Talyp durmuşy

Talyp durmuşy

         Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinde talyplaryň döwrebap bilim almaklary, sapaklaryndan boş wagtlary medeniýetli dynç almaklary, sagdyn bolmaklary, edebi-çeper, ylmy-döredijilik, şeýle-de sport bilen meşgullanmaklary üçin ähli şertler we mümkinçilikler döredilendir.

         Talyp ýaşlar uniwersitetiň “Gara altyn” tans, folklor we aýdym-saz toparlarynyň düzümine işjeň gatnaşýarlar. Talyplar ähli amatly şertleri bolan umumy ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün edilýär. Talyplar üçin naharhana we bufetler hyzmat edýär.

img

       Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň atalyk aladalary bilen talyp ýaşlarymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň hilini ýokarlandyrmak, olaryň okamaklary we okuwdan boş wagtlary medeniýetli dynç almaklaryny üpjün etmek üçin uniwersitetiň umumy ýaşaýyş jaýlarynda ähli zerur durmuş şertleri döredilendir. Häzirki wagtda uniwersitetde umumy ýaşaýyş jaýlaryň 6-sy bolup, olarda ýörite enjamlaşdyrylan howany ýyladyş we sowadyş ulgamy, aşhana, kir ýuwulýan, tikin, okuw we “Bagtyýarlyk” otaglary bilen üpjün edilendir.

img

      “Bagtyýarlyk” otagynda talyplara hormatly Prezidentimiziň kitaplary, döwürleýin neşirler, dünýäde bolup geçýän halkara wakalar bilen içgin tanyşmaga zerur şertler döredilendir.

img

         Uniwersitetiň talyp ýaşlary, her ýylda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň arasynda geçirilýän “Talyp joşguny” we “Talyp gözeli”, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi Geňeşiniň we Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň bilelikde guramagynda “Ýylyň talyby” döwlet bilim bäsleşigine hem-de döwlet derejesinde geçirilýän beýleki bäsleşiklere işjeň gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýarlar.

        Talyplar okuwdan boş wagtlary edebi-çeper, ylmy-döredijilik işleri bilen meşgullanýarlar hem-de olar üçin belli medeniýet we sungat işgärleri bilen döredijilik duşuşyklary gurnalýar. Talyplar öz halypa mugallymlary bilen ýurdumyzyň taryhy, medeni merkezlerine gezelenç edýärler, ýurdumyzyň milli kitaphanalaryndan peýdalanýarlar. Şeýle hem, talyplaryň arasynda medeni-köpçülik we döredijilik bäsleşikleri, sport ýaryşlary yzygiderli geçirilýär.

        Her ýyl “Iň oňat talyp otagy” we “Uniwersitetiň iň gowy umumy ýaşaýyş jaýy” ady bilen bäsleşikler geçirilýär. Ýeňijiler diplomlar, hormat hatlary we gymmat bahaly sowgatlar bilen sylaglanylýar. Ýeňijiler barada maglumat we olaryň suratlary uniwersitetiň sanly bilim portalynda we web sahypasynda ýerleşdirilýär.

       Uniwersitetde“Gara altyn” medeni merkezi hereket edýär. Onuň düzümindäki aýdym-saz topary, talyp gyzlardan we oglanlardan ybarat bolan “Gara altyn” tans topary häzirki zaman halk aýdymlary, tanslary bilen ýurdumyzda geçirilýän baýramçylyk dabaralaryna işjeň gatnaşýarlar.

      Talyplar bilen geçirilýän okuw, terbiýeçilik, ylmy, medeni-köpçülik, sport we ýaşaýyş-durmuş çäreleriniň esasy maksady bolsa olaryň kämil, hemmetaraplaýyn taýýarlykly,hünär endiklerini doly ele alan ýaşlar bolup ýetişmegini gazanmakdan ybaratdyr.            Türkmenistan döwletimiziň häzirki döwrüň talyp ýaşlary baradaky tagallalary ýurdumyzyň geljekki ösüşini şertlendirýär we özüniň oňyn miwelerini berýär.