebit-gaz kompaniýalarynyň ýolbaşçylary, halkara guramalarynyň we ylmy-barlag merkezleriniň, halkara we türkmen akademiki bileleşiginiň wekilleri, şeýle hem Türkmenistandaky ýokary okuw mekdepleriniň talyplary gatnaşdylar. Maslahat umumy mejlisden we 3 bölümden ybarat boldy.

   Umumy mejlisi BMG-nyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň utgaşdyryjysy Dmitriý Şlapaçenko “Uglewodorod ýataklaryny ösdürmegiň energiýa geljegi, täze tehnologiýalar we daşky gurşawyň taraplary” mowzugynda ýolbaşçylyk etdi. Ylmy-amaly konferensiýanyň birinji sessiýasy "Täze tehnologiýalar we energiýa geçişi: geljekki perspektiwalar", ikinjisi - "Uglewodorod baýlyklaryny çykarmakda zyňyndylary azaltmak we monetizasiýa", üçünjisi - " Ekologiki maliýeleşdirmegiň täze mümkinçilikleri we arassa energiýa taslamalaryny öňe sürmegiň başlangyçlary" diýlip atlandyryldy.

   Duşuşykda çykyş edenler Türkmenistan bilen dünýä ýurtlarynyň arasynda energiýa hyzmatdaşlygynyň möhümdigini bellediler. Çykyşlarda tebigy baýlyklara baý Türkmenistanyň dünýä energiýa bazaryndaky ornuna aýratyn üns berildi. Şeýle hem, konferensiýa gatnaşyjylar uglewodorod önümçiligini optimizirlemekde öňdebaryjy nou-hau tehnologiýalary ulanmagyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.